Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP), w skrócie określany jako studium uwarunkowań lub studium - jest to dokument sporządzany dla obszaru gminy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania.

Celem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Maków Podhalański jest wykazanie przestrzennych możliwości i ograniczeń rozwoju gminy, w szczególności jej „zadań własnych" i zobowiązań w zakresie „zadań ponadlokalnych", z uwzględnieniem obowiązku ochrony środowiska kulturowego i przyrodniczego, na podstawie uwarunkowań fizjograficznych, przyrodniczych, kulturowych, zainwestowania, przepisów prawnych i sytuacji demograficzno-gospodarczej gminy.

Na zagospodarowanie przestrzenne regionu decydujący wpływ ma polityka zawarta w „Strategii rozwoju województwa małopolskiego” i „Planie zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego”, której cel generalny brzmi:
„Małopolska – region szans, wszechstronnego rozwoju ludzi i współczesnej gospodarki, silny aktywnością swoich mieszkańców, czerpiącym z dziedzictwa przeszłości i zachowującym tożsamość w integrującej się Europie”.Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Maków Podhalański
Zobacz również: