Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" Sp. z o.o. prowadzi stały Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Do PSZOK bezpłatnie* przyjmowane są odpady komunalne zbierane selektywnie, wytworzone przez mieszkańców gminy Maków Podhalański z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych (domki letniskowe), co do której jej właściciel złożył Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dostarczone odpady należy umieszczać w specjalnie do tego przeznaczonych i odpowiednio oznaczonych kontenerach/pojemnikach.

*w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Godziny otwarcia: 

 • poniedziałek: od 7.30 do 14.30 (w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, wrzesień, październik, listopad, grudzień);
 • poniedziałek: od 11.00 do 18.00 (w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień)
 • środa: od 7.30 do 14.30
 • piątek: od 7.30 do 14.30

  z wyjątkiem dni ustawowo wolnych oraz 24 i 31 grudnia.


Kontakt 

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" Sp. z o.o., ul. 3 Maja 40a; 34-220 Maków Podhalański, 

Biuro Obsługi Klienta
Pokój nr 1 
od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00
Telefon 33 877-16-28 wew.1 


Rodzaj przyjmowanych odpadów w PSZOKu 

W PSZOKu nieodpłatnie przyjmowane są, dostarczone we własnym zakresie przez mieszkańców gminy Maków Podhalański, selektywnie zbierane odpady komunalne z gospodarstw domowych tj.: 

  • opakowania z papieru i tektury 
  • odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych
  • szkło opakowaniowe 
  • odzież 
  • tekstylia 
  • drewno 
  • odpady tworzyw sztucznych 
  • odpady metali 
  • opony pojazdów osobowych, motocykli, rowerów 
  • odpady wielkogabarytowe 
  • beton oraz gruz betonowy 
  • gruz ceglany 
  • baterie i akumulatory pochodzące ze sprzętu gospodarstwa domowego 
  • telewizory, monitory 
  • małe i duże urządzenia elektryczne i elektroniczne 
  • urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne np.: lodówki, chłodziarki, klimatyzatory domowe 
  • świetlówki, świetlówki energooszczędne 
  • odpady ulegające biodegradacji 

W PSZOKu nie przyjmuje się: 

  • zmieszanych odpadów komunalnych 
  • odpadów zawierających azbest, papy oraz innych pokryć dachowych 
  • styropianu budowlanego 
  • części samochodowych 
  • odpadów niebezpiecznych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (bez etykiet) 
  • odpadów w uszkodzonych opakowaniach, w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania 
  • odpadów, których ilości, skład i charakter wskazują na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej, do których stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami 
  • odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego 
  • sprzętu budowlanego 

Uwagi 

 • PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców gminy Maków Podhalański po okazaniu ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dokumentu tożsamości 
 • Przed dostarczeniem odpadów zalecamy uprzedni kontakt telefoniczny z pracownikiem PW-K "Eko-Skawa" sp. z o.o. w celu uzgodnienia możliwości ich odbioru 
 • Odpady dostarczane do PSZOK powinny być prawidłowo posegregowane, właściwie zabezpieczone i wolne od zanieczyszczeń 
 • Odpady na teren PSZOK można dostarczać jedynie pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 
 • Odpady wymagające opakowania można dostarczać jedynie w szczelnych (niecieknących i nieuszkodzonych) opakowaniach, posiadających oryginalną informację (etykietę), umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania do PSZOK 
 • Osoby korzystające z PSZOK zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, jak również poleceń pracownika obsługującego PSZOK 
 • Pracownik obsługujący PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów komunalnych z pojazdu, a jedynie wskazuje miejsce ich rozładunku
Zobacz również: