Projekt "NN - nowoczesna nauka" Rekrutacja

Realizacja projektu
Zarządzenia
Kontakt


Projekt „NN Nowoczesna nauka”


Gmina Maków Podhalański realizuje projekt pn. „NN - nowoczesna nauka”.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje,

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego,

Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2017 r. – 31 lipca 2019 r.

Celem realizacji projektu jest wzmocnienie jakości pracy trzech szkół podstawowych z klasami gimnazjalnymi Gminy Maków Podhalański w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych wśród 294 uczniów. Zorganizowane zostaną zajęcia dla uczniów z wykorzystaniem metody eksperymentu oraz projektu edukacyjnego, a także zakupione będzie wyposażenie pracowni szkół biorących udział w projekcie.

Główny rezultat, który zostanie osiągnięty: podniesienie kompetencji kluczowych wśród uczniów dzięki organizacji zajęć kształtujących kompetencje kluczowe.

Realizatorem projektu jest Gminny Zarząd Placówek Oświatowych w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3.

Projekt realizują szkoły podstawowe z klasami gimnazjalnymi w Białce, Grzechyni i Juszczynie

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 1. Nowoczesna matematyka:
  1) zajęcia pozalekcyjne z matematyki prowadzone dla wszystkich uczniów,
  2) zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zdolnych.


 2. Nowoczesne nauki przyrodnicze:
  1) zajęcia dodatkowe pozalekcyjne– organizacja zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów przyrodniczych,
  2) wycieczki edukacyjne dla wszystkich uczniów ze szkół objętych wsparciem.

 3. Kompetencje informatyczne:
  1) zajęcia informatyczne prowadzone dla wszystkich uczniów,
  2) zajęcia pozalekcyjne z programowania,
  3) wyjazdy edukacyjne.Budżet projektu:

Całkowita wartość projektu:  994 314,29 zł

Współfinansowanie z Unii Europejskiej: 845.167,14 zł

Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 99.422,15 zł

Wkład własny Gminy Maków Podhalański:  49.725,00 zł