Podstawą prawną podjęcia przez Radę Miejską w Makowie Podhalańskim uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maków Podhalański”, zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j.Dz.U.2022.572 ze zm.).

Program ma zastosowanie do zwierząt domowych oraz zwierząt gospodarskich. Większość działań określonych w Programie dotyczy psów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w naszej Gminie.

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem, którego głównymi przyczynami są:

  1. porzucanie zwierząt przez właścicieli,
  2. ucieczki zwierząt,
  3. łatwość pozyskiwania zwierząt,
  4. panujące mody na dane rasy zwierząt,
  5. niekontrolowane rozmnażanie,
  6. brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.
Treść Programu:

na 2022 rok