Projekt "Doświadczamy nauki"


 Rekrutacja
Realizacja projektu
 Zarządzenia Kierownika projektu
KontaktProjekt „Doświadczamy nauki”Gmina Maków Podhalański realizuje projekt pn. „Doświadczamy nauki”.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje,

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego,

Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2017 r. – 31 lipca 2019 r.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie zakresu pracy czterech szkół podstawowych w Gminie Maków Podhalański w zakresie kształtowania podstawowych kompetencji kluczowych wśród 888 uczniów poprzez wdrażanie adekwatnych metod pracy na zajęciach oraz wykorzystanie ICT w szkołach.

Główne rezultaty projektu to nabycie przez uczniów kompetencji kluczowych koniecznych na rynku pracy oraz zwiększenie potencjału edukacyjnego szkół przez wyposażenie w TIK do prowadzenia lekcji.

Realizatorem projektu będzie Gminny Zarząd Placówek Oświatowych w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3.

Projekt będzie realizowany w czterech szkołach podstawowych w Gminie Maków Podhalański:

 1. Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Białce;
 2. Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Grzechyni;
 3. Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Juszczynie;
 4. Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Makowie Podhalańskim.

W ramach projektu zorganizowane zostaną zajęcia oraz wyjazdy edukacyjne dla 888 uczniów. Ich celem będzie podniesienie kompetencji kluczowych uczniów. Główne rezultaty projektu to nabycie przez uczniów kompetencji kluczowych koniecznych na rynku pracy oraz zwiększenie potencjału edukacyjnego szkół przez wyposażenie w TIK do prowadzenia lekcji.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 1. Innowacja w nauczaniu przyrody w Szkole Podstawowej w Białce:
  1)      innowacyjne zajęcia z przyrody w języku angielskim,
  2)      wycieczki edukacyjne dla wszystkich uczniów.
 2. Matematyka jest wszędzie – Szkoły Podstawowe w Białce, Grzechyni, Juszczynie, Makowie Podhalańskim- klasy IV-VI:
  1)  zajęcia pozalekcyjne z matematyki prowadzone dla wszystkich uczniów klas IV-VI,
  2)  wycieczki edukacyjne – organizacja w ciągu dwóch lat trwania projektu wyjazdów edukacyjnych dla uczniów klas IV –VI obejmujących kształtowanie kompetencji matematycznych.
 3. Kompetencje matematyczno –przyrodnicze w Szkole Podstawowej w Białce, Grzechyni, Juszczynie, Makowie Podhalańskim - klasyI- III:
  1)  zajęcia matematyczno-przyrodnicze prowadzone dla wszystkich uczniów klas I-III,
  2)  zajęcia pozalekcyjne - utworzenie w każdej ze szkół zajęć matematyczno – przyrodniczych dla uczniów zdolnych oraz zajęć wyrównujących szanse uczniów słabszych
 4. Kompetencje przyrodnicze w Szkole Podstawowej w Białce, Grzechyni, Juszczynie, Makowie Podhalańskim - klasy IV-VI:
  1)    zajęcia przyrodnicze prowadzone dla wszystkich uczniów,
  2)    zajęcia pozalekcyjne - utworzenie w każdej ze szkół zajęć z przyrody dla uczniów zdolnych.
 5. Rozwijanie kompetencji informatycznych w Szkole Podstawowej w Białce, Grzechyni, Juszczynie, Makowie Podhalańskim:
  1)    zajęcia informatyczne prowadzone dla wszystkich uczniów,
  2)    Zajęcia pozalekcyjne z programowania – dla klas I –III i IV-VI 
 6. Rozwijanie podstawowych kompetencji kluczowych na wyjazdach edukacyjnych.


Budżet projektu:

Całkowita wartość projektu: 1 821 926,16 zł

Współfinansowanie z Unii Europejskiej:1 548 637,23 zł

Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 182.043,93 zł

Wkład własny Gminy Maków Podhalański : 91.245,00 zł.