OGÓLNY OPIS SPRAWY

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych i gastronomicznych


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277) 
 • Art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j Dz.U. z 2018 r., poz. 2096)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546)


SPRAWĘ ZAŁATWIA

Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim
ul. Szpitalna 3
34-220 Maków Podhalański

Biuro Obsługi Klienta
telefon 33 874-97-00
email: urzad@makow-podhalanski.pl


DNI I GODZINY W JAKICH MOŻNA ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

W dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15


OPŁATY

Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą:

 • 525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa
 • 525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa )
 • 2.100 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Powyższa opłata ulega podwyższeniu jeżeli:

 • roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa i wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży brutto tych napojów,
 • roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa i wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży brutto tych napojów,
 • roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu i wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży brutto tych napojów.

W roku nabycia zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Wpłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego lub na podane niżej konto:

URZĄD MIEJSKI W MAKOWIE PODHALAŃSKI
ul. Szpitalna 3
34-220 Maków Podhalański

Bank Spółdzielczy w Jordanowie o/Maków Podhalański
09 8799 0001 0010 0100 0114 0026

Dodatkowa procedura

Przedsiębiorca wnosi na rachunek bankowy albo w kasie opłatę (w trzech równych ratach) za korzystanie z zezwolenia w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku.

W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej jest wygaśnięcie zezwolenia.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.


WYMAGANE DOKUMENTY

 1. wniosek wraz z kompletem załączników wymienionych szczegółowo w formularzu wniosku (oryginały dokumentów do wglądu)

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
  2. zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
  3. decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252)
  4. pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z dokumentem potwierdzającym uiszczenie opłaty skarbowej (za ustanowienie pełnomocnika opłata wynosi 17 zł.*)

* Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. pełnomocnictwa:

   • poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów
   • udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu


DOKUMENTY DO POBRANIA


TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji Burmistrza Makowa Podhalańskiego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Makowa Podhalańskiego – Referatu Ogólnego Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim (ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański) – w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


INFORMACJA DODATKOWA

 • Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych winien złożyć do 31 stycznia każdego roku oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz uiścić opłatę roczną za korzystanie z przedmiotowego zezwolenia – jednorazowo do 31 stycznia lub w trzech ratach: w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku.
 • W przypadku wpłaty na powyżej wskazane konto na dowodach wpłaty należy podać numer zezwolenia i adres punktu sprzedaży.
 • Oświadczenie o wartości sprzedaży winien podpisać przedsiębiorca lub pełnomocnik przedsiębiorcy właściwie umocowany.

Zezwolenie cofa się w przypadku:

 • nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
  a) sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
  b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4,
 • powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
 • wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
 • przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
 • popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
 • orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.

Zezwolenie wygasa w przypadku:

 • likwidacji punktu sprzedaży,
 • upływu terminu ważności zezwolenia,
 • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
 • niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim do dnia 31 stycznia lub nie dokonania opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach (w tym wypadku przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło może wystąpić o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia).