REFERAT FINANSOWY - [Fn]Kierownik referatu:


Agnieszka Dobosz
Skarbnik Gminy Maków Podhalański
Telefon kontaktowy:


33 874-97-60  
33 874-97-00  (centrala)
Biuro:
pok. 14 (piętro 1)
Adres email:


skarbnik@makow-podhalanski.pl
urzad@makow-podhalanski.pl (dziennik podawczy)Dane kontaktowe do pracowników Referatu Finansowego:

Nr wewnętrzny 

Nr bezpośredni 

Nr biura
Zakres spraw

60

33 874 97 60

14

Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Finansowego

28

33 874 97 28

3

Zastępca Kierownika - sprawy dotyczące księgowości budżetowej

22

33 874 97 22

9

sprawy podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego

29

33 874 97 29

5

księgowość budżetowa

33

33 874 97 33

8

sprawy dotyczące księgowości podatkowej i opłaty za gospodarowanie odpadami

32

33 874 97 32

kasa

Kasa, sprawy dotyczące podatków od środków transportowych
Do zakresu działania Referatu Finansowego należy w szczególności:


Zadania z zakresu planowania, realizacji i wykonania budżetu Gminy:

 1. przygotowanie projektu budżetu Gminy oraz przedłożenie go w obowiązującym terminie,
 2. sporządzanie półrocznych i rocznych informacji o wykonaniu budżetu Gminy,
 3. sporządzanie i wykonywanie układu wykonawczego budżetu,
 4. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza dotyczących zmian w budżecie,
 5. przygotowywanie wieloletnich prognoz finansowych i ich zmian,
 6. sporządzanie prognozy kwoty długu dla Regionalnej Izby Obrachunkowej i Rady Miejskiej,
 7. opracowywanie materiałów dla potrzeb Rady Miejskiej i jej Komisji oraz Burmistrza,
 8. analizowanie planów finansowych dysponentów, sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową jednostek organizacyjnych,
 9. przekazywanie środków dla jednostek budżetowych Gminy,
 10. rozliczanie jednostek budżetowych z poniesionych wydatków i otrzymanych dochodów,
 11. prowadzenie rejestru umów,
 12. analizowanie realizacji zawieranych umów i zleceń,
 13. bieżące kontrolowanie i analizowanie wykonania budżetu Gminy,
 14. bieżące i terminowe przekazywanie do RIO danych w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansowej w wersji elektronicznej,
 15. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek,
 16. prowadzenie spraw związanych z zadłużeniem Gminy, zaciąganiem zobowiązań w formie kredytów i pożyczek.


Zadania z zakresu podatków i opłat:

 1. przyjmowanie deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, ich analiza i weryfikacja,
 2. przygotowywanie decyzji ustalających wysokość podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i prawnych oraz wydawanie decyzji wymiarowych w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego,
 3. przygotowywanie decyzji zmieniających wysokość ustalonego podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego,
 4. gromadzenie materiałów niezbędnych do sporządzania wymiaru podatkowego tj. przekazywanie podatnikom druków deklaracji podatkowych,
 5. weryfikacja dokumentów źródłowych stanowiących podstawę przypisu lub odpisu naliczonego podatku,
 6. prowadzenie rejestrów wymiarowych, przypisów i odpisów ustalonych zobowiązań,
 7. bieżące uzgadnianie prowadzonych rejestrów wymiarowych oraz rejestrów przypisów i odpisów,
 8. prowadzenie kontroli w terenie w zakresie powszechności opodatkowania oraz rzetelności składanych informacji o nieruchomościach,
 9. wysyłanie nakazów płatniczych dla podatników zamieszkałych poza terenem Gminy,
 10. prowadzenie ewidencji ulg ustawowych i wynikających z prawa miejscowego w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym w systemie informatycznym,
 11. wprowadzanie zmian stanu posiadania gruntów, lasów i nieruchomości na podstawie zawiadomień otrzymywanych ze Starostwa Powiatowego,
 12. tworzenie i prowadzenie ewidencji podatkowej gruntów i budynków w systemie informatycznym,
 13. dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących wykonywanych operacji finansowych,
 14. bieżące dokonywanie zapisów księgowych na kontach analitycznych podatników podatków i opłat lokalnych na podstawie dowodów wpłat i innych dokumentów księgowych, naliczanie odsetek za zwłokę, wystawianie postanowień w sprawie zarachowania wpłat na odsetki,
 15. sporządzanie tytułów wykonawczych oraz wniosków do sądu o zajęcie hipoteki,
 16. prowadzenie postępowań w zakresie pomocy publicznej, sporządzanie i przekazywanie informacji o udzielonej pomocy publicznej i de minimis, przygotowywanie zaświadczeń, decyzji, sporządzenie sprawozdań w tym zakresie,
 17. podawanie do publicznej wiadomości wykazu osób, którym udzielono ulg, umorzeń, zwolnień,
 18. uzgadnianie za każdy miesiąc wpłat i zwrotów na kontach zobowiązanych z księgowością syntetyczną,
 19. sporządzanie informacji cyfrowych i opisowych do celów sprawozdawczych, a w szczególności w zakresie należności, skutków obniżenia górnych stawek podatkowych, ulg, zwolnień, umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty,
 20. prowadzenie spraw dotyczących należności podatkowych, dla których organem podatkowym są Urzędy Skarbowe, a które stanowią dochody Gminy, przygotowywanie w tym zakresie decyzji i postanowień,
 21. sporządzanie informacji i zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa,
 22. aktualizacja ewidencji podatkowej na podstawie informacji podatkowych, zawiadomień i innych dokumentów,
 23. przyjmowanie deklaracji na podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych, ich analiza i weryfikacja,
 24. gromadzenie dokumentów źródłowych stanowiących bazę do wymiaru podatku od środków transportowych oraz podstawę przypisu i odpisu podatku,
 25. aktualizowanie bazy podatkowej na podstawie informacji otrzymywanych z organu rejestrującego pojazdy,
 26. przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 27. przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ich analiza i weryfikacja,
 28. prowadzenie rejestru przypisów i odpisów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 29. prowadzenie nadzoru i rozliczanie sołtysów i inkasentów z zainkasowanych podatków oraz opłat, obliczanie prowizji za inkaso,
 30. ewidencja wpływów, przerachowań i zwrotów z tytułu podatków i opłat,
 31. wykonywanie czynności mających na celu niedopuszczenie do przedawnienia należności,
 32. prowadzenie obsługi najemców i wspólnot mieszkaniowych,
 33. prowadzenie księgowości z pozostałych dochodów gminy m.in. opłaty planistycznej, za zajęcie pasa drogowego, sprzedaży i wynajmu mienia, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, użytkowania wieczystego, wpływów z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, opłaty parkingowej, grzywien itp.
 34. prowadzenie ewidencji opłaty skarbowej i postępowania w sprawie zwrotu opłaty skarbowej,
 35. sporządzanie i przygotowanie dokumentów księgowych do archiwizacji,
 36. przyjmowanie wniosków o udzielenie ulgi, umorzeń, odroczeń terminu płatności, rozłożeń na raty, prowadzenie postepowań w tym zakresie, przygotowywanie decyzji,
 37. kompletowanie spraw dotyczących wnoszonych odwołań i przesyłanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
 38. wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości,
 39. prowadzenie egzekucji z tytułu niezapłaconych zobowiązań podatkowych i opłat.


Zadania z zakresu spraw finansowo – księgowych:

 1. prowadzenie rachunkowości: ewidencji dochodów i wydatków budżetu Gminy i pozostałych rachunków budżetu według obowiązującego planu kont, przestrzeganie dyscypliny wykonywania budżetu,
 2. prowadzenie urządzeń księgowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planie kont, instrukcją obiegu dokumentów księgowych oraz instrukcją w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych,
 3. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej, tam gdzie to wymagane przepisami w układzie klasyfikacji budżetowej,
 4. prowadzenie ewidencji wydatków realizowanych zadań własnych i zleconych,
 5. obsługa księgowa wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE,
 6. prowadzenie kont rozrachunkowych wg kontrahentów, kontrola prawidłowości i terminowości rozliczeń z kontrahentami,
 7. prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych roku bieżącego oraz ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat wg klasyfikacji budżetowej,
 8. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 9. dokonywanie wstępnej kontroli:
  • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 10. weryfikacja faktur polegająca na sprawdzaniu rachunków bankowych z tzw. „Białą listą” na etapie ujęcia w koszty i dokonania zapłaty,
 11. realizowanie zobowiązań i należności na podstawie przyjmowanych od pracowników merytorycznych dokumentów finansowych (umowy, faktur, noty, delegacje itp.) zgodnie z planem finansowym,
 12. przyjmowanie oraz sprawdzanie zgodności dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym i pod względem finansowym,
 13. księgowanie i dekretowanie wyciągów bankowych, raportów kasowych, not księgowych/ poleceń księgowania,
 14. opracowywanie niezbędnych zestawień dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów dla potrzeb prowadzenia analiz ekonomicznych,
 15. prowadzenie ewidencji zaliczek pracowników oraz czuwanie nad terminowym ich rozliczaniem,
 16. uzgadnianie planu wydatków i dochodów w terminach sprawozdawczych z uwzględnieniem zadań własnych i zleconych Gminy,
 17. księgowanie dochodów budżetu państwa i sporządzanie sprawozdań budżetowych w tym zakresie,
 18. sporządzanie zestawień obrotów i sald kont księgi głównej (syntetyki) oraz zestawień sald kont ksiąg pomocniczych (analityki),
 19. uzgadnianie miesięczne kont korespondujących w zakresie ewidencji dochodów i wydatków,
 20. księgowanie organu budżetu,
 21. obsługa bankowa budżetu gminy,
 22. księgowanie syntetyczne i analityczne środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 23. dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 24. przeprowadzanie we współpracy z pozostałymi referatami inwentaryzacji oraz jej rozliczanie,
 25. w zakresie funduszu sołeckiego:
  • naliczenie wysokości środków funduszu sołeckiego przypadającego do wydatkowania przez poszczególne sołectwa w następnym roku budżetowym,
  • kontrola wysokości wydatkowania środków na przedsięwzięcia wskazane przez sołectwa oraz ujęcie ich w sprawozdawczości,
  • złożenie wniosku przez Gminę o zwrot z budżetu państwa w formie dotacji celowej części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego,
 26. przyjmowanie i weryfikowanie sprawozdań jednostkowych,
 27. przekazywanie i weryfikowanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy, nadzór nad rozliczaniem dotacji,
 28. sporządzanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań budżetowych i finansowych Urzędu i Gminy,
 29. sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych Gminy,
 30. sporządzanie rocznej sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
 31. prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu i zleceniobiorców, sporządzanie list płac,
 32. prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
 33. sporządzanie dokumentów rozliczeniowych dla pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (PIT itp.) oraz ich wysyłanie,
 34. rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych oraz ekwiwalentów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,
 35. rozliczanie diet i kosztów podróży radnych, diet sołtysów i członków GKPiRPA,
 36. sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS (m.in. w zakresie wynagrodzeń, środków trwałych, bilansu),
 37. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i rozliczaniem składek PFRON,
 38. obsługa księgowa i kasowa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 39. naliczanie odpisów na ZFŚS i ewidencja zdarzeń gospodarczych funduszu,
 40. wykonywanie obowiązków związanych z prowadzeniem w Urzędzie pracowniczych planów kapitałowych (PPK), w tym w szczególności terminowym naliczaniem i odprowadzaniem wpłat oraz przekazywaniem informacji instytucji finansowej oraz uczestnikom PPK,
 41. gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania, ich zamawianie, wydawanie i rozliczanie zużycia,
 42. wystawianie faktur VAT stwierdzających dokonanie sprzedaży,
 43. prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz ewidencji zakupu dla podatku od towarów i usług dla Urzędu,
 44. prowadzenie ewidencji rozliczeń z Urzędami Skarbowymi w zakresie wpływów z tytułu należnych udziałów oraz należnych dochodów,
 45. sporządzanie miesięcznej cząstkowej deklaracji VAT dla Urzędu,
 46. generowanie scentralizowanego Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) i sporządzanie scentralizowanej deklaracji VAT dla Gminy na podstawie cząstkowych deklaracji jednostek organizacyjnych,
 47. kontrola prawidłowości wystawianych faktur VAT przez poszczególne jednostki organizacyjne,
 48. wyliczenie współczynnika struktury sprzedaży oraz prewspółczynnika dla celów odliczenia podatku VAT dla Urzędu,
 49. weryfikacja otrzymanych faktur zakupu w celu ustalenia prawa do odliczenia podatku VAT i zastosowania prewspółczynnika oraz współczynnika struktury sprzedaży,
 50. obsługa kasy Urzędu,
 51. przyjmowanie wpłat gotówkowych,
 52. podejmowanie gotówki z rachunków bankowych na zlecenie osób upoważnionych do podpisywania dyspozycji pieniężnych, zgodnie z zatwierdzonymi dokumentami,
 53. dokonywanie wypłat gotówkowych na podstawie zatwierdzonych do wypłaty dokumentów (list płac, rachunków, zaliczek, delegacji służbowych, dowodów ''KW''),
 54. terminowe odprowadzanie gotówki do banku na właściwe rachunki bankowe,
 55. prowadzenie pogotowia kasowego w ramach ustalonej zaliczki kasowej,
 56. sporządzanie raportów kasowych,
 57. przyjmowanie wpłat związanych z uiszczaniem należnej opłaty skarbowej od czynności urzędowych z zakresu administracji publicznej,
 58. przyjmowanie wpłat bezgotówkowych, obsługa terminala płatniczego,
 59. prowadzenie rejestru „oświadczeń woli” – testamentów,
 60. prowadzenie rejestru gwarancji ubezpieczeniowych, wadium,
 61. sporządzanie i przygotowanie dokumentów księgowych do archiwizacji.