Ogłoszenie


Data publikacji OGŁOSZENIA: 28.10.2021 roku

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków Podhalański

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 741 z późniejszymi zmianami), art. 54 ust. 2,3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XVIII.168.2020 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków Podhalański

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków Podhalański

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 05.11.2021 r. do 25.11.2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, codziennie w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 24.11.2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, sala 28 o godz. 10:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu należy składać na piśmie do Burmistrza Makowa Podhalańskiego:

 • na adres Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim,
 • drogą elektroniczną: poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu na platformie ePUAP opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisane przy pomocy profilu zaufanego ePUAP, 

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.12.2021 r.

Zgodnie z art. 39, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3, przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.12.2021 r. w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim, na jego adres lub drogą elektroniczną.           

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego.


Burmistrz Makowa Podhalańskiego

Pliki do pobrania:

 1. Projekt uchwały (pdf, 308.88KB)
 2. Projekt uchwały - załącznik nr 1 (pdf, 1,282.72KB)
 3. Uzasadnienie(pdf, 270.09KB)
 4. Prognoza oddziaływania na środowisko (pdf, 2,562.41KB)

Data publikacji OBWIESZCZENIA : 28.10.2021 roku


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków Podhalański

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 741 z późniejszymi zmianami), art. 54 ust. 2,3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XVIII.168.2020 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków Podhalański

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków Podhalański

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 05.11.2021 r. do 25.11.2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, codziennie w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 24.11.2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, sala 28 o godz. 10:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu należy składać na piśmie do Burmistrza Makowa Podhalańskiego:

 • na adres Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim,
 • drogą elektroniczną: poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu na platformie ePUAP opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisane przy pomocy profilu zaufanego ePUAP, 

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.12.2021 r.

Zgodnie z art. 39, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3, przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.12.2021 r. w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim, na jego adres lub drogą elektroniczną.           

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego      


Burmistrz Makowa Podhalańskiego

Pliki do pobrania:

 1. Projekt uchwały (pdf, 308.88KB)
 2. Projekt uchwały - załącznik nr 1 (pdf, 1,282.72KB)
 3. Uzasadnienie (pdf, 270.09KB)
 4. Prognoza oddziaływania na środowisko (pdf, 2,562.41KB)OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.41.2021) z 1 października 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Rozbiórka istniejących przepustów i budowa nowych na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka:


 • od km 35,122 do km 35,162 zlokalizowanego w km 35,142,
 • od km 35,201 do km 35,241 zlokalizowanego w km 35,221.


Rozbudowa istniejących mostów kolejowych na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka:


 • od km 8,367 do km 8,485 zlokalizowanego w km 8,446,
 • od km 19,181 do km 19,217 i od km 19,245 do km 19,269 zlokalizowanego w km 19,222;


wykonywanych w ramach zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka- Chabówka", realizowanego w ramach zadania: "Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”

na działkach nr 4102/7 obr. Rabka-Zdrój, jedn. ewid. Rabka-Zdrój; nr 872/11 obr. Maków Podhalański, jedn. ewid.

Maków Podhalański; nr 5278/3, 5279/1 obr. Bystra Podhalańska, jedn. ewid. Bystra-Sidzina oraz o nadaniu ww.

decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności - na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentują: Pani Krystyna Obajtek-Zajdel i Pani Katarzyna Głodek (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Południowy, pl. Matejki 12, 31-154 Kraków) - złożonego 26 sierpnia 2021 r.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z ww. decyzją (powołując się na znak sprawy:

WI-IV.746.1.41.2021) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. 12 39 21 418 lub drogą elektroniczną: wi@malopolska.uw.gov.pl.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju i Technologii w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy składać za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Wojewody Małopolskiego (na adres: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków). Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wojewody Małopolskiego.

Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji Wojewody Małopolskiego.

Obwieszczenie podlega publikacji:- na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym );

- na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju, Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, Urzędu Gminy Bystra-Sidzina (art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ).
GK.6722.5.2020                                                                                                                                                                                     Maków Podhalański, dnia 05.08.2021 r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków Podhalański

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Makowie Podhalańskim Uchwały Nr XVIII.168.2020 z dnia
24 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka
w gminie Maków Podhalański.

Granice opracowania w/w zmiany planu miejscowego określa mapa stanowiąca załącznik graficzny do powyższej uchwały.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do w/w projektu zmiany planu miejscowego
w terminie do dnia 26.08.2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej na adres:

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim

ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański;

 • ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim,

ul. Szpitalna 3,34-220 Maków Podhalański, pokój nr 21

 • drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu na platformie ePUAP opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisane przy pomocy profilu zaufanego ePUAP.


Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego.

Burmistrz Makowa PodhalańskiegoData publicznego ogłoszenia: 02.08.2021

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu 29 lipca 2021 r. decyzji Nr 35/BZ/2021 znak: WI-II.7840.1.41.2021.MT o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Rozbiórka i budowa obiektów inżynieryjnych w km 6,615; 7,821; 12,146; 13,067; 20,059; 21,661; 23,220; 23,814; 24,811 oraz rozbudowa obiektu inżynieryjnego w km 20,796 wraz z budową schodów skarpowych dla obiektów inżynieryjnych w km 12,146; 20,059; 20,796; 21,661 wg kilometracji linii kolejowej nr 98 w ramach zadania inwestycyjnego na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn. : „Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka" realizowanego w ramach zadania: .Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane",na działkach nr:872/11 obr. 0001 Maków Podhalański, jedn. ewid. 121506_4 Maków Podhalański-miasto; 8276/1 obr. 0003 Juszczyn, jedn. ewid. 121506_5 GM_ Maków Podhalański; 2562/1 obr. 0004 Kojszówka, jedn. ewid. 121506.5 GM Maków Podhalański; 5279/1 obr. 0001 Bystra Podhalańska, jedn. ewid. 121504_2 GM Bystra-Sidzina; 5280 obr. 0001 Bystra Podhalańska, jedn. ewid. 121504_2 GM Bystra-Sidzina; 4247 obr. 0004 Toporzysko, jedn. ewid. 121505_2 GM_Jordanów; 5536/1, 5566/8 obr. 0001 Jordanów, jedn. ewid. 121501_1 Jordanów.

Treść decyzji Nr 35/BZ/2021 znak: WI-II.7840.1.41.2021.MT z 29 lipca 2021 r. została udostępniona 29 lipca 2021 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/muw,a,1972119,rozbiorka-i-budowa-obiektow-inzynieryjnych-w-km-6615-7821-12146-13067-20059-21661-23220-23814-24811-.html (ścieżka dostępu Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie/ menu podmiotowe/ Urząd Wojewódzki/ Wydział/ Infrastruktury/ repozytorium plików/ Rozbiórka i budowa obiektów inżynieryjnych w km 6,615; 7,821; 12,146; 13,067; 20,059; 21,661; 23,220; 23,814; 24,811 oraz rozbudowa obiektu inżynieryjnego w km 20,796 wraz z budową schodów skarpowych dla obiektów inżynieryjnych w km 12,146; 20,059; 20,796; 21,661 wg kilometracji linii kolejowej nr 98 w ramach zadania inwestycyjnego na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka" realizowanego w ramach zadania: .Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane",na działkach nr:872/11 obr. 0001 Maków Podhalański, jedn. ewid. 121506_4 Maków Podhalański-miasto; 8276/1 obr. 0003 Juszczyn, jedn. ewid. 121506_5 GM_ Maków Podhalański; 2562/1 obr. 0004 Kojszówka, jedn. ewid. 121506.5 GM Maków Podhalański; 5279/1 obr. 0001 Bystra Podhalańska, jedn. ewid. 121504_2 GM Bystra-Sidzina; 5280 obr. 0001 Bystra Podhalańska, jedn. ewid. 121504_2 GM Bystra-Sidzina; 4247 obr. 0004 Toporzysko, jedn. ewid. 121505_2 GM_Jordanów; 5536/1, 5566/8 obr. 0001 Jordanów, jedn. ewid. 121501_1 Jordanów/ załączniki pdf.).

W związku z ogłoszeniem na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie epidemii, związanego z pandemią COVID-19 zostało wydane zarządzenie Dyrektora Generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zaprzestania bezpośredniej obsługi interesantów w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie (dotyczące m.in. budynku przy ul. Basztowej 22 w Krakowie).

Wobec powyższego treść decyzji oraz dokumentacja sprawy (w części, która może być zeskanowana) może zostać udostępniona w formie elektronicznej na wniosek przesłany za pośrednictwem operatora pocztowego lub na adres mailowy: wi@malopolska.uw.gov.pl. platforma ePUAP - adres skrytki: /ag9300lhke/skrytka

Należy powołać znak pisma: WI-II.7840.1.41.2021.MT.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy zainteresowani mogą również zapoznać się
w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, w godzinach pracy urzędu, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numeremtel. 12 39 21 681, pokój 65.

