Wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie

Osoby świadczące usługi hotelarskie w innych obiektach niż obiekty hotelarskie zobowiązane są przed rozpoczęciem działalności zgłosić taki obiekt do ewidencji prowadzonej w gminie właściwej ze względu na miejsce położenia obiektu.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy świadczą usługi hotelarskie w obiektach, które nie są obiektami hotelarskimi (czyli nie są: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym). Zgodnie z ustawą usługi hotelarskie to: krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych. Inne obiekty mogące świadczyć usługi hotelarskie są to ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe, kwatery agroturystyczne, pokoje gościnne, internaty i szkoły zamienione w czasie wakacji i ferii na schroniska. Świadczeniem usług hotelarskich jest także wynajmowanie przez rolników pokoi i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych. Zatem należy pamiętać, iż rolnicy prowadzący gospodarstwa agroturystyczne są także zobowiązani do dokonania zgłoszenia.

Podstawa prawna:

 • Art. 35 ust. 2 i 3, art. 38 ust. 2 i 3, art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek
  i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019, poz. 238);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017, poz. 2166).

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

 • dokumentację należy złożyć:
  w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim
  ul. Szpitalna 3
  34-220 Maków Podhalański
 • lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu:
  Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim
  ul. Szpitalna 3
  34-220 Maków Podhalański


Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
Podmiot świadczący usługi hotelarskie

Uwagi:
Na terenie Gminy Maków Podhalański ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi prowadzi Burmistrz Makowa Podhalańskiego.


Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich:

 • hoteli,
 • moteli,
 • pensjonatów,
 • kempingów,
 • domów wycieczkowych,
 • schronisk i schronisk młodzieżowych.


Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji o następujących zmianach:

 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
 • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego i nadaniu kategorii,
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
 • zmianie liczby miejsc noclegowych,
 • zmianie numeru telefonu, a także – o ile obiekt posiada - o zmianie nr faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej.

Opłaty:
Wpis do ewidencji – bezpłatnie

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji – 17 zł

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 14 dni od daty otrzymania wniosku

Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich, pokój nr 12, tel. 33 874 97 40, 698 614 318

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
 • Osoby/Podmioty prowadzące działalność gospodarczą podają:
  1. nazwę rejestru (np. Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz numer wpisu o ile taki posiadają
  2. numer NIP

Załączniki:

Wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim oraz pól biwakowych