REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ - [GK]Kierownik referatu:
Paweł Barzycki
Telefon kontaktowy:


33 874-97-42  
33 874-97-00  (centrala)
Biuro:
pok. 22 (piętro 2)
Adres email:


kierownik.gk@makow-podhalanski.pl
urzad@makow-podhalanski.pl (dziennik podawczy)Dane kontaktowe do pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej:

Nr wewnętrzny   Nr bezpośredni   Nr biura Zakres spraw

42

33 874 97 42

22

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
- sprawy dotyczące inwestycji
-sprawy dotyczące ochrony środowiska i rolnictwa

43

33 874 97 43

21

- sprawy dotyczące inwestycji
- sprawy dotyczące BHP
- zamówienia publiczne

46

33 874 97 46

20

- sprawy dotyczące gospodarki przestrzennej
- sprawy dotyczące mienia komunalnego
- ekodoradca
Do zakresu działania Referatu Gospodarki Komunalnej należy w szczególności


W zakresie nadzoru realizacji inwestycji gminnych:

 1. Współudział w opracowaniu projektów, programów i planów inwestycyjnych i remontowych w gminie,
 2. Prowadzenie spraw i koordynowanie realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych zleconych przez gminę oraz nadzór nad realizacją inwestycji i remontów gminnych, w tym:
  • przygotowywanie projektów oraz kosztorysów inwestorskich;
  • sporządzanie niezbędnej dokumentacji w celu realizacji procesu budowlanego (oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wnioski w zakresie pozwoleń, inne niezbędne dokumenty)
  • występowanie o pozwolenie na budowę, pozwolenia wodno – prawnego, zgłoszenie remontu;
  • nadzorowanie i kontrola przebiegu realizacji zadań na placach budowy;
  • współpraca z autorem projektu i kierownikiem budowy (inżynierem projektu), inspektorem nadzoru,
 3. reprezentowanie inwestora - beneficjenta projektów na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 
 4. sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych, udział w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowywanie i uczestniczenie w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych oraz przekazanie ich do użytkowania;
 5. przygotowanie odbioru końcowego robót, rozliczenie rzeczowe inwestycji zgodnie z wymogami programowymi środków strukturalnych;
 6. oddawanie obiektów budowlanych do eksploatacji;
 7. weryfikacja faktur, opisywanie zakresu rzeczowego i współdziałanie w tym zakresie;
 8. opracowywanie sprawozdań, informacji dotyczących remontów i inwestycji;
 9. czuwanie nad efektywnym wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na inwestycje i remonty;
 10. inicjowanie i organizowanie inwestycji wspólnych oraz opracowywanie umów z partnerami na ich realizację;
 11. prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem gruntów wchodzących do zasobów gminnych w urządzenia komunalne, niezbędne sieci uzbrojenia terenu oraz nieruchomości w potrzebne urządzenia infrastruktury technicznej.
 12. współpraca z przewodniczącymi zarządów osiedli, sołtysami i radami sołeckimi.
 13. realizacja zadań wyłonionych w ramach budżetu obywatelskiego, w zakresie zadań realizowanych przez referat Promocji i Rozwoju.

W zakresie realizacji ustawy o drogach publicznych oraz innych dróg pozostających w zarządzie

gminy:

 1. Prowadzenie ewidencji dróg publicznych i mostów, tuneli, dróg osiedlowych;
 2. Współdziałanie z zarządami dróg w zakresie utrzymania, budowy i ochrony dróg: krajowych, wojewódzkich, powiatowych na terenie gminy;
 3. Przygotowanie projektu uchwał Rady Miejskiej w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych.
 4. Wydawanie decyzji o zezwoleniu na lokalizację urządzeń i obiektów infrastruktury niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (urządzeń obcych);
 5. Wydawanie decyzji o zezwoleniu na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz uiszczenia z tego tytułu opłat.
 6. Uzgadnianie lokalizacji urządzeń obcych w pasie dróg osiedlowych;
 7. Wydawanie decyzji zezwalających na lokalizację zjazdów z dróg gminnych, uzgadnianie połączeń z drogami osiedlowymi;
 8. Uzgadnianie wykonywania ogrodzeń od strony dróg;
 9. Koordynacja zadań związanych z oznakowaniem dróg,
 10. Przygotowanie wniosków o dotację z funduszu ochrony środowiska gruntów rolnych na budowę i modernizację dróg rolnych i rozliczanie zadań, przygotowanie sprawozdań z pozyskanej dotacji.
 11. Realizacja konserwacji bieżącej dróg gminnych i wewnętrznych.
 12. Koordynowanie i nadzór akcji zimowego utrzymania dróg. 


