Zawiadomienie

Na podstawie art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.), ZAWIADAMIAM, że w dniach roboczych od 17 stycznia do 4 lutego 2022 roku, w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 od wtorku do piątku w godzinach 7.00 do 15.00 w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, przy ul. Kościelna 5b, zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projekt operatu opisowo - kartograficznego dotyczący modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu: Żarnówka, jednostka ewidencyjna: Gmina Maków Podhalański.

W związku z powyższym informuję, że każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać swoje uwagi do tych danych. Czynności związane z wyłożeniem projektu operatu będą dokumentowane w formie protokołu. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do kontynuowania postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.


Pliki do pobrania: