Wiosna zawitała do Makowa i przyniosła z sobą dobre wieści!

Projekt jest realizowany od stycznia do końca czerwca 2022 roku w partnerstwie ze słowacką gmina Zubrohlava. 

Strona internetowa partnera projektu: https://www.zubrohlava.eu/projekty/cezhranicna-spo...


Dofinansowanie projektu pochodzi ze środków unijnych z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 (85%) oraz budżetu państwa (5%) i środków własnych (10%). 

Całkowity koszt projektu oszacowano na kwotę  31 133,03 Euro.

Celem projektu jest ochrona dziedzictwa kulturowego, z jakim spotkać się można w strefie polsko-słowackiego pogranicza na obszarze Euroregionu Beskidy. Łączy się to z uświadomieniem zarówno mieszkańcom, jak i osobom przyjeżdżającym wyjątkowości dziedzictwa kulturowego, jak i poszczególnych jego elementów. Projekt pokaże jeden z aspektów kulturowych - hafciarstwo i związane z nim kwestie. Mamy nadzieję, że ożywi tradycje makowskie i  wpisze je w zestaw atrakcji naszego regionu. 


Mikroprojekt przebiegał zgodnie z założeniami i obejmował cztery zadania. Poniżej ich opis wraz z osiągniętymi rezultatami i efektami.

Zadanie I – PRZESTRZEŃ DLA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – STWORZENIE PRZESTRZENI DO ZAPOZNAWANIA SIĘ Z DZIEDZICTWEM KULTUROWYM

Dzięki jego realizacji umożliwiono prezentację dziedzictwa kulturowego regionu pograniczaoraz stworzono miejsce spotkań, wymiany doświadczeń i popularyzacji wiedzy o dziedzictwie kulturowym dla przyszłych pokoleń. Do osiągnięcia celów niezbędne przystosowanie przestrzeni bibliotecznej do korzystania z nowoczesnych form przekazu, co "zbudowało" pomost pomiędzy tradycją a współczesnością. W ramach zadania wyposażono salę w systemy wystawienniczy orazmultimedialny. Zorganizowano wystawę promującą dziedzictwo kulturowe w postaci tradycji hafciarskich, która prezentowała wiele eksponatów pochodzących z różnych źródeł. Otworzył ją wernisaż, na którym obecni byli także przedstawiciele partnera słowackiego.

Wskaźnik w postaci wydarzenia kulturalnego zrealizowany został w 100%.

Zadanie II – AKTYWNE POZNAWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – WARSZTATY

Zadanie obejmowało kilka działań mających na celu szerzenie wiedzy n.t. dziedzictwa kulturowego pogranicza oraz szerzenie informacji o wybranych, wspólnych dla kultury obu państw elementów - tradycji związanych z tkaninami i ich zdobieniem. Cele te zostały osiągnięte poprzez przeprowadzenie zaplanowanych następujących działań: warsztatów(cykl spotkań – sześciu w Polsce i jednego w Słowacji, w których wzięło udział ponad 110 uczestników; a towarzyszyła im prezentacja multimedialna; warsztatów wyjazdowych w Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, w których brały udział grupy uczestników z Polski i ze Słowacji. Realizacji celów służyły także ok. 15-minutowy film o charakterze dokumentalnym oraz prezentacja poświęcona dziedzictwu kulturowemu - oba zaopatrzone w tekst w j. słowackim.

Wskaźniki w postaci: cyklu warsztatów oraz filmu realizowane zostały w 100%.

Zadanie III – INSPIRACJA TRADYCJĄ – SPOTKANIA I PUBLIKACJE

Zadanie objęło takie działania jak: spotkanie w nowo zaaranżowanej przestrzeni. Spotkało się to z pozytywnym odbiorem głownie wśród osób w wieku 50+. Poruszone podczas niego kwestie dawnych miejsc pracy w spółdzielniach trudniących się rękodzielnictwem zostały wzbogacone przygotowaną specjalną prezentacją , której towarzyszyła ożywiona dyskusja na temat dodatkowych miejsc pracy dla rencistów i emerytów w związku z ich nie najlepszą sytuacją materialną. Spotkanie zgromadziło 30 osób, a towarzyszył mu regionalny poczęstunek. Wydany został również w 1000 egz. polsko-słowacki kalendarz ścienny na 2023 rok prezentujący zagadnienia z obszaru dziedzictwa kulturowego, a inspirowany tkaniną i haftem. Dla zwiększenia oddziaływania i przedłużenia trwałości rezultatów i efektów mikroprojektu zakupiono zestaw publikacji oraz prenumeratę 2 czasopism dotyczących haftu, aby także poprzez ich dostępność służyć pomocą tym, którzy w hafcie chcą znaleźć dodatkowe źródło zarobkowania lub realizację własnych pasji i zainteresowań, a tym samym przyczynić się do zachowania i ochrony regionalnych tradycji.

Wskaźniki w postaci publikacji w nakładzie 1000 egz. realizowane zostały w 100%.

Zadanie IV miało charakter koordynacyjny i obejmowało szereg działań służących promocji oraz zarządzeniu i administrowaniu mikroprojektem.


Gmina Maków Podhalański w ramach polsko-słowackiego mikroprojektu  p.t. „Pogranicze haftem malowane” (INT/EB/BES/1/IX/A/0284) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa zrealizowała film prezentujący dziedzictwo kulturowe pogranicza. Serdecznie zapraszamy do jego obejrzenia.
Zobacz również inne artykuły związane z projektem: 

  1. Pogranicze haftem malowane - https://www.makow-podhalanski.pl/aktualnosci/wydar...
  2. Pogranicze haftem malowane - realizacjahttps://www.makow-podhalanski.pl/aktualnosci/aktua...