Z dniem 1 grudnia 2020 r. Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim uruchomił Generator Ofert dla organizacji pozarządowych.

Elektroniczny generator jest internetowym narzędziem, które umożliwia w prosty sposób złożenie oferty realizacji zadania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach otwartych konkursów ofert oraz trybu małych zleceń (na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Dzięki elektronicznemu generatorowi wypełnianie ofert będzie szybsze i pozwoli na wyeliminowanie najczęściej popełnianych błędów np. rachunkowych. Generator ułatwi także składanie sprawozdań z wykonania zadania przez automatyczne przenoszenie części danych z oferty do sprawozdania.

W elektronicznym generatorze będą dostępne otwarte konkursy ofert ogłaszane przez Burmistrza Makowa Podhalańskiego.

Aplikacja obsługuje następujące procesy:

  • publikację otwartych konkursów ofert,
  • składanie ofert realizacji zadań,
  • ocenę ofert przez komisję konkursową,
  • korektę oferty w trakcie procedury konkursowej,
  • rozstrzygnięcie konkursów przez Burmistrza Makowa Podhalańskiego,
  • sporządzenie aktualizacji harmonogramów i kosztorysów ofert,
  • składanie wniosków o zmianę umowy/oferty,
  • sporządzanie i składanie sprawozdań z wykonania zadania,
  • składanie ofert wspólnych oraz na zadania wieloletnie

Elektroniczny generator jest dostępny pod adresem www.engo.org.pl gdzie należy wybrać województwo małopolskie, a następnie Gminę Maków Podhalański (https://makowpodhalanski.engo.org.pl/) lub klikając na poniższa grafikę.


eNGO


Aby założyć nowe konto w serwisie eNGO należy przejść do panelu rejestracji. W tym celu należy kliknąć w ikonkę Zarejestruj znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu, po wybraniu organu administracji publicznej, w ramach którego użytkownik chce założyć nowe konto. Po tej czynności użytkownik zostanie przeniesiony do formularza rejestracji nowego konta eNGO.

Podczas rejestracji należy podać dane organizacji, którą reprezentuje użytkownik dokonujący rejestracji – jej nazwę oraz adres: kod pocztowy, miejscowość, ulicę (wraz z numerem budynku i lokalu). W dolnej części formularza należy wpisać dane osoby dokonującej rejestracji, która będzie użytkować konto (osoba ta będzie administratorem konta rejestrowanej organizacji). Wymagane jest imię, nazwisko, adres email (ważne jest podanie prawidłowego adresu email – użytkownik musi mieć do niego dostęp, podany adres musi być aktywny, gdyż jest potrzebny do aktywacji konta) oraz hasło dostępu do serwisu dla danego użytkownika.

Po pierwszym zalogowaniu się użytkownika do Generatora eNGO, zalecane jest przejście do edycji danych konta oferenta (w celu m.in. uzupełnienia brakujących danych organizacji wymaganych przy składaniu ofert i sprawozdań). Aby to zrobić należy kliknąć w swoje imię znajdujące się w prawym górnym rogu ekranu. Po jego kliknięciu rozwinie się lista z następującymi opcjami: „Mój profil”, „Dane organizacji”, ”Konta użytkowników”, „Wyloguj”.

Bezpośredni link do konkursów ogłoszonych dla organizacji z terenu naszej gminy: https://makowpodhalanski.engo.org.pl/konkursy-trwajace

Oferty zgodnie z obowiązującym wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) wraz  z wymaganymi załącznikami należy składać za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://makowpodhalanski.engo.org.pl/login a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (Opis koperty: nazwa oferenta oraz nazwa konkursu) do Biura Obsługi Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański.

Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty  w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim.

Oferta złożona w systemie Generator eNGO oraz w wersji papierowej musi posiadać taką samą sumę kontrolną wygenerowaną z systemu. Oferty o różnych sumach kontrolnych zostaną odrzucone.

Oferent jest zobowiązany do sporządzenia i złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.  z 2018 r., poz. 2057) w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim (ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański) po uprzednim wypełnieniu dokumentu  w aplikacji Generator eNGO oraz wysłaniu drogą elektroniczną przez Generator eNGO. Sprawozdanie składane w formie papierowej musi być zgodne ze sprawozdaniem wysłanym drogą elektroniczną (posiadać tę samą sumę kontrolną). Aplikacja jest dostępna pod adresem https://makowpodhalanski.engo.org.pl/login

Aktualna instrukcja dla panelu NGO znajduje się na stronie https://engo.org.pl/pomoc

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: pomoc@engo.org.pl lub telefoniczny: 33 444 66 91, w godz. 8:00 -16:00.

Dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących konkursów udziela Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, tel. 33 871 97 40; 698 614 318,  e-mail: dklapyta@makow-podhalanski.pl.
Zobacz również:

  1. Informacja dotycząca organizacji pozarządowych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Maków Podhalański (przekierowanie do strony zewnętrznej BIP)