Podstawa prawna podania informacji do publicznej wiadomości: art. 72 ust. 6 i art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247) w związku z jej art. 72 ust. 1 pkt 1.15 lipca 2021 roku

Ogłoszenie oraz Obwieszczenie Burmistrza Makowa Podhalańskiego informujące o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Maków Podhalański

Załączniki

_______________________________________________________________________________________

22 marca 2021 roku

Informacja o wydaniu decyzji z 19 marca 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn.: Rozbiórka istniejących obiektów inżynierskich i budowa nowych na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka…

Załączniki

_______________________________________________________________________________________

22 marca 2021 roku

Informacja o wydaniu 19 marca 2021 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka istniejących obiektów inżynierskich i budowa nowych na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka…

Załączniki

_______________________________________________________________________________________


19 marca 2021 roku

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - części MPZP Juszczyn

_______________________________________________________________________________________

19 marca 2021 roku

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Juszczyn

_______________________________________________________________________________________

18 marca 2021 roku

Ogłoszenie oraz Obwieszczenie Burmistrza Makowa Podhalańskiego informujące o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Maków Podhalański

Dokumenty do pobrania:

 1.   Ogłoszenie oraz Obwieszczenie Burmistrza Makowa…(pdf, 3,197.74KB)

 2.   STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA…(pdf, 5,225.00KB)
 3.   STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA…(pdf, 2,678.26KB)
 4.   STUDIUM - mapa(pdf, 2,041.97KB)
 5.   STUDIUM - mapa - infrastruktura techniczna(pdf, 23,283.66KB)
 6.   STUDIUM - mapa - infrastruktura techniczna (wysoka jakość)(pdf, 78,877.32KB)
 7.   STUDIUM - MAPA - ewidencja 1(pdf, 26,806.09KB)
 8.   STUDIUM - MAPA - ewidencja 2(pdf, 6,711.14KB)
 9.   STUDIUM - MAPA - ewidencja (wysoka jakość)(pdf, 90,614.04KB)
 10.   PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO(pdf, 1,269.96KB)
 11.   PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - mapa(pdf, 5,479.22KB)
 12.   PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - oświadczenie autora(pdf, 147.03KB)
 13.  Wzór do składania UWAG(doc, 42.50KB)

_______________________________________________________________________________________


4 marca 2021 roku

Obwieszczenie i Ogłoszenie Burmistrza Makowa Podhalańskiego w sprawie wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany części MPZP miejscowości Maków Podhalański

Załączniki do pobrania:

 1. Obwieszczenie i Ogłoszenie Burmistrza Makowa Podhalańskiego…(pdf, 3,791.66KB)

Dokumenty załączone w dniu 09.03.2021 roku:

 1. Uzasadnienie do projektu miejscowego planu zagospodarowania…(pdf, 260.61KB)
 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu…(pdf, 244.84KB)
 3. MPZP - mapa(pdf, 3,037.71KB)
 4. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ustaleń projektu…(pdf, 1,413.36KB)
 5. Oświadczenie autora POŚ(pdf, 147.03KB)
 6. POŚ - mapa(pdf, 1,098.73KB)

_______________________________________________________________________________________

1 marca 2021 roku

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Rozbiórka istniejących obiektów inżynierskich i budowa nowych na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka w następujących lokalizacjach ...

Załączniki do pobrania:

 1. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (pdf, 133.19KB)

_______________________________________________________________________________________


29 stycznia 2021 roku


Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazujemy pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Jesteśmy obecnie na półmetku pierwszego etapu konsultacji społecznych tego dokumentu, które trwają od dnia 18 grudnia 2020 r. do dnia 15 lutego 2021 r. Uwagi zgłoszone już na tym etapie konsultacji mogą przyczynić się do szybszego opracowania ostatecznej wersji Planu, a tym samym do szybszego skorzystania ze środków nowej WPR.

Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasową aktywność. Każda sugestia jest dla nas niezwykle ważna i posłuży do odpowiedniego zaadresowania potrzeb sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich.

Zależy nam szczególnie na Państwa opiniach i propozycjach, ponieważ Wasza praktyczna wiedza i doświadczenie zapewnią właściwe dostosowanie wsparcia do rzeczywistych potrzeb rolników, przetwórców, przedsiębiorców działających w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich  oraz mieszkańców obszarów wiejskich.

Dlatego pragniemy ponowić zaproszenie do udziału w konsultacjach. Zwracamy się do Państwa z prośbą o jeszcze większe zaangażowanie w konsultacje i aktywne zgłaszanie uwag/opinii do projektu Planu za pośrednictwem specjalnie dedykowanej strony internetowej poświęconej przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ruszyly-konsultacje-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej, na której znajduje się webankieta: https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planustrategicznego-dla-wpr.

Będziemy wdzięczni, za możliwie najszersze rozpowszechnienie informacji o trwających konsultacjach społecznych, wśród środowisk związanych z Państwa instytucją.

Informacja o trwających konsultacjach zamieszczona jest m.in. na stronie głównej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo , oraz upowszechniana poprzez media.

W załączeniu przesyłamy infografikę, którą możecie Państwo wykorzystać w przestrzeni internetowej oraz ewentualnie jako plakat w budynku Państwa instytucji.

Do pobrania:

 1. Część pierwsza pisma
 2. Część druga pisma29 stycznia 2021 roku

Projekt
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Maków Podhalański w 2021 roku”

Burmistrz Makowa Podhalańskiego informuje, że został opracowany „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maków Podhalański w 2021 roku”.

W terminie do 22 lutego 2021 roku organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Gminy Maków Podhalański mają możliwość zaopiniowania niniejszego Programu.

Załącznik: projekt Programu


Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Juszczyn w Gminie Maków Podhalański - etap A

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Juszczyn w Gminie Maków Podhalański - etap AZałączniki:

Projekt MPZP

Prognoza oddziaływania na środowisko


Załącznik 1,2,3

Oświadczenie 

zal_nr1_uwarunkowania_txt

zal_nr2_kierunki_txt

zal_nr3_uwarunkowania_rys

zal_nr4_infrastruktura_techniczna_rys

zal_nr5_kierunki_rys

załącznik nr 5

POS_rys

POS_txt

oswiadczenie_autora_prognozy

Załącznik 1,2,3

Oświadczenie 

zal_nr1_uwarunkowania_txt

zal_nr2_kierunki_txt

zal_nr3_uwarunkowania_rys

zal_nr4_infrastruktura_techniczna_rys

załącznik nr 5

zal_nr5_kierunki_rys.pdf

POS_rys

POS_txt

oswiadczenie_autora_prognozyOGŁOSZENIE

Burmistrza Makowa Podhalańskiego

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Juszczyn w gminie Maków Podhalański  


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwały nr XII.106.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Juszczyn w gminie Maków Podhalański zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Juszczyn w gminie Maków Podhalański, w granicach określonych na załączniku graficzny do ww. uchwały wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem, w dniach od 1.10.2020 r. do 30.10.2020 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, pok. Nr 28 w godzinach od 9:00 do 14:00 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim www.makow-podhalanski.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się w dniu 14.10.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, pok. nr 28, w godzinach od 1030 do 1130.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany częsci planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie w formie papierowej do Burmistrza Makowa Podhalańskiego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@makow-podhalanski.pl albo za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej urzędu na platformie ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.11.2020 r.

Ponadto na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. projektu zmiany części planu miejscowego, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.

Dane o dokumentach stanowiących dokumentację sprawy zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.).

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 16.11.2020 r.:

 • w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3,
 • ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: urzad@makow-podhalanski.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzania ww. projektu zmiany planu miejscowego niezbędne informacje zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) zawiera poniższa klauzula informacyjna.

Przy podejmowaniu czynności związanych z:

 1. wyłożeniem projektu zmiany planu do publicznego wglądu i organizowaniem dyskusji publicznej, zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą;
 2. wnoszeniem uwag do projektu zmiany planu, zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy;
 3. rozpatrywaniem uwag, zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy;
 4. wprowadzaniu zmian do projektu zmiany planu miejscowego wynikających z rozpatrzenia uwag, zgodnie z art. 17 pkt 13 ustawy;
 5. przedstawianiem Radzie Gminy projektu zmiany planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag, zgodnie z art. 17 pkt 14 ustawy, obowiązują zasady przedstawione poniżej:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego z siedzibą przy ul. Szpitalna 3 34-220 Maków Podhalański.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Jarosława Myślaka, z którym można kontaktować się po adresem poczty elektronicznej iod@makow-podhalanski.pl   lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Pani/Pana/ dane będą przetwarzane będą w celu realizacji czynności o których mowa w art. 17 pkt 4, 9 i 12-14 oraz art. 17 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.293, z późn.zm.) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Odbiorcą Pana danych może być/będzie projektant sporządzający projekt uchwały na podstawie stosownej umowy.
 5. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom lub państw trzecich.
 6. Dane będą przechowywane zgodnie z rzeczowym wykazem akt i przepisami o archiwizacji.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania była zgoda.
 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę stanowi przepis prawa powszechnie obowiązującego. Konsekwencją niepodania danych może być uniemożliwienie podjęcia czynności urzędowych.
 9. Przekazane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W przypadku zebrania danych nie od osoby której dotyczą, przysługuje prawo informacji o źródle danych, jeśli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby od której dane pozyskano.

Burmistrz Makowa Podhalańskiego

Paweł Sala


Materiał do pobrania:

 1. Uzasadnienie do uchwały (pdf, 135.51KB)
 2. zał. nr 1 (jpg, 2,411.47KB)
 3. zał. nr 2 (jpg, 1,680.81KB)
 4. zał. nr 3 (jpg, 2,056.08KB)
 5. PONS (pdf, 652.19KB)
 6. PONS - rys. 1 (jpg, 2,568.33KB)
 7.  Oświadczenie (pdf, 126.78KB)


Informacja opublikowana również na stronie BIP

Data publikacji: 23.09.2020 rok


Maków Podhalański, 23 lipca 2020 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Makowa Podhalańskiego 

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański, obejmującej teren położony w miejscowości Juszczyn.

