REFERAT SPRAW OGÓLNYCH I SPRAW OBYWATELSKICH- [OgSO]Kierownik referatu:


Maria Czarniak
Sekretarz Gminy Maków Podhalanski
Telefon kontaktowy:


33 874-97-34 
33 874-97-00  (centrala)
Biuro:
pok. 10 (piętro 1)
Adres email:


sekretarz@makow-podhalanski.pl
urzad@makow-podhalanski.pl (dziennik podawczy)Dane kontaktowe do pracowników Referatu Ogólnego i Spraw Obywatelskich:

Nr wewnętrzny   Nr bezpośredni   Nr biura Zakres spraw

34

33 874 97 34 10 Sekretarz Gminy, Kierownik referatu

35

33 874 97 35 18 Zastępca Kierownika - sprawy dotyczące kadr, sprawy dot. nadzoru nad jednostkami OSP
35 33 874 97 35 18 sprawy dotyczące zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych
21 33 874 97 21 2 sprawy dotyczące ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych
Do zakresu działania Referatu Ogólnego i Spraw Obywatelskich należy w szczególności:

W zakresie prowadzenia sekretariatu:

 1. obsługa techniczno–administracyjna sekretariatu Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady;
 2. organizowanie interesantom kontaktów z Burmistrzem w sprawach skarg i wniosków oraz petycji lub kierowanie ich do właściwych pracowników Urzędu;
 3. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem "Makowskiej Karty Rodzinnej".


W zakresie obsługi Rady jej organów oraz jednostek pomocniczych Gminy;

 1. obsługa kancelaryjno – biurowa Rady i jej organów w tym organizacyjne przygotowanie sesji oraz posiedzeń komisji, protokołowanie sesji, posiedzeń i zebrań, opracowywanie materiałów z obrad oraz prowadzenie rejestru uchwał, wniosków, opinii i interpelacji radnych, przekazywanie ich Burmistrzowi;
 2. udział w opracowywaniu projektów uchwał rady oraz zapewnienie prawidłowego przygotowywania przez odpowiednich pracowników materiałów na sesje i posiedzenia komisji;
 3. współdziałanie z przewodniczącymi właściwych komisji rady w szczególności w zakresie zapewnienia udziału komisji w przygotowaniu projektów ważniejszych uchwał, przepisów prawa miejscowego.
 4. opracowywanie przy współudziale Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji planów pracy oraz udzielanie pomocy w ich realizacji;
 5. prowadzenie rejestru skarg i wniosków mieszkańców zgłaszanych w czasie dyżurów Przewodniczącego Rady oraz radnych, a także tych, które wpłynęły na adres rady lub jej organów. Podejmowanie działań dla ich rozpatrzenia przez kompetentne organy;
 6. prowadzenie rejestru Uchwał Rady Miejskiej,
 7. wdrożenie uchwał Rady Miejskiej, przygotowanie informacji z realizacji uchwał i wniosków podjętych na Sesjach Rady Miejskiej oraz nadzór nad ich realizacją;
 8. prowadzenie zbioru protokołów zebrań wiejskich;
 9. wykonywanie zadań związanych z wyborami organów jednostek pomocniczych gminy;
 10. ustalenie harmonogramu zebrań wiejskich oraz zapewnienie udziału w nich przedstawicieli organów, zgodnie z tematyką zebrania;


Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności:

 1. wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w detalu i gastronomii;
 2. wydawanie zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych oraz naliczanie opłat za w/w wyprzedaż;
 3. przygotowywanie decyzji odmawiającej wydania zezwolenia, decyzji o wygaśnięciu, cofnięciu zezwolenia;
 4. realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych określonych corocznie w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
 5. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym z naliczaniem i egzekwowanie opłat z tego tytułu,
 6. współpraca z Gminną Komisją ws. opracowywania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 7. sprawowanie obsługi pracy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz prowadzenie spraw indywidualnych, dotyczących przymusowego leczenia odwykowego;
 8. współpraca z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy czynnościach związanych z kontrolowaniem przestrzegania w punktach sprzedaży napojów alkoholowych wymagań ustawowych i warunków przez Radę Gminy;


Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii:

