URZĄD STANU CYWILNEGO - [USC]Kierownik USC:

Wioletta Pławny
Telefon kontaktowy:


33 874-97-25 
33 874-97-00  (centrala)
Biuro:
pok. 1 (parter)
Adres email:


usc@makow-podhalanski.pl
urzad@makow-podhalanski.pl (dziennik podawczy)Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego oraz Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego działają w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych aktów wykonawczych dotyczących prowadzonych spraw.
Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:


 1. Wykonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego w Systemie Rejestrów Państwowych ŹRÓDŁO, a w szczególności:
 2. migracja aktów z ksiąg stanu cywilnego do systemu ŹRÓDŁO;
 3. rejestracja urodzeń i zgonów w Rejestrze Stanu Cywilnego: sporządzanie protokołów zgłoszenia urodzenia dziecka i zgłoszenia zgonu oraz sporządzanie aktów urodzenia i zgonu;
 4. rejestracja małżeństw w Rejestrze Stanu Cywilnego:
  • przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do ślubów cywilnych i wyznaniowych ze skutkami cywilnymi,
  • przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w lokalu urzędu stanu cywilnego lub poza lokalem, z zachowaniem uroczystej formy,
  • sporządzanie protokołów przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
  • sporządzanie aktów małżeństwa na podstawie protokołów przyjęcia oświadczeń oraz zaświadczeń stwierdzających, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego;
 5.  wydawanie zaświadczeń;
  • stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą,
  • stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  • o stanie cywilnym,
  • o przyjętych sakramentach,
  • o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych wskazanej osoby,
  • o nieposiadaniu ksiąg stanu cywilnego,
  • potwierdzających uznanie ojcostwa;
 6. przyjmowanie oświadczeń i sporządzanie protokołów przyjęcia oświadczeń o:
  • uznaniu ojcostwa,
  • o wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie po zawarciu związku małżeńskiego oraz dzieci zrodzone z tego związku,
  • o powrocie rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
  • o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa,
  • o zmianie imienia lub imion dziecka wpisanego do aktu w chwili sporządzenia,
  • o nadaniu dziecku nazwiska męża matki;
 7. wydawanie odpisów skróconych i zupełnych z Rejestru Stanu Cywilnego;
 8. wydawanie zezwoleń na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego;
 9. odtwarzanie treści zagranicznych dokumentów stanu cywilnego;
 10. rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane;
 11. transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego;
 12. sprostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego;
 13. uznawanie orzeczeń zagranicznych o separacji, rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa wydanych w krajach należących do Unii Europejskiej i na terenie państw spoza Unii Europejskiej;
 14. nanoszenie wzmianek i przypisków do aktów stanu cywilnego;
 15. wydawanie decyzji o odmowie dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego;
 16. przenoszenie (migracja) aktów papierowych z ksiąg do Rejestru Stanu Cywilnego w ramach wykonywanych czynności lub na zlecenie innych urzędów;
 17. usuwanie niezgodności w Rejestrze Pesel na podstawie przechowywanych aktów stanu cywilnego;
 18. udostępnianie przechowywanych w archiwum USC aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych i skorowidzów;
 19. przekazywanie 100-letnich ksiąg urodzeń i 80-letnich ksiąg małżeństw i zgonów do Archiwum Państwowego;
 20. inicjowanie procedury nadawania jubilatom Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przygotowywanie uroczystości jubileuszowych: 50-lecia pożycia małżeńskiego i 100-lecia urodzin;
 21. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o zmianie imienia (imion) i nazwiska;
 22. współpraca z placówkami dyplomatycznymi, instytucjami i urzędami państwowymi w zakresie zmian wynikających z rejestracji stanu cywilnego.