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm. ) zawiadamiam  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański, obejmującej teren położony w miejscowości Juszczyn, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym  do uchwały nr XII.105.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański dla obszaru obejmującego miejscowość Juszczyn, w dniach od 31.07.2020 r. do 31.08.2020 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, 34-220 Maków Podhalański, ul. Szpitalna 3, pok. Nr 28 w godzinach od 9:00 do 14:00 wraz z publikacją na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim www.makow-podhalanski.pl.  

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 31.08.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, 34-220 Maków Podhalański, ul. Szpitalna 3, pok. nr 28  w godzinach od 1030 do 1130.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie w formie papierowej do Burmistrza Makowa Podhalańskiego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@makow-podhalanski.pl albo za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej urzędu na platformie ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.09.2020 r.

Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. zmiany studium, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.

Dane o dokumentach stanowiących dokumentację sprawy zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.). 

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 22.09.2020 r.:

 • w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3,
 • ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: urzad@makow-podhalanski.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag  i wniosków jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzania ww. projektu zmiany studium niezbędne informacje zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) zawiera poniższa klauzula informacyjna.

 Przy podejmowaniu czynności związanych z:

 1. wyłożeniem projektu zmiany studium do publicznego wglądu i organizowaniem dyskusji publicznej, zgodnie z art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą;
 2. wnoszeniem uwag do projektu zmiany studium, zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy;
 3. rozpatrywaniem uwag, zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy;
 4. przedstawianiem Radzie Gminy projektu zmiany studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag, zgodnie z art. 11 pkt 9 ustawy,

obowiązują zasady przedstawione poniżej:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego z siedzibą przy ul. Szpitalna 3 34-220 Maków Podhalański.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Jarosława Myślaka, z którym można kontaktować się po adresem poczty elektronicznej iod@makow-podhalanski.pl   lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Pani/Pana/ dane będą przetwarzane będą w celu realizacji czynności o których mowa w art. 11 pkt 3, 7, 9 oraz art. 11 pkt 1 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Odbiorcą Pana danych może być/będzie projektant sporządzający projekt uchwały na podstawie stosownej umowy.
 5. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom lub państw trzecich.
 6. Dane będą przechowywane zgodnie z rzeczowym wykazem akt i przepisami o archiwizacji.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  7.1.  żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  7.2.  wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  7.3.  przenoszenia danych,
  7.4.  wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7.5.  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania była zgoda.
 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę stanowi przepis prawa powszechnie obowiązującego. Konsekwencją niepodania danych może być uniemożliwienie podjęcia czynności urzędowych.
 9. Przekazane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W przypadku zebrania danych nie od osoby której dotyczą, przysługuje prawo informacji o źródle danych, jeśli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby od której dane pozyskano.

 Burmistrz Makowa Podhalańskiego

Paweł Sala


Materiał do pobrania:

 1. Studium - cz. I
 2. Studium - cz. II
 3. Mapa 1
 4. Mapa 2
 5. Prognoza oddziaływania na środowisko
 6. Prognoza oddziaływania na środowisko - mapa

Informacja opublikowana również na stronie BIP

Data publikacji: 23.07.2020 rokMaków Podhalański, 23 lipca 2020 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Makowa Podhalańskiego

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański, dla obszarów w miejscowości Juszczyn

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwały Nr VI.59.2019  Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański, dla obszarów w miejscowości Juszczyn zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański, dla obszarów w miejscowości Juszczyn, w granicach określonych na załączniku graficzny do ww. uchwały wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem, w dniach od 31.07.2020 r. do 31.08.2020 r.,w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, pok. Nr 28 w godzinach od 9:00 do 14:00 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim www.makow-podhalanski.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 31.08.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, pok. Nr 28, w godzinach od 1130 do 1230.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie w formie papierowej do Burmistrza Makowa Podhalańskiego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@makow-podhalanski.pl albo za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej urzędu na platformie ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.09.2020 r.

Ponadto na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. projektu planu miejscowego, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.

Dane o dokumentach stanowiących dokumentację sprawy zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.).

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 15.09.2020 r.;

 • w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3,
 • ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: urzad@makow-podhalanski.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzania ww. projektu planu miejscowego niezbędne informacje zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) zawiera poniższa klauzula informacyjna.

Przy podejmowaniu czynności związanych z:

 1. wyłożeniem projektu planu do publicznego wglądu i organizowaniem dyskusji publicznej, zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą;
 2. wnoszeniem uwag do projektu planu, zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy;
 3. rozpatrywaniem uwag, zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy;
 4. wprowadzaniu zmian do projektu planu miejscowego wynikających z rozpatrzenia uwag, zgodnie z art. 17 pkt 13 ustawy;
 5. przedstawianiem Radzie Gminy projektu planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag, zgodnie z art. 17 pkt 14 ustawy,

obowiązują zasady przedstawione poniżej:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego z siedzibą przy ul. Szpitalna 3 34-220 Maków Podhalański.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Jarosława Myślaka, z którym można kontaktować się po adresem poczty elektronicznej iod@makow-podhalanski.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Pani/Pana/ dane będą przetwarzane będą w celu realizacji czynności o których mowa w art. 17 pkt 4, 9 i 12-14 oraz art. 17 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.293, z późn.zm.) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Odbiorcą Pana danych może być/będzie projektant sporządzający projekt uchwały na podstawie stosownej umowy.
 5. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom lub państw trzecich.
 6. Dane będą przechowywane zgodnie z rzeczowym wykazem akt i przepisami o archiwizacji.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  7.1.  żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  7.2.  wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  7.3.  przenoszenia danych,
  7.4.  wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7.5.  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania była zgoda.
 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę stanowi przepis prawa powszechnie obowiązującego. Konsekwencją niepodania danych może być uniemożliwienie podjęcia czynności urzędowych.
 9. Przekazane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. W przypadku zebrania danych nie od osoby której dotyczą, przysługuje prawo informacji o źródle danych, jeśli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby od której dane pozyskano.

 Burmistrz Makowa Podhalańskiego

Paweł Sala

Materiały do pobrania:

 1. Projekt uchwały
 2. Uzasadnienie 
 3. MPZP - mapa
 4. Prognoza oddziaływania na środowisko
 5. Prognoza oddziaływania na środowisko - mapa 1
 6. Prognoza oddziaływania na środowisko - mapa 2


Informacja opublikowana również na stronie BIP

Data publikacji: 23.07.2020 rok

Maków Podhalański, 23 lipca 2020 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Makowa Podhalańskiego 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański w gminie Maków Podhalański

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwały nr XV.131.2020 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański w gminie Maków

Podhalański zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański w gminie Maków Podhalański, w granicach określonych na załączniku graficzny do ww. uchwały wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem, w dniach od 31.07.2020 r. do 31.08.2020 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, pok. Nr 28 w godzinach od 9:00 do 14:00 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim www.makow-podhalanski.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się w dniu 31.08.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, pok. Nr 28,w godzinach od 1230 do 1330.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie w formie papierowej do Burmistrza Makowa Podhalańskiego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@makow-podhalanski.pl albo za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej urzędu na platformie ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.09.2020 r.

Ponadto na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. projektu zmiany planu miejscowego, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.

Dane o dokumentach stanowiących dokumentację sprawy zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.).

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 15.09.2020 r.:

 • w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3,
 • ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: urzad@makow-podhalanski.pl   

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzania ww. projektu zmiany planu miejscowego niezbędne informacje zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) zawiera poniższa klauzula informacyjna.

Przy podejmowaniu czynności związanych z:

 1. wyłożeniem projektu zmiany planu do publicznego wglądu i organizowaniem dyskusji publicznej, zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą;
 2. wnoszeniem uwag do projektu zmiany planu, zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy;
 3. rozpatrywaniem uwag, zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy;
 4. wprowadzaniu zmian do projektu zmiany planu miejscowego wynikających z rozpatrzenia uwag, zgodnie z art. 17 pkt 13 ustawy;
 5. przedstawianiem Radzie Gminy projektu zmiany planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag, zgodnie z art. 17 pkt 14 ustawy,

obowiązują zasady przedstawione poniżej:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego z siedzibą przy ul. Szpitalna 3 34-220 Maków Podhalański.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Jarosława Myślaka, z którym można kontaktować się po adresem poczty elektronicznej iod@makow-podhalanski.pl   lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Pani/Pana/ dane będą przetwarzane będą w celu realizacji czynności o których mowa w art. 17 pkt 4, 9 i 12-14 oraz art. 17 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.293, z późn.zm.) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Odbiorcą Pana danych może być/będzie projektant sporządzający projekt uchwały na podstawie stosownej umowy.
 5. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom lub państw trzecich.
 6. Dane będą przechowywane zgodnie z rzeczowym wykazem akt i przepisami o archiwizacji.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  7.1.  żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  7.2.  wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  7.3.  przenoszenia danych,
  7.4.  wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7.5.  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania była zgoda.
 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę stanowi przepis prawa powszechnie obowiązującego. Konsekwencją niepodania danych może być uniemożliwienie podjęcia czynności urzędowych.
 9. Przekazane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W przypadku zebrania danych nie od osoby której dotyczą, przysługuje prawo informacji o źródle danych, jeśli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby od której dane pozyskano.