Zadania wynikające z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

 1. prowadzenie postępowań w sprawie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 2. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.


Zadania wynikające z ustawy o ochronie przyrody

 1. wydawanie zezwoleń / przyjmowanie zgłoszeń, naliczanie kar w zakresie usuwania drzew i krzewów;
 2. naliczanie kar za usunięcie drzew, krzewów bez wymaganego zgłoszenia/zezwolenia lub za zniszczenie przyrody;
 3. nadzór nad pomnikami przyrody;
 4. nadzór nad zielenią miejską, pozyskiwanie zezwoleń w przypadku zamiaru usunięcia drzew lub krzewów z terenów stanowiących własność gminy Maków Podhalański;


Zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt

 1. Przygotowanie i wykonywanie regulaminu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;
 2. wydawanie decyzji o czasowym odebraniu właścicielowi lub opiekunowi zwierzęcia, nad którym się znęcano;
 3. wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną;
 4. koordynacja akcji szczepienia lisów oraz przeglądów wiosennych koni;
 5. koordynacja akcji zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;


Zadania wynikające z ustawy Prawo łowieckie.

 1. opiniowanie projektów rocznych planów łowieckich;
 2. opiniowanie dzierżawy obwodów łowieckich;
 3. podawanie do publicznej wiadomości informacji o terminach rozpoczęcia i zakończenia oaz miejscach polowania zbiorowego;
 4. współpraca z kołami łowieckimi;


Zadania wynikające z ustawy o lasach:

 1. obsługa wyłożenia projektów uproszczonych planów urządzania lasów sporządzanych przez starostę;


Zadania wykonywane przez Gminę jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w szczególności:

 1. wydawanie zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych oraz prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń na uprawę maku;
 2. wskazywanie coroczne areału uprawy maku i konopi włóknistych;
 3. nadzór nad uprawami maku lub konopi włóknistych, wydawanie nakazów zniszczenia upraw maku lub konopi włóknistych w przypadku stwierdzenia prowadzenia upraw w sposób niezgodny z przepisami prawa


Realizacja zadań z zakresu rolnictwa

 1. Prowadzenie spraw związanych z profilaktyką w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 2. Wykonywanie prac zleconych w zakresie statystyki rolniczej.
 3. Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem i przygotowaniem spisu ludności i mieszkań - jako Referat wiodący.
 4. Prowadzenie spraw związanych z aktywizacją zawodową i restrukturyzacji rolnictwa.
 5. Współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Rynku Rolnego,
 6. Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego , Małopolską Izbą Rolniczą , ze Stacją Hodowli i
 7. Unasieniania Zwierząt, Państwową Inspekcją Weterynaryjną i Państwową Inspekcją Ochrony Roślin.
 8. Współpraca z innymi jednostkami i związkami rolników i hodowców.
 9. Przekazywanie ogłoszeń o aktualnym doborze zbóż i ziemniaków oraz przesyłanie ofert do sołtysów;
 10. Wydawanie poświadczeń zawarcie umów dzierżawy gospodarstw rolnych w oparciu o ustawę o ubezpieczeniu społecznym rolników.


Realizacja zadań określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz przepisach wykonawczych w zakresie spraw dotyczących gospodarowania nieruchomościami:

 1. oddawanie nieruchomości gminnych w dzierżawę, użyczenie, najem;
 2. wydawanie decyzji w zakresie oddawania nieruchomości w trwały zarząd;
 3. nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości;
 4. prowadzenie spraw związanych z przetargami na zbycie nieruchomości;
 5. prowadzeni spraw z zakresu podziału i scalania nieruchomości;
 6. realizacja zadań z zakresu odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi gminne;
 7. komunalizacja mienia Skarbu Państwa;
 8. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
 9. prowadzenie rejestru gruntów i budynków mienia gminnego
 10. sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego;
 11. prostowanie oczywistych omyłek, błędów pisarskich w aktach własności ziemi;
 12. ustalanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
 13. realizacja zadań określonych w przepisach prawnych dot. mieszkaniowego zasobu gminy i praw lokatorów;
 14. prowadzenie w trybie administracyjnym postępowania o rozgraniczenia nieruchomości.
 15. regulacja stanów prawnych nieruchomości mienia gminnego
 16. prowadzenie spraw z zakresu wykorzystania prawa pierwokupu nieruchomości
 17. sporządzanie deklaracji wynikających z obowiązujących przepisów odnośnie składników  mienia gminnego.
 18. zapewnienie lokali socjalnych, nadzór nad domem socjalnym.
 19. Nadzór nad działalnością szalet miejskich.
 20. nadzór nad przeglądami technicznymi budynków stanowiących mienie gminy


W zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

 1. koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem projektów: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 2. wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o ustaleniu warunków zabudowy w odniesieniu do terenów, dla których brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 3. wydawanie decyzji w zakresie zmiany przeznaczenia terenu dokonanego niezgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 4. wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego;
 5. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego;
 6. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w związku z należnymi Gminie opłatami i ewentualnymi odszkodowaniami za poniesiona przez właścicieli gruntów szkodę rzeczywistą, wynikającymi z uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz realizacją zapisów zawartych w uchwałach Rady Gminy dotyczących tzw. opłat planistycznych
 7. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego;


W zakresie realizacji zadań z ustawy o prawie budowlanym a w szczególności:

 1. wydawanie zaświadczeń potwierdzających ostateczność decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych przez Burmistrza;
 2. wydawanie uwierzytelnionych kopii decyzji pozwoleń na budowę wydanych przez Burmistrza Makowa Podhalańskiego;
 3. wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - dotyczących zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, lub na potrzeby postępowań legalizacyjnych.


Zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie:

 1. rozgraniczenia nieruchomości;
 2. numeracja porządkowa nieruchomości:
  • nadawanie numerów porządkowych;
  • wydawanie zaświadczeń o nadanym numerze nieruchomości


W zakresie realizacji zadań z ustawy o utrzymania porządku i czystości w gminie w szczególności:

 1. tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy;
 2. nadzór nad realizacją obowiązku właścicieli nieruchomości związanych z utrzymaniem czystości i porządku, a w przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązku wydawanie decyzji nakazujących wykonanie obowiązku;
 3. realizacja zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi przez gminę; 
 4. prowadzenie rejestru przedsiębiorców odbierających odpady komunalne;
 5. przygotowanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
 6. wydawanie decyzji w sprawie udzielania zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności w zakresie:
  1. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  2. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
  3. prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
 7. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 8. zapobieganie zanieczyszczeniu placów, dróg i terenów otwartych przez likwidację składowania odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych i przeciwdziałanie takiemu składowaniu;
 9. współpraca z podmiotami prowadzącymi instalacje przyjmujące odpady komunalne z terenu gminy;
 10. przygotowanie projektu uchwał Rady Miejskiej w zakresie utrzymania czystości i porządku
 11. nadzór nad działalnością przedsiębiorstwa obsługującego utrzymanie czystości i porządku w gminie, kanalizacją i wodociągami - prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
 12. kontrola posesji i podmiotów gospodarczych pod względem rozwiązania gospodarki śmieciowej i ściekowej;
 13. nadzorowanie likwidacji dzikich wysypisk w gminie;
 14. wykonywanie zadań z zakresu ochrony i utrzymania porządku miejsc pamięci narodowej;
 15. dbałość o czystość przystanków, placu targowego, mostów i dróg;
 16. prowadzenie akcji informacyjnych wśród mieszkańców w zakresie segregacji odpadów;
 17. przygotowywanie kodów dla mieszkańców na pojemniki na odpady komunalne;


Zadania wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 1. koordynowanie działań w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzania ścieków;


Realizacja zadań związanych ochroną powietrza, w tym z programem „czyste powietrze":

 1. realizacja programów gospodarki niskoemisyjnej, programów ochrony powietrza;
 2. udzielanie konsultacji i pomocy zainteresowanym udziałem w programie „czyste powietrze” – weryfikacja i przesyłanie wniosków do WFOŚiGW;
 3. prowadzenie bazy inwentaryzacyjnej źródeł ogrzewania i termomodernizacji
 4. prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz przestrzegania wojewódzkiego programu ochrony powietrza;


W zakresie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych:

 1. Nadzór nad działalnością wspólnot gruntowych;
 2. dokonywanie zmian w rejestrze osób uprawnionych;
 3. wydawanie zaświadczeń o posiadanym udziale we wspólnocie gruntowej;


W zakresie ustawy o odpadach:

 1. wydawanie decyzji nakazujących usunięcie odpadów miejsc nie przeznaczonych do ich składowania;
 2. opiniowanie projektów zezwoleń innych organów administracji na zbieranie lub zezwoleń na przetwarzanie odpadów
 3. prowadzenie elektronicznej bazy azbestowej;


W zakresie ustawy Prawo ochrony środowiska:

 1. nadzór nad ochroną ziemi, powietrza, wód gruntowych przed zanieczyszczeniami, nadmiernym hałasem i innymi czynnikami powodującymi zagrożenie dla środowiska prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska;
 2. nadzór i kontrola użytkowników maszyn i urządzeń nad prawidłowym eksploatowaniem pod względem uciążliwości dla środowiska;
 3. współpraca z Państwową Inspekcją Ochrony Środowiska w zakresie ochrony i utrzymania środowiska w należytym stanie;
 4. przygotowywanie opinii w zakresie postępowania z odpadami niebezpiecznymi; 
 5. wydawanie opinii w zakresie zagospodarowania i utylizacji odpadów produkcyjnych, kontrola osób prowadzących działalność gospodarczą w tym zakresie;
 6. opracowanie i realizacja Programu Ochrony Środowiska; 
 7. wydawanie decyzji w zakresie dopuszczenia firm do wykonywania usług wywozu odpadów komunalnych ( stałych i ciekłych);
 8. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego;
 9. organizowanie programu i realizacja bezpłatnego wywozu i utylizacji eternitu;
 10. prowadzenie bazy inwentaryzacyjnej wyrobów zawierających azbest;
 11. przygotowywanie projektów uchwał, umów i regulaminów oraz sprawozdań;
 12. prowadzenie wykazu publicznie dostępnych danych dotyczących ochrony środowiska;
 13. edukacja ekologiczna;
 14. współpraca z innymi jednostkami przy organizacji imprez związanych z ochroną środowiska;
 15. wspieranie działań mających na celu wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii oraz rozwiązań technologicznych;
 16. wydawanie decyzji nakazujących osobie fizycznej, której działalność negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko;
 17. wydawanie decyzji wstrzymującej uzyskanie instalacji prowadzonej przez osobę fizyczną w ramach zwykłego korzystania ze środowiska.


W zakresie ustawy Prawo wodne:

 1. sprawy z zakresu opłat za usługi wodne, opłaty retencyjnej;
 2. wydawanie decyzji nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenie stanu pierwotnego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom;
 3. zatwierdzenie zgody w sprawie zmiany stanu na gruntach, jeżeli zmiany te nie wpłyną szkodliwie na inne nieruchomości lub na gospodarkę wodną;
 4. koordynowanie działań w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę;
 5. współpraca ze spółkami wodnymi,


W zakresie ustawy Prawo geologiczne i górnicze:

 1. wydawanie opinii projektów robót geologicznych w zakresie prowadzenia prac geologicznych;


Inne zadania:

 1. Uczestnictwo w szacowaniu strat w uprawach rolnych znajdujących się na obszarach gdzie powstały szkody na wskutek suszy, gradobicia, powodzi, nadmiernych opadów atmosferycznych, organizowanie pomocy dla rolników dotkniętych klęskami żywiołowymi;
 2. Uczestnictwo w czynnościach geodezyjnych obejmujących nieruchomości gminne;
 3. Współpraca z Urzędem Statystycznym w zakresie organizowania spisu rolnego oraz innych sprawozdań statystycznych wynikających z zakresu działania referatu.
 4. Nadzór nad cmentarzem komunalnym, wydawanie zgód na pochówek osób spoza terenu gminy;