Sortuj:
27 czerwca 2024

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Maków Podhalański

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MAKOWA PODHALAŃSKIEGO  w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Maków Podhalański  Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Makowie Podhalańskim uchwały nr LIX.567.2024 z dnia 14.02.2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Maków Podhalański oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego dokumentu, obejmującej w szczególności sp

29 maja 2024

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru...

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków Podhalański Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), w związku z art. 66 ust.2 i art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy zdnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzialespołeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLIX.468.2023 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskimz dnia 29 marca 2023 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego dla

9 maja 2024

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość...

Informacja o ogłoszeniu do pobrania w sekcji "Załączniki"  Załączniki do pobrania: Ogłoszenie(pdf, 96.47KB) Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego(docx, 58.50KB)

9 maja 2024

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość...

Informacja o ogłoszeniu do pobrania w sekcji "Załączniki"  Załączniki do pobrania: Ogłoszenie (pdf, 83.38KB) Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego (docx, 58.50KB)

18 stycznia 2024

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia dwóch zmian części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego...

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia dwóch zmian części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków Podhalański. Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz w związku z art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Makowie Podhalańskim Uchwały Nr XLIX.468.2023 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków Podhalański. Uchwały Nr LVI.530.2023 z dnia 27 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia

6 kwietnia 2023

Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru...

Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Juszczyn w gminie Maków Podhalański Do pobrania: Ogłoszenie/obwieszczenie  MPZP (zip, 2,062.27KB) Prognoza oddziaływania na środowisko (zip, 26,749.62KB)

17 listopada 2022

Obwieszczenie Burmistrza Makowa Podhalańskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków...

OBWIESZCZENIE  Burmistrza Makowa Podhalańskiego  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański, dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków Podhalański  Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) art. 39 ust. 1 art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz Uchwały nr XXIX.276.2021 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków Podhalański 

28 kwietnia 2022

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański...

OGŁOSZENIE Burmistrza Makowa Podhalańskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański w gminie Maków Podhalański Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 2373 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Makowie Podhalańskim Uchwały Nr XXI.191.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański w gminie Maków Podhalański. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski należy składać na piśmie

31 marca 2022

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość...

OGŁOSZENIE Burmistrz Makowa Podhalańskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków Podhalański Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. 2021, poz. 2373 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Makowie Podhalańskim uchwały nr XXIX.277.2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków Podhalański. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu. Wnio

31 marca 2022

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość...

OGŁOSZENIE Burmistrza Makowa Podhalańskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków Podhalański Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 503) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. 2021, poz. 2373 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Makowie Podhalańskim uchwały nr XXIX.278.2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków Podhalański. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu. Wni