Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do danych teleadresowych

Oficjalny Serwis Gminy Maków Podhalański

Ogłoszenia, komunikaty

17 sierpnia 2022

Obwieszczenie - Rozbiórka istniejącego obiektu inżynieryjnego i budowa nowego na linii kolejowej nr 98 Sucha...

Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.47.2022) z 16 sierpnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Rozbiórka istniejącego obiektu inżynieryjnego i budowa nowego na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka w następującej lokalizacji: od km około 4,750 do km około 4,790, przepust w km 4,770 w ramach inwestycji: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 1 pn."Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka” realizowanego w ramach zadania „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”, na działce nr 872/11, obr. 0001 Maków Podhalański, j. ewid. Maków Podhalański... Do pobrania: Pełna treść Obwieszczenia

3 sierpnia 2022

Zarzadzenie Nr 0050.695.2022 Burmistrza Makowa Podhalańskiego z dnia 28 lipca 2022 w sprawie ogłoszenia o...

Zarzadzenie Nr 0050.695.2022  Ogloszenie o konkursie Formularz Ofertowy Standarty Realizacji Wzor umowy Kryteria Oceny ofert

29 lipca 2022

Obwieszczenie Burmistrza Makowa Podhalańskiego

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (Dz.U.2021.735), w związku z art. 50 i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zwana dalej ustawa o.p.i.z.p.) (Dz.U.2022.503) zawiadamiam, że na wniosek Pełnomocnika Kingi Stasik działającej w imieniu: Polskiej Spółki Gazownictwa z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE 0 63 w miejscowości Maków Podhalański na działkach nr ewid. 7792, 9150, 9151, 9152, 9149”. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o.p.i.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwycza

27 lipca 2022

Zmiana kategorii przejazdu kolejowo-drogowego

Na linii kolejowej z Suchej Beskidzkiej do Chabówki – Zmiana kategorii przejazdu.  Od 7 lipca br. przejazd kolejowo-drogowy zlokalizowany w ciągu ul. Sportowej w Makowie Podhalańskim jest sterowany automatycznie.  W związku z pracami modernizacyjnymi na linii kolejowej z Suchej Beskidzkiej do Chabówki, mającymi na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na w/w linii, na przejeździe kolejowo-drogowym zlokalizowanym w Makowie Podhalańskim w ciągu ul. Sportowej zostały zabudowane nowoczesne urządzenia rogatkowe, które są sterowane automatycznie tj. całkowicie bez udziału człowieka. W związku z powyższym apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i stosowanie się do wskazań sygnalizacji świetlnej występującej na przejeździe. Migające-czerwone światło na sygnalizatorze oznacza zakaz wjazdu za sygnalizator, tym samym zabrania wjazdu na przejazd. Informujemy, że maksymalna prędkość pociągów kursujących na tej linii wynosi 1

22 czerwca 2022

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania dla inwestycji "Rozbiórka istniejącego obiektu inżynieryjnego i budowa nowego...

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735)  WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, 10 czerwca 2022 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pani Krystyna Obajtek - Zajdel, w sprawiewydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka istniejącego obiektu inżynieryjnego i budowa nowego na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka w następującej lokalizacji od km około 4,750 do km około 4,790 przepust w km 4,770; w ramach inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 1 pn. „Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka

6 czerwca 2022

Informacja Wojewody Małopolskiego

Data  zamieszczenia: 06.06.2022r INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2022.1029) WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że 1 czerwca 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.746.1.25.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji pn.: Rozbudowa istniejącego mostu kolejowego na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka od km 10,037 do km 10,145 zlokalizowanego w km 10,179 w ramach zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka” realizowanego w ramach zadania: „Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”, na działce nr 4615/1 obr. 0001 b

2 czerwca 2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data zamieszczenia 02.06.2022 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503) – dalej: upzp oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.743) – dalej: Kpa, WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamiastronypostępowaniao wydaniu 1 czerwca 2022r. decyzji znak: WI-IV.746.1.25.2022o ustaleniulokalizacjiinwestycjicelupublicznegoorazonadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji pn.: Rozbudowa istniejącego mostu kolejowego na linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka od km 10,037 dokm10,145zlokalizowanegowkm10,179wramachzadania:Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka” realizowanego w ramach zadania: „Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na

12 maja 2022

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów (UPUL) dla lasów należących...

Starosta suski realizując zapisy ustawy o lasach w celu prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej zlecił wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności skarbu państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych.  W związku z powyższym informuje się że w dniach od 12.05.2022 r. do 11.07.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim w pokoju nr 28 (sala narad) w godzinach od 800 -1300 jest wyłożony do publicznego wglądu projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu (UPUL) dla Wspólnoty Leśnej Członków Uprawnionych Wsi Żarnówka. Ewentualne uwagi i zastrzeżenia do projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu można składać do Starosty Suskiego ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka - na przygotowanym do tego druku (jak w załączeniu). Informacja RODO: Informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach wyłożenia planu urządzenia lasu i powiadomień właścicieli lasów, jest Starosta Suski z siedzibą&nb

4 maja 2022

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów (UPUL) dla lasów należących...

Starosta suski realizując zapisy ustawy o lasach w celu prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej zlecił wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności skarbu państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych.  W związku z powyższym informuje się że w dniach od 04.05.2022 r. do 03.07.2022 r.  w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim w pokoju nr 28 (sala narad) w godzinach od 8:00 -13:00 są wyłożone do publicznego wglądu projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów (UPUL) dla lasów należących do osób fizycznych oraz wspólnot gruntowych z terenu następujących obrębów ewidencyjnych: Grzechynia – osoby fizyczne, Wieprzec – osoby fizyczne, Juszczyn – Zarząd Członków Uprawnionych Wsi Juszczyn Harenda, Juszczyn – Wspólnota Leśna Wsi Juszczyn, Grzechynia – Wspólnota Wsi Grzechynia, Maków Podhalański – Parafia w Makowie Podhalańskim. Ewentualne uwagi i zastrzeżenia do projektów Upro

28 kwietnia 2022

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański...

OGŁOSZENIE Burmistrza Makowa Podhalańskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański w gminie Maków Podhalański Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 2373 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Makowie Podhalańskim Uchwały Nr XXI.191.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański w gminie Maków Podhalański. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski należy składać na piśmie

na skróty

Przydatne linki