Nazwa projektu: 

eUrząd w Makowie Podhalańskim


Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 (RPO WM), Oś Priorytetowa 2.Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1. E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1. Elektroniczna administracja oraz  budżetu Gminy Maków Podhalański.


Umowa o dofinansowanie nr RPMP.02.01.01-12-0134/19-00-XVII/27/FE/22 z dnia 19.04.2022 roku.


Cele projektu:

Bezpośrednim celem projektu jest: wdrożenie w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim innowacyjnego systemu informatycznego, gromadzącego, przetwarzającego oraz udostępniającego licznym odbiorcom – zarówno z samego urzędu, jak też na określonych zasadach także odbiorcom spoza tej instytucji kompleksowe, aktualne i zintegrowane dane, związane z gminą – jej zasobami, sprawami obywatelskimi, rozliczeniami, finansami, etc. Główne przesłanki wdrożenia opisywanego systemu to z jednej strony efektywne wsparcie licznych procedur, podejmowanych i przeprowadzanych w ramach Urzędu Miejskiego, w tym procesów decyzyjnych, a z drugiej udostępnienie mieszkańcom gminy nowoczesnych e-usług (możliwości korzystania z usług publicznych, świadczonych przez Urząd drogą elektroniczną).

Pośrednie cele projektu, przekładające się na uzyskanie długofalowych korzyści społeczno–gospodarczych są następujące:

 • podniesienie efektywności zarządzania wszelkimi zasobami, przede wszystkim zasobami informacyjnymi Gminy Maków Podhalański, poprzez utworzenie osobom, zatrudnionym w urzędzie warunków sprzyjających wykonywaniu przekrojowych analiz i współpracy jednostek organizacyjnych, dzięki standaryzacji i integracji rozproszonych po różnych rejestrach, ewidencjach i bazach danych informacji,
 • podniesienie sprawności i efektywności procesów decyzyjnych, przeprowadzanych przez Urząd Miejski, poprzez automatyzację procesów pozyskiwania i aktualizacji danych, a także redukcję zjawiska nadmiarowości danych,
 • zapewnienie wszystkim komórkom organizacyjnym Gminy stałego dostępu do niezbędnych z punktu widzenia ich zadań informacji, będących danymi przetworzonymi i zagregowanymi pod kątem ich oczekiwań oraz docelowego zastosowania / wykorzystania tych danych,
 • podniesienie jakości i dostępności usług publicznych, świadczonych przez Urząd Miejski ich właściwym adresatom, przede wszystkim mieszkańcom gminy – osobom zamieszkującym jej teren, a także przedsiębiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą na terenie gminy, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów świadczenia usług publicznych (tak z punktu widzenia urzędu, jak również adresatów usług),
 • usprawnienie obsługi mieszkańców gminy w urzędzie – skrócenie czasu, niezbędnego do realizacji usług publicznych na rzecz mieszkańców, ograniczenie skali uciążliwości, związanych z korzystaniem z usług publicznych, ograniczenie skali kosztów, ponoszonych przez mieszkańców gminy w związku z korzystaniem z usług publicznych,
 • efektywna promocja gminy, jako innowacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, mającej określony wkład w budowę społeczeństwa informacyjnego w regionie,
 • zwiększenie atrakcyjności gospodarczej gminy, z punktu widzenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej, na jej terenie, ułatwienie i przyspieszenie procesu rozpoczynania prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy,
 • podwyższenie kwalifikacji zasobów ludzkich na terenie gminy – nie tylko wśród pracowników urzędu, lecz także wśród mieszkańców, poprzez upowszechnienie wśród mich umiejętności wykorzystywania innowacyjnych systemów informatycznych, w ramach kontaktów, utrzymywanych z administracją publiczną.


Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu jest rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu obywateli(A2C)oraz przedsiębiorców (A2B) do cyfrowych usług publicznych. Projekt pozytywnie wpłynie na wzmocnienie potencjału E-administracji poprzez zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do zasobów i usług publicznych poprzez wdrożenie systemu informatycznego oferującego szereg elektronicznych usług publicznych.W wyniku realizacji projektu możliwe będzie korzystanie z informacji i zasobów sektora publicznego oraz e-usług publicznych w sposób otwarty,a wiec nieodpłatnie, z dowolnego miejsca, także przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych. 

W wyniku realizacji projektu eliminowane będą powielające się funkcjonalności oraz zapewniona zostanie neutralność technologiczna i bezpieczeństwo danych.

Zadania inwestycyjne:

 • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej
  • Dokumentacja techniczna
  • Dokumentacja aplikacyjna
  • Program Funkcjonalno Użytkowy
 • Infrastruktura teletechniczna:
  • Modernizacja serwerowni
  • Modernizacja sieci LAN
 • Infrastruktura sprzętowa:
  • Serwer baz danych
  • Serwer aplikacji/eusług
  • Macierz dyskowa
  • System Backup
  • Przełącznik sieciowy
  • Urządzenie ochrony sieci UTM
  • Zasilacz awaryjny UPS
  • Zestawy komputerowe z oprogramowaniem i pakietem biurowym
  • System ochrony stacji komputerowych
  • Stanowisko Potwierdzania Profilu Zaufanego
  • Skaner dokumentów
  • Prace instalacyjno-konfiguracyjne
 • Zakup licencji systemu e-Urząd:
  • Gminny Portal Interesanta eUsługi w zakresie:
   • podatków lokalnych 
   • gospodarki odpadami
   • opłaty lokalnej
   • system zarządzania dokumentami wraz z udostępnieniem danych
   • udostępnienie informacji w zakresie wykonania budżetu oraz wymiana informacji budżetowo - finansowych między jednostkami organizacyjnymi a gminą
   • systemy analityczne
   • portal pracowniczy
  • zestawy do podpisu elektronicznego
  • system chroniący przed wyciekiem danych DLP
  • prace instalacyjne i wdrożeniowe
 • Szkolenia użytkowników i administratorów
 • Promocja projektu
 • Nadzór techniczny - inżynier projektu


Koszty projektu:

Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 737 031,83 zł

 • współfinansowanie UE: 1 297 664,18 zł
 • wkład Gminy Maków Podhalański: 439 367,65