 Burmistrz Makowa Podhalańskiego
 Paweł Sala

Materiały do pobrania:

 1. Projekt uchwały
 2. Uzasadnienie
 3. Prognoza oddziaływania na środowisko
 4. Mapa - MPZP


Informacja opublikowana również na stronie BIP

Data publikacji: 23.07.2020 rokMateriały do publicznego wglądu dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Kojszówka w Gminie Maków Podhalański – etap A

W załączeniu materiały robocze dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Kojszówka w Gminie Maków Podhalański – etap A:

 1. Projekt uchwały
 2. Prognoza oddziaływania na środowisko

Data publikacji: 16.07.2020 rok


Do pobrania: 


Data publikacji: 09.07.2020 rok


1 Uchwała,
2. Rysunek planu,
3. Uzasadnienie do planu,
4. Prognoza oddziaływania na środowisko,
5. Załącznik graficzny do prognozy,
Pismo do jst w strefie nadgranicznej polowania kwiecien 20201% podatku - Wspieraj Lokalnie - Pitax.pl


Przekazujemy Państwu linki do bezpłatnego programu rozliczeniowego PIT - PITax.pl Łatwe podatki - dzięki któremu w prosty sposób można rozliczyć PIT, a także przekazać 1% podatku na rzecz lokalnych OPP. W celu skorzystania z programu, kliknij w poniższe bannery.
https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-miejski-w-makowie-podhalanskim/

https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-miejski-w-makowie-podhalanskim/


Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych.


Maków Podhalański, dnia 16 stycznia 2020 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański, dla obszarów miejscowości Maków Podhalański

wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr V.40.2019 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański, dla obszarów miejscowości Maków Podhalański oraz na podstawie art. 39 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański, dla obszarów miejscowości Maków Podhalański wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 24 stycznia do 21 lutego 2020 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański, pokój nr 21 w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański, dla obszarów miejscowości Maków Podhalański rozwiązaniami odbędzie się dnia 20 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, w pokoju nr 21, o godz.1200.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w związku z art. 39 i art. 54 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub prognozie oddziaływania na środowisko skutków ustaleń planu, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu miejscowego i/lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Burmistrza Makowa Podhalańskiego, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 8 marca 2020 r.

Stosownie do przepisu art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymi oraz na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Informuję, że szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduję się na stronie: https://bip.malopolska.pl/ummakowpodhalanski.

Burmistrz Makowa Podhalańskiego

Paweł Sala

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego.

Dane kontaktowe Administratora:

-listownie na adres – Urząd Miejski w Makowie Podhalański, ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański

-przez e-mail – urzad@makow-podhalanski.pl

-telefonicznie: 338749700

W Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych.

Inspektor to Osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

 • listownie na adres: Urząd Miejski w Makowie Podhalański, ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański
 • przez e-mail: iod@makow-podhalanski.pl
 • realizacji wniosków o dostęp do informacji publicznej;
 • realizacji innych skarg i wniosków związanych z zadaniami realizowanymi przez Biuro Urbanistyczne
 • żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

- Telefonicznie: 338749700

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymi wyłącznie w celu:

-prowadzenia rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

-zbierania wniosków i uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i uchwały krajobrazowej;

-sporządzenia protokołu i listy obecności z dyskusji publicznej organizowanej w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu dokumentów planistycznych;

Dane w zakresie numeru telefonu są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody.

Odbiorcy danych:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański, dla obszarów miejscowości Maków Podhalański oraz przez okres archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo:

-dostępu do treści swoich danych osobowych (jeżeli dane nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana - wszelkie dostępne informacje o ich źródle, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano)

Dane osobowe w zakresie numeru telefonu są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.


Materiały do publicznego wyłożenia
Materiały do publicznego wyłożenia


Maków Podhalański, dn. 29.08.2019 r.

OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w Gminie Maków Podhalański – etap A

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), art. 54 ust. 2,3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późń. zm.) oraz uchwały Nr XXXV/372/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w Gminie Maków Podhalański oraz uchwały Nr XX.180.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniającego uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w Gminie Maków Podhalański.

Zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w Gminie Maków Podhalański – etap A

Fragmenty projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 05.09.2019 do 25.09.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim,
ul. Szpitalna 3, codziennie w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 19.09.2019 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, sala 28 o godz. 11:00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do fragmentów projektu należy składać na piśmie do Burmistrza Makowa Podhalańskiego:

 • na adres Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim,
 • drogą elektroniczną: poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu na
  platformie ePUAP opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisane przy pomocy
  profilu zaufanego ePUAP,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 09.10.2019 r.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2
i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.10.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim, na jego adres lub drogą elektroniczną.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego.

Burmistrz Makowa Podhalańskiego

Klauzula informacyjna przy procedowaniu

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Przy podejmowaniu czynności związanych z:

 • Przyjmowaniem wniosków do sporządzanego planu miejscowego, zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • Sporządzaniem projektu planu miejscowego rozpatrując wnioski, zgodnie z art. 17 pkt 4 w/w ustawy;
 • Wyłożeniem projektu planu do publicznego wglądu i organizowaniu dyskusji publicznej, zgodnie z art. 17 pkt 9 w/w ustawy;
 • Wnoszeniem uwag do projektu planu, zgodnie z art. 17 pkt 11 w/w ustawy;
 • Rozpatrywaniem uwag, zgodnie z art. 17 pkt 12 w/w ustawy;
 • Wprowadzaniu zmian do projektu planu miejscowego wynikających z rozpatrzenia uwag, zgodnie z art. 17 pkt 13 w/w ustawy;
 • Przedstawianiem Radzie Gminy projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag, zgodnie z art. 17 pkt 14 w/w ustawy,

obowiązują zasady przedstawione poniżej:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego z siedzibą przy ul. Szpitalna 3 34-220 Maków Podhalański.
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Jarosława Myślaka, z którym można kontaktować się po adresem poczty elektronicznej iod@makow-podhalanski.pllub pisemnie na adres siedziby administratora.
 • Pani/Pana/ dane będą przetwarzane będą w celu realizacji czynności o których mowa w art. 17 pkt 4, 9 i 12-14 oraz art. 17 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1945, z późn.zm.) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • Odbiorcą Pana danych może być/będzie projektant sporządzający projekt uchwały na podstawie stosownej umowy.
 • Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom lub państw trzecich.
 • Dane będą przechowywane zgodnie z rzeczowym wykazem akt i przepisami o archiwizacji.
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania była zgoda.
 • Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę stanowi przepis prawa powszechnie obowiązującego. Konsekwencją niepodania danych może być uniemożliwienie podjęcia czynności urzędowych.
 • Przekazane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W przypadku zebrania danych nie od osoby której dotyczą, przysługuje prawo informacji o źródle danych, jeśli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby od której dane pozyskano.
Maków Podhalański, 13 czerwca 2019 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Makowa Podhalańskiego

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu III zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański, obejmującej teren położony w miejscowości Juszczyn.

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z póź. zm. ) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu III zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański, obejmującej teren położony w miejscowości Juszczyn, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym do uchwały nr XXXV.349.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. zmiany studium, w dniach od 24.06.2019 r. do 23.07.2019 r.,

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, 34-220 Maków Podhalański, ul. Szpitalna 3, pok. nr 20, w godzinach od 9:00 do 14:00 wraz z publikacją na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim www.makow-podhalanski.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 12.07.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, 34-220 Maków Podhalański, ul. Szpitalna 3, pok. Nr 28, o godzinie 1200.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Makowa Podhalańskiego z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.08.2019 r.

Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. zmiany studium, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.

Dane o dokumentach stanowiących dokumentację sprawy zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.).

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 14.08.2019 r.:

 • w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres email: urzad@makow-podhalanski.pl.

34-220 Maków Podhalański,ul. Szpitalna 3,

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzania ww. projektu zmiany studium niezbędne informacje zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) zawiera poniższa klauzula informacyjna.

Przy podejmowaniu czynności związanych z:

 • Wyłożeniem projektu studium do publicznego wglądu i organizowaniu dyskusji publicznej, zgodnie z art. 11 pkt 7 w/w ustawy;
 • Wnoszeniem uwag do projektu studium, zgodnie z art. 11 pkt 8 w/w ustawy;
 • Rozpatrywaniem uwag, zgodnie z art. 11 pkt 8 w/w ustawy;
 • Wprowadzaniu zmian do projektu studium wynikających z rozpatrzenia uwag, zgodnie z art. 11 pkt 6 w/w ustawy;
 • Przedstawianiem Radzie Gminy projekt studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag, zgodnie z art. 11 pkt 9 w/w ustawy,
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania była zgoda.

obowiązują zasady przedstawione poniżej:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego z siedzibą przy ul. Szpitalna 3 34-220 Maków Podhalański.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Jarosława Myślaka, z którym można kontaktować się po adresem poczty elektronicznej iod@makow-podhalanski.pllub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Pani/Pana/ dane będą przetwarzane będą w celu realizacji czynności o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1945, z późn.zm.) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Odbiorcą Pana danych może być/będzie projektant sporządzający projekt uchwały na podstawie stosownej umowy.
 5. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom lub państw trzecich.
 6. Dane będą przechowywane zgodnie z rzeczowym wykazem akt i przepisami o archiwizacji.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
 1. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę stanowi przepis prawa powszechnie obowiązującego. Konsekwencją niepodania danych może być uniemożliwienie podjęcia czynności urzędowych.
 2. Przekazane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W przypadku zebrania danych nie od osoby której dotyczą, przysługuje prawo informacji o źródle danych, jeśli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby od której dane pozyskano.

…………………………………

Burmistrz Makowa Podhalańskiego

Paweł Sala


Maków Podhalański, 13 czerwca 2019 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Makowa Podhalańskiego

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Juszczyn w gminie Maków Podhalański

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXV.348.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 21 czerwca 2018 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Juszczyn w gminie Maków Podhalański, w granicach określonych na załączniku graficzny do ww. uchwały wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem,

w dniach od 24.06.2019 r. do 23.07.2019 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, pok. Nr 20 w godzinach od 9:00 do 14:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się w dniu 12.07.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, pok. nr 28, o godz. 11.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Makowa Podhalańskiego z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.08.2019 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Ponadto na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. projektu zmiany planu miejscowego, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.

Dane o dokumentach stanowiących dokumentację sprawy zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.).

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 7.08.2019 r.:

 • w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3,
 • ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: urzad@makow-podhalanski.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzania ww. projektu zmiany planu miejscowego niezbędne informacje zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) zawiera poniższa klauzula informacyjna.

Przy podejmowaniu czynności związanych z:

 • Wyłożeniem projektu planu do publicznego wglądu i organizowaniu dyskusji publicznej, zgodnie z art. 17 pkt 9 w/w ustawy;
 • Wnoszeniem uwag do projektu planu, zgodnie z art. 17 pkt 11 w/w ustawy;
 • Rozpatrywaniem uwag, zgodnie z art. 17 pkt 12 w/w ustawy;
 • Wprowadzaniu zmian do projektu planu miejscowego wynikających z rozpatrzenia uwag, zgodnie z art. 17 pkt 13 w/w ustawy;
 • Przedstawianiem Radzie Gminy projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag, zgodnie z art. 17 pkt 14 w/w ustawy,
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania była zgoda.

obowiązują zasady przedstawione poniżej:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego z siedzibą przy ul. Szpitalna 3 34-220 Maków Podhalański.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Jarosława Myślaka, z którym można kontaktować się po adresem poczty elektronicznej iod@makow-podhalanski.pllub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Pani/Pana/ dane będą przetwarzane będą w celu realizacji czynności o których mowa w art. 17 pkt 4, 9 i 12-14 oraz art. 17 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1945, z późn.zm.) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Odbiorcą Pana danych może być/będzie projektant sporządzający projekt uchwały na podstawie stosownej umowy.
 5. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom lub państw trzecich.
 6. Dane będą przechowywane zgodnie z rzeczowym wykazem akt i przepisami o archiwizacji.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
 1. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę stanowi przepis prawa powszechnie obowiązującego. Konsekwencją niepodania danych może być uniemożliwienie podjęcia czynności urzędowych.
 2. Przekazane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W przypadku zebrania danych nie od osoby której dotyczą, przysługuje prawo informacji o źródle danych, jeśli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby od której dane pozyskano.


Burmistrz Makowa Podhalańskiego

 Paweł Sala


OGŁOSZENIE

I Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na rok 2019


Tabela 1- Kwoty dotacji dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych

Lp.

Rodzaj

Roczna kwota dotacji w zł

1.

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli

6.101,79

2.

Podstawowa kwota dotacji dla ucznia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej

7.288,87
GK.6720.1.2019                                                                                                                                                          Maków Podhalański, dnia  4 kwietnia 2019 r.

OGŁOSZENIE

o  przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański, dla obszarów miejscowości Maków Podhalański wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz.2081).

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Makowie Podhalańskim Uchwały Nr V.39.2019 z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański, dla obszarów miejscowości Maków Podhalański w granicach określonych na załączniku graficznym do Uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany ww. Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski do zmiany Studium należy składać na piśmie do dnia 26 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny - mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).

Wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy wnosić w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gp@makowpodhalanski.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 26 kwietnia 2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny – mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański, dla obszarów miejscowości Maków Podhalański, dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim oraz na stronie internetowej: www.makow-podhalanski.pl

Wniosek powinien zawierać także oświadczenie wnioskodawcy wyrażające zgodę na przetwarzanie i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1000).

Burmistrz Makowa PodhalańskiegoGK.6722.1.2019                                                                                                                                                            Maków Podhalański, dnia 4 kwietnia 2019 r.

OGŁOSZENIE

oprzystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański, dla obszarów miejscowości Maków Podhalański wraz z uzasadnieniem prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz.2081).

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Makowie Podhalańskim Uchwały Nr V.40.2019 z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański, dla obszarów miejscowości Maków Podhalański w granicach określonych na załączniku graficznym do Uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski do planu należy składać na piśmie do dnia 26 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny - mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).

Wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy wnosić w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gp@makow-podhalanski.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 26 kwietnia 2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny – mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański, dla obszarów miejscowości Maków Podhalański oraz na stronie internetowej: www.makow-podhalanski.

Wniosek powinien zawierać także oświadczenie wnioskodawcy wyrażające zgodę na przetwarzanie i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1000).

Burmistrz Makowa Podhalańskiego


 Maków Podhalański, dn. 29.11.2018 r.OGŁOSZENIE

Burmistrz Makowa Podhalańskiego

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Wieprzec w gminie Maków Podhalański

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1945), art. 54 ust. 2, 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U 2018 poz. 2081) oraz Uchwały Nr XXXI.307.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim
z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Wieprzec w gminie Maków Podhalański

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Wieprzec w gminie Maków Podhalański

Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 06.12.2018 r. do 27.12.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, codziennie w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany części planu odbędzie się w dniu 18.12.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim,
ul. Szpitalna 3, sala 28 o godz. 10.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany części planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu należy składać na piśmie do Burmistrza Makowa Podhalańskiego:

 • na adres Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim,
 • drogą elektroniczną: poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu na
  platformie ePUAP opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisane przy pomocy
  profilu zaufanego ePUAP,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 17.01.2019 r.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2
i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.01.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim, na jego adres lub drogą elektroniczną.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego.Maków Podhalański, 29.11.2018 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Makowa Podhalańskiego

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański w gminie Maków Podhalański

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1945), art. 54 ust. 2, 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2081) oraz Uchwały Nr XXX.299.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim
z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański
w gminie Maków Podhalański

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański w gminie Maków Podhalański

Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 06.12.2018 r. do 27.12.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, codziennie w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany części planu odbędzie się w dniu 18.12.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim,
ul. Szpitalna 3, sala 28 o godz. 10.30.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany części planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu należy składać na piśmie do Burmistrza Makowa Podhalańskiego:

 • na adres Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim,
 • drogą elektroniczną: poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu na
  platformie ePUAP opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisane przy pomocy
  profilu zaufanego ePUAP,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 17.01.2019 r.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2
i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.01.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim, na jego adres lub drogą elektroniczną.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego .


GK.6722.2.2017                                                                                                                             Maków Podhalański, 22 listopada 2018 r.                                    

GK.6722.3.2017

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Makowa Podhalańskiego


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków Podh

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz uchwały nr XXII.205.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 1 lutego 2017 r. i uchwały nr XXII.206.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 1 lutego 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków Podhalański ,

w granicach określonych na załącznikach graficznych do ww. uchwał wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem, w dniach od 3.12.2018 r. do 4.01.2019 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, pok. Nr 20 w godzinach od 9:00 do 14:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się w dniu 4.01.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, sala 28 o godz. 11.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Makowa Podhalańskiego z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.01.2019 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.):

 • opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
 • opatrzone podpisem zaufanym.

Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. projektu zmiany planu miejscowego, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.

Dane o dokumentach stanowiących dokumentację sprawy zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081).

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 21.01.2019 r.:

 • w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3,
 • ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: urzad@makow-podhalanski.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego.


Burmistrz Makowa Podhalańskiego

Paweł Sala


Maków Podhalański, 25 października 2018 r.


OGŁOSZENIE

Burmistrza Makowa Podhalańskiego


o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański dla obszaru obejmującego

miejscowość Juszczyn

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Makowie Podhalańskim uchwały nr XXXV.349.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański dla obszaru obejmującego miejscowość Juszczyn w granicach oznaczonych na załączniku graficznym do wyżej wymienionej uchwały.


Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionej zmiany studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, 34-220 Maków Podhalański, ul. Szpitalna 3, w terminie do dnia 23 listopada 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański dla obszaru obejmującego miejscowość Juszczyn, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Z niezbędną dokumentacją sprawy, zgromadzoną na tym etapie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. projektu zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, 34-220 Maków Podhalański, ul. Szpitalna 3, w godzinach pracy urzędu.


Wnioski i uwagi związane z udziałem społeczeństwa w opracowywaniu ww. projektu zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko mogą być zgłaszane w terminie do dnia 23 listopada 2018 r.

w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim,

34-220 Maków Podhalański, ul. Szpitalna 3,

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: email urzad@makow-podhalanski.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego.
Burmistrz Makowa Podhalańskiego   
Maków Podhalański, 25 października 2018 r.


OGŁOSZENIE

Burmistrza Makowa Podhalańskiego


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Juszczyn w gminie Maków Podhalański

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Makowie Podhalańskim uchwały Nr XXXV.348.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Juszczyn w gminie Maków Podhalański , w granicach oznaczonych na załączniku graficznym do ww. uchwały.


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, 34-220 Maków Podhalański, ul. Szpitalna 3 w terminie do dnia 23 listopada 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Juszczyn w gminie Maków Podhalański , przyjętego Uchwałą Nr XXIV/244/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim i ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego nr 448, poz. 3352 z dnia 11 sierpnia 2005 r., ze zm. wraz z prognozą oddziaływania ww. projektu zmiany planu na środowisko.


