Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Oficjalny Serwis Gminy Maków Podhalański

Ogłoszenia, komunikaty

21 listopada 2023

Obwieszczenie o wydaniu 20 listopada 2023 r. decyzji Nr 13/BK/2023 znak: WI-II.7840.1.52.2023.MAP o pozwoleniu na...

Obwieszczenie  Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zmianami) oraz art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1786 ze zmianami), WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia o wydaniu 20 listopada 2023 r. decyzji Nr 13/BK/2023 znak: WI-II.7840.1.52.2023.MAP o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Rozbudowa wraz z przebudową infrastruktury kolejowej w ciągu linii kolejowej nr 97 oraz linii kolejowej nr 98 w ramach zadania inwestycyjnego: "Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka" realizowane w ramach zadania: "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane". zgodnie z wykazem odcinków: dla linii kolejowej nr 97: od km 46,856 do km 46,878, dla linii kolejo

10 listopada 2023

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli...

INFORMACJAz dnia 10.11.2023r.o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy Działając na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) informuję o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie w 2024 r. odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. W terminie 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, może: odwołać oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Maków Podhalański, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego

9 listopada 2023

Obwieszczenie - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego...

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE BURMISTRZA MAKOWA PODHALAŃSKIEGO z dnia 09.11.2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański w gminie Maków Podhalański – etap A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XXI.191.2016 Rady Miejskiej w Makowie Podhalański z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: prz

8 września 2023

Zawiadomienie - Rozbudowa wraz z przebudową infrastruktury kolejowej od km 12,350 do km 12,390 w...

Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zmianami) oraz art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 602 ze zmianami), WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia o wydaniu 07 września 2023 r. decyzji Nr 9/BK/2023 znak: WI-II.7840.19.5.2023.MBB o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Rozbudowa wraz z przebudową infrastruktury kolejowej od km 12,350 do km 12,390 w ciągu linii kolejowej nr 98 w ramach zadania Inwestycyjnego "Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka" realizowane w ramach zadania: "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane". Miejsce wykonywania robót budowlanych: województwo małopolskie, powiat suski, gmina Maków Podhalański, miejscowość Juszczyn, identyfikator działki ewidency

29 sierpnia 2023

Zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowej S.A.

Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zmianami) oraz art. 9ac ust. 1a ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 602 ze zmianami), WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowej S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Agnieszkę Juraszek-Mroncz, doręczony 08.08.2023 r., w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Rozbudowa wraz z przebudową infrastruktury kolejowej w ciągu linii kolejowej nr 97 oraz linii kolejowej nr 98w ramach zadania inwestycyjnego: "Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka" realizowane w ramach zadania: "Prace na liniach kolejowych nr 977, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane". zgodnie z wykazem odcinków: dla lini

28 lipca 2023

Obwieszczenie - GK.6220.1.2.2023

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.775 t.j. z dnia 2023.04.25) oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2023.1094 t.j. z dnia 2023.06.12) informuję, że w związku z rozpatrywaną sprawą w przedmiocie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Inwestycja: „Budowa linii galwanicznej wielopowłokowej na terenie zakładu ELECTRIS sp. z o.o. sp.k. w gminie Maków Podhalański – działka nr ewid. 4819 w m. Białka” Inwestor: Electris spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Białka 620 34-220 Maków Podhalański, 1. w dniu 24 lipca 2023 r. do tut. organu złożył wniosek, w którym skorygowano tabelę nr 9 w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia. Dlatego, pismami z dnia 27.07.2023 zwrócono się do: - Regionalnego Dyrektora Ochrony

20 lipca 2023

Nabór kandydatów do pracy w okręgowych komisjach wyborczych

Małopolska Izba Rolnicza ogłasza nabór kandydatów na członków okręgowych komisji wyborczych. W wyborach do izb rolniczych okręgiem wyborczym jest obszar gminy. Zgodnie z zapisem ustawy o izbach rolniczych, członkiem komisji może zostać jedynie osoba będąca członkiem Małopolskiej Izby Rolniczej (figurująca w spisie uprawnionych do głosowania). W skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach do rady powiatowej.  Wyboru członków komisji okręgowych dokonuje komisja wojewódzka spośród prawidłowo zgłoszonych kandydatów. Do zadań komisji okręgowych należy przede wszystkim: współdziałanie w wykonywaniu zadań wyborczych z wójtem, burmistrzem (lub prezydentem), w sprawach właściwego i terminowego sporządzenia spisów członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym, rejestrowanie kandydatów na członków rady powiatowej izby rolniczej, zarządzenie druku kart do głosowania, przeprowadzenie wyborów, a także głosowania w okręgu

23 czerwca 2023

Obwieszczenie Wojewody małopolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbudowa...

WOJEWODA MAŁOPOLSKI  zawiadamia, że 23 czerwca 2023 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji liniikolejowej dla inwestycji pn.: Rozbudowa wraz z przebudową Infrastruktury kolejowejw ciągu linii kolejowej nr 97 oraz linii kolejowej nr 98 w ramach zadaniaInwestycyjnego "Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace naodcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka" realizowane w ramachzadania: "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – SuchaBeskidzka - Chabówka - Zakopane". Zgodnie z wykazem odcinków. Wykaz odcinkówdla linii kolejowej nr 97:od km 46,856 do km 46,878;Wykaz odcinków dla linii kolejowej nr 98:od km 1,515 do km 1,530; od km 1,855 do km 1,923; od km 6,892 do km 6,907; od km8,505 do km 8,527; od km 9,870 do km 9,910; od km 17,346 do km 17,435; od km 18,917do km 18,954; od km 19,495 do km 19,501; od km 19,748 do km 19,755; od km 24,080do km 24,100; od km 25,245 do km 25,251; od km 28,039 do km 28,149; od km 28,347do

20 czerwca 2023

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego - Rozbudowa wraz z przebudową infrastruktury kolejowej od km 12,350 do km...

Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zmianami) oraz art. 9ac ust. 1a ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 602 ze zmianami), WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowej S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Agnieszkę Juraszek-Mroncz, doręczony 05.06.2023 r. w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Rozbudowa wraz z przebudową infrastruktury kolejowej od km 12,350 do km 12,390 w ciągu linii kolejowej nr 98 w ramach zadania Inwestycyjnego "Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka" realizowane w ramach zadania: "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane". Miejsce wykonywania robót budowlanych: w

14 czerwca 2023

Obwieszczenie - rozbudowa sieci gazowej z przyłączem gazowym w m. Maków Podhalański na działkach 7800/1,...

Rozbudowa sieci gazowej z przyłączem gazowym w m. Maków Podhalański na działkach 7800/1, 7800/3, 7768/2.

na skróty

Przydatne linki