OGÓLNY OPIS SPRAWY

Ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


PODSTAWA PRAWNA

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


SPRAWĘ ZAŁATWIA

Referat Finansowy
Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim
ul. Szpitalna 3
34-220 Maków Podhalański

biuro nr 8

Biuro Obsługi Klienta
telefon 33 874-97-00
email: urzad@makow-podhalanski.pl


DNI I GODZINY W JAKICH MOŻNA ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

W dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15


TERMINY ZAŁATWIENIA SPRAWY

Na bieżąco 


OPŁATY

Czynność zwolniona z opłaty skarbowej.


TRYB ODWOŁAWCZY

Od złożenia deklaracji nie przysługuje odwołanie


WYMAGANE DOKUMENTY 

Wypełniona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.  


WZORY DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na rok 2022 i 2023

 1. dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
 2. dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz dla właścicieli innych nieruchomości, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

 

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


PŁATNOŚCI 

Terminy:

Wysokość opłaty wynika ze złożonej deklaracji (ewentualnie z wydanej decyzji bądź zawiadomienia o zmianie stawek). Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania w terminach:

  • dla nieruchomości zamieszkałych (w 4 ratach):
   • rata 1 płatna do 15 marca danego roku
   • rata 2 płatna do 15 maja danego roku
   • rata 3 płatna do 15 września danego roku
   • rata 4 płatna do 15 listopada danego roku
  • dla domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno–wypoczynkowe (ryczałt):
   • opłata płatna w całości do 15 listopada danego roku
Płatności:

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można zapłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim lub na rachunek bankowy gminy:


UWAGA: Informujemy, że zostały utworzone indywidualne rachunki bankowe dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podatnicy (osoby fizyczne) informację o nadanym indywidualnym numerze rachunku bankowego otrzymają w zawiadomieniu o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku regulowania kilku należności należy pamiętać, iż dla każdej należności został utworzony niepowtarzalny, oddzielny numer rachunku bankowego .

DLA POZOSTAŁYCH PŁATNIKÓW - obowiązuje numer rachunku bankowego

- na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Bank Spółdzielczy w Jordanowie o/ Maków Podhalański
nr: 44 87990001 0010 0100 0114 0075 


REGULAMINY


INFORMACJE DODATKOWE