Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Oficjalny Serwis Gminy Maków Podhalański

Ogłoszenia, komunikaty

2 lutego 2023

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów

Szanowni Państwo,  sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego. Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku. Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z

17 listopada 2022

Obwieszczenie Burmistrza Makowa Podhalańskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków...

OBWIESZCZENIE  Burmistrza Makowa Podhalańskiego  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański, dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków Podhalański  Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) art. 39 ust. 1 art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz Uchwały nr XXIX.276.2021 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków Podhalański 

12 października 2022

Obwieszczenie Burmistrza Makowa Podhalańskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy...

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503) zawiadamia się iż w dniu 10.10.2022 Burmistrz Makowa Podhalańskiego wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GK.6733.3.1.2022 dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE 0 63 w miejscowości Maków Podhalański na działkach nr ewid. 7792, 9150,9151,9152,9149. Do pobrania: Obwieszczenie

15 września 2022

Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Rozbudowa istniejącego mostu w km 13,456...

Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu 13 września 2022 r. decyzji Nr 52/BZ/2022 znak: WI-II.7840.1.51.2022.MT o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.:Rozbudowa istniejącego mostu w km 13,456 na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka w ramach zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka" realizowanego w ramach zadania: „Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”. Identyfikator działki ewidencyjnej 121506_5.0004.2562/1. Treść decyzji Nr 52/BZ/2022 znak: WI-II.7840.1.51.2022.MT z 13 września 2022 r. została udostępniona 13 września 2022 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/muw,a,2161640,decyzja-wo... (ścieżka dostępu Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w

1 września 2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: Rozbiórka istniejących...

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503) – dalej: upzp oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.743) – dalej: Kpa, WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia strony postępowania o wydaniu 31 sierpnia 2022 r. postanowienia znak: WI-IV.746.1.41.2021 prostującego oczywistą omyłkę w decyzji Wojewody Małopolskiego z 1 października 2021 r. znak: WI-IV.746.1.41.2021 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: Rozbiórka istniejących przepustów i budowa nowych na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka: od km 35,122 do km 35,162 zlokalizowanego w km 35,142, od km 35,201 do km 35,241 zlokalizowanego w km 35,221... Do pobrania: Obwieszczenie

29 sierpnia 2022

Rozstrzygnięcie dotacji dla podmiotów leczniczych na wybór realizatora świadczeń terapii uzależnień w ramach Gminnego Programu...

Do pobrania: Zarządzenie Nr 0050.705.2022 Burmistrza Makowa Podhalańskiego z dnia 24 sierpnia 2022 w sprawie rozstrzygnięcia dotacji dla podmiotów leczniczych na wybór realizatora świadczeń terapii uzależnień w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Maków Podhalański na lata 2022-2023.

22 sierpnia 2022

Informacja Wojewody Małopolskiego o wydaniu decyzji znak: WI-IV.746.1.47.2022

Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 16 sierpnia 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.746.1.47.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka istniejącego obiektu inżynieryjnego i budowa nowego na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka w następującej lokalizacji: od km około 4,750 do km około 4,790, przepust w km 4,770 w ramach inwestycji: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 1 pn."Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka” realizowanego w ramach zadania „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”, na działce nr 872/11, obr. 0001 Maków Podhalański, j. ewid. Maków Podhalański oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, na wniosek złożony 9 czerwca 2022 r. przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734, którego reprezentuje: Pani Krystyna Obajtek-Zajdel (

17 sierpnia 2022

Obwieszczenie - Rozbiórka istniejącego obiektu inżynieryjnego i budowa nowego na linii kolejowej nr 98 Sucha...

Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.47.2022) z 16 sierpnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Rozbiórka istniejącego obiektu inżynieryjnego i budowa nowego na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka w następującej lokalizacji: od km około 4,750 do km około 4,790, przepust w km 4,770 w ramach inwestycji: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 1 pn."Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka” realizowanego w ramach zadania „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”, na działce nr 872/11, obr. 0001 Maków Podhalański, j. ewid. Maków Podhalański... Do pobrania: Pełna treść Obwieszczenia

3 sierpnia 2022

Zarzadzenie Nr 0050.695.2022 Burmistrza Makowa Podhalańskiego z dnia 28 lipca 2022 w sprawie ogłoszenia o...

Zarzadzenie Nr 0050.695.2022  Ogloszenie o konkursie Formularz Ofertowy Standarty Realizacji Wzor umowy Kryteria Oceny ofert

29 lipca 2022

Obwieszczenie Burmistrza Makowa Podhalańskiego

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz.U.2021.735), w związku z art. 50 i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zwana dalej ustawa o.p.i.z.p.) (Dz.U.2022.503) zawiadamiam, że na wniosek Pełnomocnika Kingi Stasik działającej w imieniu: Polskiej Spółki Gazownictwa z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE 0 63 w miejscowości Maków Podhalański na działkach nr ewid. 7792, 9150, 9151, 9152, 9149”. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o.p.i.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwycza

27 lipca 2022

Zmiana kategorii przejazdu kolejowo-drogowego

Na linii kolejowej z Suchej Beskidzkiej do Chabówki – Zmiana kategorii przejazdu.  Od 7 lipca br. przejazd kolejowo-drogowy zlokalizowany w ciągu ul. Sportowej w Makowie Podhalańskim jest sterowany automatycznie.  W związku z pracami modernizacyjnymi na linii kolejowej z Suchej Beskidzkiej do Chabówki, mającymi na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na w/w linii, na przejeździe kolejowo-drogowym zlokalizowanym w Makowie Podhalańskim w ciągu ul. Sportowej zostały zabudowane nowoczesne urządzenia rogatkowe, które są sterowane automatycznie tj. całkowicie bez udziału człowieka. W związku z powyższym apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i stosowanie się do wskazań sygnalizacji świetlnej występującej na przejeździe. Migające-czerwone światło na sygnalizatorze oznacza zakaz wjazdu za sygnalizator, tym samym zabrania wjazdu na przejazd. Informujemy, że maksymalna prędkość pociągów kursujących na tej linii wynosi 1

na skróty

Przydatne linki