Zgodnie z zapisami art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, burmistrz Makowa Podhalańskiego co roku w terminie do dnia 31 maja, przedstawia radzie miejskiej dokument o nazwie Raport o Stanie Gminy Maków Podhalański

Raport obejmuje informację na temat działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miejskiej i budżetu obywatelskiego.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Maków Podhalański zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy”. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi inaczej. 

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Miejska przeprowadza głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania Rada Miejska podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Miejskiej. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu burmistrzowi wotum zaufania.
Raport 

o stanie Gminy Maków Podhalański

za 2021 rok

Raport w pliku pdf
Do pobrania:
1. Raport o stanie Gminy Maków Podhalański za 2021 rok (plik PDF, 8,7 MB)
2. Procedura udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy (plik PDF, 0,1 MB)
3. Zgłoszenie w debacie (plik PDF, 0,3 MB)
Raport 
o stanie Gminy Maków Podhalański
za 2020 rokRaport
o stanie Gminy Maków Podhalański
za 2019 rok


Do pobrania:
  1. Raport o stanie Gminy Maków Podhalański za 2020 rok (plik PDF, 8 MB)
  2. Procedura udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy (plik PDF, 0,1 MB)
  3. Druk zgłoszenia w debacie nad Raportem o Stanie Gminy (plik PDF, 0,5 MB)

Do pobrania:
  1. Raport o stanie Gminy Maków Podhalański za 2019 rok (plik PDF, 5,7 MB)
  2. Procedura udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy (plik PDF, 0,4 MB)
  3. Druku zgłoszenia w debacie nad Raportem o  Stanie Gminy (plik PDF, 0,5 MB)


Raport 
o stanie Gminy Maków Podhalański
za 2018 rokDo pobrania:
  1. Raport o stanie Gminy Maków Podhalański za 2019 rok (plik PDF, 2,5 MB)
  2. Druku zgłoszenia w debacie nad Raportem o  Stanie Gminy (plik PDF, 150 KB)