Poniżej informacje podzielone tematycznie, dotyczące zagadnienia odpadów komunalnych oraz obowiązków z tym związanych.

1 stycznia 2024

Harmonogram odbioru odpadów

rmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Maków Podhalański NA ROK 2024 Zobacz również harmonogram na stronie internetowej:  Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" Sp. z o.o." WYSZUKIWARKA WG. ADRESU ODBIORU ODPADU HARMONOGRAM ODPADÓW W APLIKACI MOBILNEJ Usługa online Kiedy odpady" umożliwia przeglądanie harmonogramu wywozu odpadów w wybranych lokalizacjach gminy Maków Podhalański, zawiera informacje o zasadach segregacji odpadów, informacje o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz sekcję do zgłaszania niedogodności związanych z odbiorem i wywozem odpadów. Aplikacja przypomina, wysyłając powiadomienia (push) o terminie odbioru odpadów w zależności od zdefiniowanego miejsca odbioru odpadu. Mieszkaniec sam może zdecydować, na ile wcześniej chce otrzymać powiadomienie i z ilu punktów obioru.  Usługa

19 kwietnia 2023

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Maków Podhalański

Zgodnie z art 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9tb ust. 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2022 poz. 2519 z późn. zm.) gminy mają obowiązek dokonać corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z przepisami, analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi powstaje na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi przeprowadza się w terminie do dnia 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy i udostępnia na stronie podmiotowej Biu

13 stycznia 2023

Aplikacja mobilna gminy Maków Podhalański - moduł Kiedy odpady

Usługa "Kiedy odpady" umożliwia przeglądanie harmonogramu wywozu odpadów w wybranych lokalizacjach gminy Maków Podhalański, zawiera informacje o zasadach segregacji odpadów, informacje o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz sekcję do zgłaszania niedogodności związanych z odbiorem i wywozem odpadów. Aplikacja przypomina, wysyłając powiadomienia (push) o terminie odbioru odpadów w zależności od zdefiniowanego miejsca odbioru odpadu. Mieszkaniec sam może zdecydować, na ile wcześniej chce otrzymać powiadomienie i z ilu punktów obioru.  Usługa "Kiedy odpady" jest jednym z modułów szerszej aplikacji "mMieszkaniec", służącej do kontaktu lokalnego samorządem z mieszkańcami.  Zachęcamy do korzystania - aplikacja jest bezpłatna.  Usługa "Kiedy odpady" dostępne jest na specjalnej stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej "mMieszkaniec" do pobrania na platformie Google Play i AppStore.  Informacj

2 stycznia 2023

Opłaty, deklaracje, przepisy

OGÓLNY OPIS SPRAWY Ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PODSTAWA PRAWNA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. SPRAWĘ ZAŁATWIA Referat FinansowyUrząd Miejski w Makowie Podhalańskimul. Szpitalna 334-220 Maków Podhalański biuro nr 8 Biuro Obsługi Klientatelefon 33 874-97-00email: urzad@makow-podhalanski.pl DNI I GODZINY W JAKICH MOŻNA ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 TERMINY ZAŁATWIENIA SPRAWY Na bieżąco  OPŁATY Czynność zwolniona z opłaty skarbowej. TRYB ODWOŁAWCZY Od złożenia deklaracji nie przysługuje odwołanie WYMAGANE DOKUMENTY  Wypełniona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.   WZORY DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Na rok 2022 i 2023 dla właśc

1 lutego 2022

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" Sp. z o.o. prowadzi stały Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Do PSZOK bezpłatnie* przyjmowane są odpady komunalne zbierane selektywnie, wytworzone przez mieszkańców gminy Maków Podhalański z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych (domki letniskowe), co do której jej właściciel złożył Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dostarczone odpady należy umieszczać w specjalnie do tego przeznaczonych i odpowiednio oznaczonych kontenerach/pojemnikach. *w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Godziny otwarcia:  poniedziałek: od 7.30 do 14.30 (w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, wrzesień, październik, listopad, grudzień); poniedziałek: od 11.00 do 18.00 (w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień) środa: od 7.30 do 14.30 piątek: od 7.30 do 14.30 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych oraz 24 i 31 grudnia. Kontakt&n