Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku Gmina Maków Podhalański postanowiła wdrożyć Platformę eZamawiający, która będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu przeglądanie i składanie ofert w formule elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.


Do wejścia na platformę do zamówień publicznych Gminy Maków Podhalański
z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp kieruje poniższy link:


https://makow-podhalanski.ezamawiajacy.pl 


PZP
Zobacz również:
Informacja RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego z siedzibą przy ul. Szpitalna 3 34-220 Maków Podhalański.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Jarosława Myślaka, z którym można kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej iod@makow-podhalanski.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Pani/Pana/ dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO celem udziału w prowadzonych postępowaniach przetargowych powyżej kwoty 30 000 euro zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.).
 4. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, organizacją międzynarodowym lub państw trzecich
 5. Dane będą przechowywane przez okres 2 lat w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, a następnie zgodnie z rzeczowym wykazem akt i przepisami o archiwizacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania była zgoda.
 7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę stanowi przepis prawa powszechnie obowiązującego. Konsekwencją niepodania danych może być uniemożliwienie podjęcia czynności urzędowych.
 8. Przekazane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.