 1. współpraca w opracowywaniu projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
 2. współpraca w realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii;


Zadania związane z prowadzeniem Biura Obsługi Klienta:

 1. udzielanie informacji o zadaniach realizowanych w urzędzie i jednostkach organizacyjnych;
 2. udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw klientów w Urzędzie;
 3. wydawanie i przyjmowanie druków i formularzy;
 4. prowadzenie rejestru zaświadczeń wydawanych przez referat Gospodarki Komunalnej;
 5. przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, rejestracja pism oraz prowadzenie dziennika korespondencyjnego;
 6. współpraca z jednostkami odpowiedzialnymi za usługi pocztowe dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tych usług;
 7. realizacja zadań dotyczących organizacji i załatwiania petycji kierowanych do Burmistrza Makowa Podhalańskiego lub Rady Miejskiej, prowadzenie rejestru petycji, czuwanie nad terminowym ich rozpatrywaniem, przygotowanie do publikacji na stronie urzędu informacji zawierającej odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę złożenia, dane dot. przebiegu postępowania, przewidywany termin rozpatrzenia petycji, sposób załatwienia.
 8. aktualizacja danych na tablicach ogłoszeń w Urzędzie;
 9. przyjmowanie pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń,
 10. przyjmowanie i wywieszanie uchwał ,dokumentów, obwieszczeń;
 11. obsługa elektronicznej skrzynki podawczej e- puap;
 12. obsługa Intradok

Koordynacja działań w zakresie spraw ochrony przeciwpożarowej:

 1. prowadzenie rejestru OSP działających w Gminie i dbałość o zapewnienie OSP środków, pomieszczeń, środków alarmowania i łączności urządzeń przeciwpożarowych;
 2. przygotowywanie umów z konserwatorami bojowych wozów strażackich w jednostkach OSP, sprzętu ppoż; oraz ich kontrola formalno-finansowa,
 3. współdziałanie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
 4. prowadzenie postępowania dot. wypadków strażaków będących w akcji;
 5. rozliczenie ryczałtów dla strażaków za udział w akcjach i szkoleniach;
 6. przygotowanie i obsługa posiedzeń Zarządu Oddziału Miejskiego Ochotniczych Straży Pożarnych RP.


Realizacja zadań z zakresu spraw kadrowych:

 1. Prowadzenie spraw (akt osobowych pracowników urzędu oraz dokumentacji kadrowej związanej z czynnościami z zakresu prawa pracy
 2. opracowanie zakresów czynności dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi;
 3. prowadzenie dokumentacji związanej z naborem na wolne stanowisko urzędnicze tj. przygotowanie ogłoszenia o wolnym stanowisku urzędniczym, ogłoszenie w BIP; sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru, przygotowanie informacji do BIP o wynikach naboru;
 4. prowadzenie służby przygotowawczej i egzaminu;
 5. przygotowanie projektów planu urlopów wypoczynkowych i nadzór nad ich realizacją;
 6. kompletowanie wniosków emerytalno – rentowych;
 7. kierowanie pracowników Urzędu i Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych na badania wstępne i okresowe;
 8. sporządzenie i prowadzenie list obecności, dokumentacji wyjść służbowych i prywatnych (rozliczanie);
 9. prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu, Dyrektorów i Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, osób wydających decyzje administracyjne (przygotowanie druków, przekazanie do analizy do US);
 10. opracowanie sprawozdawczości o stanie zatrudnienia;


Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności rejestru mieszkańców i dowodów osobistych;

 1. prowadzenie wszystkich spraw w zakresie ewidencji ludności, rejestru mieszkańców;
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu wymeldowania i zameldowania;
 3. współdziałanie z WKU, GUS, przy przekazywaniu informacji aktualizacyjnych i statystycznych;
 4. udzielanie informacji i poświadczeń adresowych;
 5. współdziałanie z Wojewódzkim Urzędem Statystycznym w sprawie prowadzenia spisów statystycznych;
 6. sporządzanie wykazu uczniów do szkół;
 7. sporządzanie, prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców;
 8. wprowadzanie danych do aplikacji RSO; RDO; PESEL, ŹRÓDŁO;
 9. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych;
 10. wydawanie dokumentów tożsamości;
 11. prowadzenie całości spraw związanych z unieważnieniem dowodów osobistych;


Zagadnienia z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, akcji kurierskiej:

 1. Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej:
  • opracowywanie i stała aktualizacja planu obrony cywilnej;
  • organizowanie i prowadzenie szkolenia formacji i ćwiczeń ludności z zakresu obrony cywilnej, a także szkolenia ludności z zakresu powszechnej samoobrony;
  • kierowanie przygotowaniem ewakuacji ludności, akcji ratunkowej oraz likwidacją skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska;
  • ustalenie zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych instytucjom, podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym działającym na terenie Gminy;
  • prowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych w zakresie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych;
  • opracowywanie i realizacja rocznych Planów działania w zakresie bezpieczeństwa publicznego, obrony cywilnej (ochrony ludności), zarządzania, reagowania kryzysowego i spraw obronnych;
  • prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej;
  • przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ;
  • organizowanie szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej, utrzymanie systemów powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz innych budowli i urządzeń specjalnych;
  • ochrona ludności i środowiska przed nadzwyczajnymi zagrożeniami i klęskami żywiołowymi.

Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności:

 1. opracowywanie i aktualizacja Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego;
 2. organizowanie i prowadzenia szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia;
 3. współdziałanie z innymi organami administracji rządowej, samorządowej oraz organami wojskowymi w sprawach związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony;
 4. nakładanie obowiązku wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju i w celu zwalczania klęsk żywiołowych, prowadzenie rejestrów;
 5. prowadzenie dokumentacji działań i prac zespołów, a w szczególności planów zarządzania kryzysowego, planów ćwiczeń, raportów bieżących i okresowych, kosztów zdarzeń w przypadku uruchomienia grup roboczych i innych niezbędnych materiałów;


Realizacja zadań obronnych:

 1. prowadzenie całości spraw związanych z Akcja Kurierską;
 2. wykonywanie zadań dotyczących doręczania kart powołania, rozplakatowania obwieszczeń akcji kurierskiej sprawozdań oraz ćwiczeń w tym zakresie;
 3. nakładanie obowiązku świadczeń na rzecz obrony kraju;
 4. opracowanie i aktualizacja dokumentacji - Planu operacyjnego funkcjonowania gminy Maków Podhalański w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 5. opracowanie i aktualizacja dokumentacji Stanowiska Kierowania, Stałego Dyżuru, Punktu Kontaktowego HNS;
 6. opracowanie i aktualizacja Planu przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa;
 7. opracowanie i aktualizacja Planu Organizacji i Funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych.


Realizacja zadań z zakresu spraw wojskowych:

 1. współdziałanie w przeprowadzaniu rejestracji mężczyzn i kobiet oraz sporządzanie sprawozdań z przeprowadzania rejestracji;
 2. prowadzenie ewidencji osób o nieuregulowanym stosunku do obowiązku służby wojskowej
 3. współpraca z Powiatową Komisją Lekarską oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej;
 4. sporządzanie sprawozdań z działalności Komisji Kwalifikacyjnej; 5) Reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;


W zakresie ochrony przeciwpowodziowej - opracowanie i stała aktualizacja planu przeciwpowodziowego, utrzymanie i wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego;Realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych:

 1. Rejestracja i aktualizacja zbiorów danych osobowych oraz bieżąca współpraca z Inspektorem Ochrony Danych (IOD);

Z zakresu prowadzenia spraw dokumentów niejawnych:

 1. zabezpieczenie i przechowywanie dokumentów zawierających informacje niejawne zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych;
 2. udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom do tego upoważnionym oraz egzekwowania zwrotu dokumentów;
 3. kontrola przestrzegania właściwego oznaczania dokumentów zawierających informacje niejawne, wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim;


Z zakresu ustawy o dostępie do informacji publicznej:

 1. prowadzenie rejestru i spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej pozostającej w posiadaniu Urzędu na zasadach i trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej;


Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia;

 1. współpraca z placówkami służby zdrowia oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz profilaktyki i ochrony zdrowia;
 2. prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością otwartych publicznych placówek służby zdrowia działających w Gminie,