Z niezbędną dokumentacją sprawy, zgromadzoną na tym etapie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. projektu zmiany planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, 34-220 Maków Podhalański, ul. Szpitalna 3, w godzinach pracy urzędu.

Wnioski i uwagi związane z udziałem społeczeństwa w opracowywaniu ww. projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko mogą być zgłaszane w terminie do dnia 23 listopada 2018 r. :

 • w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim,

34-220 Maków Podhalański, ul. Szpitalna 3,

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres email: urzad@makow-podhalanski.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego.Burmistrz Makowa Podhalańskiego                Maków Podhalański, dnia 18 października 2018 r.OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański, miejscowość Maków Podhalański wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)


zawiadamiam


o podjęciu przez Radę Miejską w Makowie Podhalańskim Uchwały Nr XXVIII.265.2017 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański, miejscowość Maków Podhalański w granicach określonych na załączniku graficznym do Uchwały.


Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany ww. Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko.


Wnioski do zmiany Studium należy składać na piśmie do dnia 9 listopada 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny - mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).


Wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy wnosić w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gp@makowpodhalanski.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 9 listopada 2018 r. . Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny – mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).


Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański, miejscowość Maków Podhalański, dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim oraz na stronie internetowej: www.makow-podhalanski.pl


Wniosek powinien zawierać także oświadczenie wnioskodawcy wyrażające zgodę na przetwarzanie i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1000).

Burmistrz Makowa PodhalańskiegoOGŁOSZENIE

BURMISTRZA MAKOWA PODHALAŃSKIEGO


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Makowie Podhalańskim w gminie Maków Podhalański w zakresie określonym uchwałą Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim uchwałą Nr XXVII.257.2017 z dnia 26.07.2017r.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1073 z póź. zm.) i art.54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa­nia na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1405 z póź. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Makowie Podhalańskim w gminie Maków Podhalański w zakresie określonym uchwałą Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim uchwałą Nr XXVII.257.2017 z dnia 26.07.2017r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


w dniach od 06.09.2018r. do 26.09.2018r. w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim

(34 – 220 Maków Podhalański ul. Szpitalna 3); w godzinach urzędowania.

Materiały projektu planu wraz z prognozą będą również udostępnione do wglądu na stronie internetowej gminy: makow-podhalanski.pl


Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 14.09.2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3 34-220 Maków Podhalański, początek o godz. 10. 00


Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko.


Uwagi do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko należy składać:

- na piśmie w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim ; ul. Szpitalna 3 (Dziennik Podawczy),

- drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim; 34 – 220 Maków Podhalański; ul. Szpitalna 3.

- drogą elektroniczną; w tym za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.10.2018r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.


Burmistrz Makowa Podhalańskiego


OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Kojszówka w gminie Maków Podhalański


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1073 z późn.zm.), art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1405 z późń.zm.) oraz Uchwały Nr XXIX.282.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Kojszówka w gminie Maków Podhalański

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Kojszówka w gminie Maków Podhalański


Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 02.07.2018 r. do 23.07.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, codziennie w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany części planu odbędzie się w dniu 11.07.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, sala 28 o godz. 10.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany części planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu należy składać na piśmie do Burmistrza Makowa Podhalańskiego:

 • na adres Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim,
 • drogą elektroniczną: poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu na
  platformie ePUAP opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisane przy pomocy
  profilu zaufanego ePUAP,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 06.08.2018 r.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2
i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.08.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim, na jego adres lub drogą elektroniczną.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego.Burmistrz Makowa Podhalańskiego

Paweł Sala


MPZP

Kojszówka zał 1

Uchwała Kojszówka zmiana

UZASADNIENIE Kojszówka zmiana

Prognoza

Oświadczenie

Prognoza Kojszówka zmiana punktowa

Załącznik graficznyOGŁOSZENIE

I Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na rok 2018Tabela 1- Kwoty dotacji dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowychLp.

Rodzaj

Roczna kwota dotacji w zł

1.

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli

5.584,83

2.

Podstawowa kwota dotacji dla ucznia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej

6.484,87BURMISTRZ

Makowa Podhalańskiego

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

dyrektora

 1. Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Białce  Białka 334, 34-220 Maków Podhalański
 2. Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Grzechyni,  Grzechynia 314, 34-220 Maków Podhalański


 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017r. poz. 1597)
 2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017r. poz. 1587) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej- w przypadku nauczyciela akademickiego, albo  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres dom korespondencji):

 1. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2 świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 2. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 3. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz.U. z 2011r. poz. 224 i 455, z 2015r. poz. 1132 oraz z 2017r. poz. 60) – w przypadku cudzoziemca,
 4. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 5. oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 6. oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017r.poz. 1311)
 8. oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990r. oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016r.poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017r. poz. 1530) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.,
 9. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
 10. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 11. oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2017r. poz. 1189) lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016r., poz. 1842, z późn.zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego
 12. oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych:
 1. Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt od 4 do 7 i 12 do 13
 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem „ Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej .......................”, w terminie do dnia 27 marca 2018r. do godz. 15.00 w Gminnym Zarządzie Placówek Oświatowych budynek Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim ul. Szpitalna 3, pokój nr 24. W przypadku składania ofert w postaci elektronicznej, oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty
 3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Makowa Podhalańskiego.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie


Burmistrz Makowa Podhalańskiego

Paweł Sala

Maków Podhalański, 12.03.2018r.
1 SUIKPZ cześć tekstowa

2 SUIKPZ cześć graficzna

3 prognozaMaków Podhalański, 8 marca 2018 r.


OGŁOSZENIE

Burmistrza Makowa Podhalańskiego


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański, obejmującej teren położony w miejscowości Juszczyn.


Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z póź. zm. )

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański, obejmującej teren położony w miejscowości Juszczyn, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym do uchwały nr XVII.143.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. zmiany studium, w dniach od 16 marca 2018 r. do 17 kwietnia 2018 r. ,

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, 34-220 Maków Podhalański, ul. Szpitalna 3, pok. Nr 28, w godzinach od 7 15 do 15 15 wraz z publikacją na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim www.makow-podhalanski.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, 34-220 Maków Podhalański, ul. Szpitalna 3, pok. Nr 28, o godzinie 11 00 - 1200.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Makowa Podhalańskiego z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 maja 2018 r.


Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. zmiany studium, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.


Dane o dokumentach stanowiących dokumentację sprawy zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.).

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 9 maja 2018 r.:

 • w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim,

34-220 Maków Podhalański, ul. Szpitalna 3,

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: email: urzad@makow-podhalanski.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego.


Burmistrz Makowa Podhalańskiego

Paweł Sala


Zam. Marcin Cz. 06.03.2018r


OGŁOSZENIE

Burmistrza Makowa Podhalańskiego


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański

w gminie Maków Podhalański


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Makowie Podhalańskim uchwały Nr XXX.298.2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański w gminie Maków Podhalański, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym do ww. uchwały.


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, 34-220 Maków Podhalański, ul. Szpitalna 3 w terminie do dnia 23 marca 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański w gminie Maków Podhalański przyjętego Uchwałą Nr X/81/07 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia: 29 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 837, poz. 5495 z dnia: 30 listopada 2007 r.) wraz z prognozą oddziaływania ww. projektu zmiany planu na środowisko.

Z niezbędną dokumentacją sprawy, zgromadzoną na tym etapie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. projektu zmiany planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, 34-220 Maków Podhalański, ul. Szpitalna 3, w godzinach pracy urzędu.

Wnioski i uwagi związane z udziałem społeczeństwa w opracowywaniu ww. projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko mogą być zgłaszane w terminie do dnia 23 marca 2018 r.:

 • w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim,

              34-220 Maków Podhalański, ul. Szpitalna 3,

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres email: urzad@makow-podhalanski.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego.
Burmistrz Makowa Podhalańskiego

                                                                                                                                                             Paweł Sala


Maków Podhalański, 1 marca 2018r.


Zam. Marcin Cz. 01.03.2018r


OGŁOSZENIE

Podstawowa kwota dotacji na rok 2018 i statystyczna liczba uczniówTabela 1- Kwoty dotacji dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych


Lp.

Rodzaj

Roczna kwota dotacji w zł

1.

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli

5.586,29

2.

Podstawowa kwota dotacji dla ucznia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej

6.487,25Tabela 2 - Statystyczna liczba uczniów wykazanych w SIO wg stanu na 30.09.2017 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Maków Podhalański

Rodzaj uczniów

Suma wszystkich

Uczniowie w przedszkolu publicznym

72

Uczniowie w oddziałach przedszkolnych

323


Zarządzenie nr 120.38.2018

Burmistrza Makowa Podhalańskiego

z dnia 17 stycznia 2018 r.w sprawie : ogłoszenia konkursu (naboru) na wolne stanowisko urzędnicze – referent w Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim.


Działając na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku  o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902, ze zm.), Zarządzenia nr 120.9.2015 Burmistrza Makowa Podhalańskiego z 04 marca 2015 roku w sprawie: regulaminu naboru na stanowiska urzędnicze -


z a r z ą d z a m , co następuje:


§ 1


Ogłaszam konkurs na stanowisko referenta w Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim.

§2


W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego powołuję Komisję konkursową (Rekrutacyjną ) w składzie:


1. Maria Stec przewodniczący komisji

2. Maria Czarniak sekretarz komisji

3. Andrzej Sobczuk członek komisji


§ 3


Wymagania wobec kandydatów oraz warunki konkursu zostały określone
w ogłoszeniu o konkursie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Burmistrz Makowa Podhalańskiego

Paweł Sala
Załącznik do Zarządzenia Nr 120.38.2018

Burmistrza Makowa Podhalańskiego z dnia 17 stycznia 2018r.


BURMISTRZ MAKOWA PODHALAŃSKIEGO MAKÓW PODHALAŃSKI

O g ł a s z a    n a b ó r


na wolne stanowisko urzędnicze – referent

w Referacie Finansowym Maków Podhalański


1. Wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska urzędniczego : (formalne)

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe : magister - specjalność : finanse, rachunkowość i kierunki pokrewne,
 3. niekaralność, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kandydat nie był karany za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 5. biegła obsługa komputera i znajomość programów księgowych jednostek budżetowych,
 6. nieposzlakowana opinia
 7. co najmniej roczny staż pracy.


Uwaga : osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w postępowaniu.


 1. Wymagania dodatkowe : (będące przedmiotem oceny )
 1. biegła obsługa komputera w szczególności programów księgowych,
 2. wiedza w zakresie przepisów :
  1. ustawy o rachunkowości,
  2. ustawy o finansach publicznych,
  3. ustawy o samorządzie gminnym,
  4. kodeksu postępowania administracyjnego,
  5. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
  6. ustawy ordynacja podatkowa,
 3. komunikatywność,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. umiejętność klarownego formułowania myśli w mowie i piśmie,


Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testu i rozmowy kwalifikacyjnej oraz ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.


 1. Zakres wykonywanych zadań w szczególności :


 1. prowadzenie obsługi najemców wspólnot mieszkaniowych,
 2. ewidencja opłaty skarbowej,
 3. ewidencja opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi,
 4. księgowanie, egzekucja, sprawozdawczość


 1. Warunki pracy :
 1. miejsce pracy: Urząd Miejski Maków Podhalański, ul.Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański,
 2. wymiar czasu pracy: pełny etat,
 3. czas pracy – 40 godzin tygodniowo, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 do 15.15 .
 4. praca przy komputerze.


5. Informacje o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosił co najmniej 6%;Wymagane dokumenty :

 1. życiorys (CV)
 2. list motywacyjny
 3. dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/ - kserokopie
 4. kwestionariusz osobowy
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, szkolenia itp.) – kserokopie,
 6. kserokopie świadectw pracy,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych.6. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 1. osobiście w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim, lub
 2. przesłać pocztą elektroniczną na adres:  urzad@makow-podhalanski.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego, lub
 3. pocztą na adres urzędu,
 4. oferty składane elektronicznie będą przyjmowane tylko w przypadku opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym – (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262, ze zm.)
 5. aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 6. oferty niekompletne zostaną odrzucone,
 7. wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
  (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być zgodne z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902, ze zm.) opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” .

z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Referacie Finansowym”  

w terminie do dnia 30 stycznia 2018 roku, do godz. 15.00.


Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie o naborze opublikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz umieszczone na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego Maków Podhalański.

8. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne i przejdą wstępną selekcję, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego,
a następnie rozmowy kwalifikacyjnej (termin powyższy będzie również na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim).

9. Z wybranym kandydatem, zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

 Osoba, która po raz pierwszy podejmuje pracę na stanowisku urzędniczym w administracji samorządowej, podlegać będzie służbie przygotowawczej, zakończonej egzaminem.

W przypadku kandydatów posiadających staż pracy na stanowisku urzędniczym
w administracji samorządowej, tj. w:

 1. urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich jednostkach organizacyjnych,
 2. starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych, urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin oraz gminnych jednostkach i zakładach budżetowych,
 3. biurach związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki,
 4. biurach jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego

umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony wynoszący dłużej niż 6 miesięcy lub na czas nieokreślony.  Osoba taka może zostać zwolniona z obowiązku odbywania służby przygotowawczej. Zwolnienie nie zwalnia z egzaminu.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim.


Burmistrz Makowa Podhalańskiego

Paweł Sala


Regulamin naboruGK.6722.6.2017


OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kojszówka w Gminie Maków Podhalański wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoNa podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz.1073) oraz w związku z art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Makowie Podhalańskim Uchwały Nr XXVII.282.2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kojszówka w Gminie Maków Podhalański oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla w/w zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Granice opracowania w/w planu miejscowego określa mapa stanowiąca załącznik graficzny do powyższej Uchwały.


Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski dotyczące w/w projektu zmiany miejscowego planu oraz do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.


Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Wnioski mogą być wnoszone:

w formie pisemnej na adres:


Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim

ul. Szpitalna 3
34-220 Maków Podhalański

ustnie do protokołu w Referacie Gospodarki Komunalnej

34-220 Maków Podhalański, ul. Szpitalna 3, p. 20

za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: gp@makow-podhalańśki.plOrganem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego.

Burmistrz Makowa Podhalańskiego


GK.6722.5.2017                                                                                                                                       Maków Podhalański, 26.10.2017
OGŁOSZENIE


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański w gminie Maków Podhalański
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Makowie Podhalańskim Uchwały Nr XXVI.239.2017 z dnia 13 czerwca 2017r.oraz Uchwały Nr XXVII.257.2017 z dnia 26 lipca 2017r. o przystąpieniu do zmian części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański w gminie Maków Podhalański Zmiany planu obejmują tereny określone na załącznikach graficznych w/w uchwał stanowiących ich integralne części.


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu.


Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim

(34-220 Maków Podhalański; ul. Szpitalna 3) w terminie do: dnia 20 listopada 2017r.Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Burmistrz Makowa Podhalańskiego

Treść Uchwały 239

Treść Uchwały 257

Załącznik nr 1


INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI


Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 ze zmianami)


WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia o wydaniu 20 lipca 2017 r. decyzji Nr 22/BZ/2017 znak: WI-XI.7840.1.114.2017.EB o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę , na wniosek z 22.06.2017 r. złożony 23 czerwca 2017 r. przez inwestora: Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” sp. z o.o., ul. 3 Maja 40A, 34-220 Maków Podhalański, działającego przez pełnomocnika Katarzyna Rokicka, adres do korespondencji: Biprokom-Kraków S.A., Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków, inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – rurociągu tłocznego ścieków Ø160mm – odcinek L=18,0m w pasie terenu zamkniętego w km 6,182 toru kolejowego linii 98 Sucha Beskidzka – Chabówka, na działce nr 872/11, obręb Maków Podhalański, jednostka ewidencyjna Maków Podhalański, w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzechynia (od punktu włączenia w Makowie Podhalańskim do osiedla Nowakówka w Grzechyni) . Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat suski, gmina Maków Podhalański, miejscowość Maków Podhalański, jednostka ewidencyjna 121506_4 Maków Podhalański, obręb ewidencyjny Maków Podhalański, nr działki ewidencyjnej 872/11.


Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego dotyczącej przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz dokumentacją sprawy w Oddziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej I Instancji Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój 67, tel. 12 39 21 667, w dniach i godzinach pracy Urzędu: poniedziałek w godz. 9 00–1700, wtorek – piątek w godz. 7 30–1530.

OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w Gminie Maków Podhalański – etap A

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016, poz. 778 z późn. zm.), art. 54 ust. 2,3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXV/372/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w Gminie Maków Podhalański oraz uchwały Nr XX.180.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w Gminie Maków Podhalański

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w Gminie Maków Podhalański – etap A

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 02.06.2017 r. do 23.06.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, codziennie w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 20.06.2017 r. w siedzibie OSP Maków Podhalański, ul. Kościuszki 2 o godz. 15 00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu należy składać na piśmie do Burmistrza Makowa Podhalańskiego:

 • na adres Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim,
 • drogą elektroniczną: poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu na
  platformie ePUAP opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisane przy pomocy
  profilu zaufanego ePUAP,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 07.07.2017 r.

Zgodnie z art. 39, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3, przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.07.2017 r. w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim, na jego adres lub drogą elektroniczną.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego.


Burmistrz Makowa Podhalańskiego


MPZP undefined

PrognozaOGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków PodhalańskiNa podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016, poz. 778 z późn. zm.), art. 54 ust. 2,3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXII.204.2017 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków Podhalański

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków Podhalański


Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 02.06.2017 r. do 23.06.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, codziennie w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 20.06.2017 r. w siedzibie OSP Maków Podhalański, ul. Kościuszki 2 o godz. 16 30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu należy składać na piśmie do Burmistrza Makowa Podhalańskiego:

 • na adres Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim,
 • drogą elektroniczną: poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu na
  platformie ePUAP opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisane przy pomocy
  profilu zaufanego ePUAP,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 07.07.2017 r.

Zgodnie z art. 39, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3, przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.07.2017 r. w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim, na jego adres lub drogą elektroniczną.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego.


Burmistrz Makowa Podhalańskiego


MPZP

Prognoza

25.05.2017r
OGŁOSZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Juszczyn w Gminie Maków Podhalański – etap A

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 778 z późniejszymi zmianami), art. 54 ust. 2,3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XXXVIII/399/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Juszczyn w Gminie Maków Podhalański oraz uchwały Nr XX.181.2016 Rady Miejskiej
w Makowie Podhalańskim z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Juszczyn w Gminie Maków Podhalański,

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Juszczyn w Gminie Maków Podhalański – etap A

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 23.05.2017 r. do 13.06.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, codziennie w godzinach urzędowania .

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 13.06.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, sala 28 o godz. 11.00 .

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu należy składać na piśmie do Burmistrza Makowa Podhalańskiego:

 • na adres Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim,
 • drogą elektroniczną: poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu na 
  platformie ePUAP opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisane przy pomocy 
  profilu zaufanego ePUAP,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 27.06.2017 r.

Zgodnie z art. 39, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 
i ust. 3, przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia27.06.2017 r. w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim, na jego adres lub drogą elektroniczną.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego.

Burmistrz Makowa Podhalańskiego

Juszczyn Prognoza II WYŁOŻENIE

Juszczyn zał 1

Juszczyn_zał_2A

Juszczyn_zał_2B

Juszczyn_zał_3A

Juszczyn_zał_3B

Juszczyn_zał_4A

Juszczyn_zał_4B

Rysunek

Juszczyn Sekcja 1-23

Uchwała

Ustalenia JUSZCZYN

Uzasadnienie Juszczyn

OGŁOSZENIE

Burmistrza Makowa Podhalańskiego

o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański, obejmującej teren położony

w miejscowości Juszczyn

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Makowie Podhalańskim uchwały nr XVII.143.2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański, obejmującej teren położony w miejscowości Juszczyn, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym do wyżej wymienionej uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionej zmiany studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, 34-220 Maków Podhalański, ul. Szpitalna 3, w terminie do dnia 7 czerwca 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański, obejmującej teren położony w miejscowości Juszczyn, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z niezbędną dokumentacją sprawy, zgromadzoną na tym etapie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. projektu zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, 34-220 Maków Podhalański, ul. Szpitalna 3, w godzinach pracy urzędu.

Wnioski i uwagi związane z udziałem społeczeństwa w opracowywaniu ww. projektu zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko mogą być zgłaszane w terminie do dnia 7 czerwca 2017 r.

 • w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim,

34-220 Maków Podhalański, ul. Szpitalna 3,

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: email: gp@makow-podhalanski.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego.

Burmistrz Makowa Podhalańskiego

Paweł Sala


Ogłoszenie

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


Burmistrz Makowa Podhalańskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w gminnej jednostce organizacyjnej w Gminie Maków Podhalański

Stanowisko pracy: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim - w wymiarze 1 etatu.Niezbędne wymagania od kandydatów :

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. posiadać wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: pedagogika o specjalności praca socjalna, polityka społeczna, psychologia,
 6. specjalizacja w zakresie organizacji pomocy społecznej,
 7. 5 letni staż pracy w tym co najmniej 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej
 8. znajomość przepisów prawnych w zakresie:
 • ustawa o pomocy społecznej,
 • ustawa o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
 • ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • ustawa o samorządzie gminnym,
 • ustawa o pracownikach samorządowych,
 • kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa o finansach publicznych,
 • ustawa Prawo zamówień publicznych,
 • Kodeks Pracy,
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 • ustawa o dostępie do informacji publicznej wraz z aktami wykonawczymi do ustawy,
 • ustawa o ochronie danych osobowych,

Dodatkowe wymagania od kandydatów będące przedmiotem oceny :

 1. Umiejętność kierowania zespołem pracowników,
 2. Umiejętność poprawnego formułowania decyzji,
 3. Umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,
 4. Samodzielność i kreatywność,
 5. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i obsługi interesantów,
 6. Odporność na stres.
 1. Posiadanie prawa jazdy,
 2. Przedstawienie koncepcji rozwoju i funkcjonowania Ośrodka z uwzględnieniem wykorzystania środków zewnętrznych w perspektywie finansowej na lata 2017-2020,


Zakres podstawowych zadań na stanowisku:


 1. Kierowanie Ośrodkiem Pomocy Społecznej, zwanym dalej „Ośrodkiem” oraz reprezentowanie go na zewnątrz na podstawie udzielonego przez Burmistrza pełnomocnictwa;
 2. Organizowanie pracy ośrodka oraz ustalanie organizacji wewnętrznej i zadań Ośrodka w regulaminie organizacyjnym;
 3. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o rachunkowości, a w szczególności:


a) szacowanie potrzeb finansowych na funkcjonowanie Ośrodka i wykonywanie zadań należących do zakresu jego działania oraz składania do Burmistrza i Wojewody zapotrzebowania na środki finansowe z budżetu gminy i z budżetu państwa na każdy rok kalendarzowy,

b) opracowywanie planu finansowego Ośrodka, to jest planu dochodów i wydatków na każdy rok budżetowy,

c) rzetelne, celowe, oszczędne i zgodne z prawem dysponowanie środkami publicznymi oraz poprawne rozliczanie ich wykorzystania z budżetem gminy i budżetem państwa,
d) zapewnienie prowadzenia rachunkowości jednostki, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz w rozporządzeniach Ministra Finansów, zapewnienie posiadania wyodrębnionego od Urzędu Miejskiego konta wyodrębnionych ksiąg rachunkowych,

e) opracowanie pisemnych zasad rachunkowości jednostki, w tym planu kont, obiegu dokumentów finansowo-księgowych, instrukcji inwentaryzacyjnej i innych wymaganych przepisami prawa dokumentów,

f) ustalenie i wdrożenie w Ośrodku procedur kontroli zarządczej, z uwzględnieniem standardów kontroli określonych przez Ministra Finansów oraz zapewnienie wykonywania kontroli;


 1. Zabezpieczenie prowadzenia spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w zakresie określonym w odpowiednich przepisach prawa a w szczególności:
 1. zapewnienia szkolenia pracowników z zakresu przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej,
 2. kierowanie pracowników na badania lekarskie wstępne i okresowe,
 3. prowadzenie rejestru i dokumentacji wypadków przy pracy,
 4. załatwianie spraw związanych z utrzymaniem i konserwacją sprzętu przeciwpożarowego;
 1. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg na podległych pracowników oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
 2. Podejmowanie wszelkich działań mających na celu zapewnienie wykonywania przez Ośrodek zadań własnych gminy i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w Statucie jednostki, w ustawach i uchwałach Rady;
 3. Koordynacja realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 4. Sporządzanie i przedstawianie Radzie Miejskiej corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka;
 5. Współdziałanie w realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
 6. Zapewnienie realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej;
 7. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Burmistrzem w celu łagodzenia skutków bezrobocia;
 8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz prowadzenie spraw związanych z ogłaszaniem otwartych konkursów na realizacją zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej – na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 9. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, oraz w pozostałych sprawach przekazanych do prowadzenia Ośrodkowi – na podstawie upoważnień udzielonych przez Burmistrza lub Radę Miejską odrębnymi dokumentami;
 10. Sprawowanie nadzoru i ponoszenie odpowiedzialności za terminowe i zgodne z prawem prowadzenie przez podległych pracowników wszelkich spraw należących do właściwości Ośrodka określonych w Statucie Ośrodka, uchwałach Rady, zarządzeniach Burmistrza oraz odpowiednich ustawach i innych aktach normatywnych;
 11. Wykonywanie innych nie wymienionych zadań należących do Kierownika Ośrodka określonych w ustawach o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i innych aktach prawnych wyższego rzędu, uchwałach Rady Miejskiej i zarządzeniach Burmistrza;
 12. Sporządzenie analiz, informacji i sprawozdań z zakresu działania Ośrodka;
 13. Kierowanie pracą Ośrodka poprzez organizowanie pracy podległych pracowników oraz udzielanie im pomocy i instruktażu przy załatwianiu spraw;
 14. Prowadzenie kontroli wewnętrznej podległych pracowników;
 15. Badanie efektywności przyznania pomocy w miejscu zamieszkania klienta,
 16. Przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz innych materiałów przedkładanych za pośrednictwem burmistrza organom gminy;
 17. Prowadzenie, w zakresie należącym do właściwości działania Ośrodka spraw związanych z:

a)obronnością kraju,

b) przeciwdziałaniem zagrożeniom i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona kryzysu;

 1. Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych oraz zasad określonych w Polityce bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym obowiązujących w Ośrodku;
 2. Udostępnianie informacji publicznej na zasadach i w trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz Statucie Gminy, w tym przekazywanie informacji o jednostce w celu zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej i utrzymanie tych informacji w stałej aktualności;
 3. Przyjmowanie interesantów oraz udzielanie im pomocy i wyjaśnień;
 4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w tym w drodze samokształcenia oraz uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym;
 5. Podejmowanie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie zawodowe pracowników;
 6. Koordynacja dożywiania dzieci,
 7. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Makowa Podhalańskiego.Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV,
 3. własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016,poz.922) na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.
 5. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 6. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności,
 7. kwestionariusz osobowy kandydata.
 8. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.902.),
 9. koncepcja funkcjonowania Ośrodka z uwzględnieniem wykorzystania perspektywy finansowej na lata 2017-2020, przygotowana w formie prezentacji w programie Power Point, lub papierowej

Informacja o warunkach pracy na stanowisku: 1. Zatrudnienie od 1 stycznia 2017 roku
 2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat),
 3. Wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagradzanie pracowników samorządowych
 4. Praca w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim oraz na terenie Gminy Maków Podhalański,
 5. Budynek przystosowany do osób niepełnosprawnych,
 6. Stanowisko wyposażone w sprzęt niezbędny do pracy na stanowisku.
 7. Czas pracy - przeciętnie 40 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30, 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urząd Miejski Maków Podhalański, 34-220 Maków Podhalański w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim ” do dnia 14 października 2016 r. do godz.13.00 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu ).

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane . Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Maków Podhalański http://bip.malopolska.pl/ummakowpodhalanski/Article/id,240820.html oraz na tablicy informacyjnej w urzędzie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016,poz.992.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. – o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2016poz. 902)

W miesiącu wrześniu 2016 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.