Jednostki OSP jako organizacje pozarządowe, funkcjonujące w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej stanowią ważny element krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) bezpieczeństwa państwa. Współpraca w ramach ww. systemu to przede wszystkim współdziałanie podczas akcji ratowniczych na terenie kraju z udziałem specjalistów, grup ratowniczych, przygotowanie wspólnych programów szkoleniowych dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy, stosowania podstawowych technik ratowniczych, tworzenie programów informujących o zagrożeniach katastrofami, klęskami żywiołowymi, pożarami i innymi zagrożeniami spowodowanymi siłami przyrody lub działalnością człowieka, a także udostępnianie pozostających w dyspozycji zasobów na potrzeby akcji ratunkowych i szkoleń.

Do głównych zadań realizowanych przez jednostki OSP, w tym w ramach KSRG należy:

 • gaszenie pożarów;
 • ratownictwo techniczne, w szczególności na drogach;
 • ewakuacja poszkodowanych lub zagrożonych ludzi i zwierząt oraz zagrożonego mienia;
 • oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia działań ratowniczych,
 • prowadzenie działań ratowniczych na obszarach wodnych, w tym podczas powodzi,
 • usuwanie skutków zdarzeń w szczególności po przejściu anomalii pogodowych i udzielanie pomocy socjalnej poszkodowanym.

Ochotnicze straże pożarne ściśle współdziałają z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz innymi podmiotami i instytucjami w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli na terenie swego działania (miasta i gminy) lub wspomagają sąsiednie obszary w ramach odwodów operacyjnych lub uzgodnień o pomocy wzajemnej.

Według stanu na dzień 1 września 2021 roku, do KSRG włączonych jest 4 656 jednostek OSP, ponadto w Polsce funkcjonuje również blisko 12 000 jednostek spoza systemu.

(Informacja za portalem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)
Na terenie Gminy Maków Podhalański funkcjonuje 

dziewięć jednostki OSP


Ochotnicza Straż Pożarna w Grzechyni

Grzechynia - remiza
34-220 Maków Podhalański

KRS 0000039661
NIP 5521253717
REGON 35626870600000

tel. +48 517 219 978
e-mail: adamsuski1@wp.pl
Zarząd OSP:
 • DRABIK ALEKSANDER - PREZES OSP
 • SUSKI ADAM - WICEPREZES-NACZELNIK
 • DYRCZ KONRAD - SKARBNIK
 • MYSZOR ADAM - ZASTĘPCA NACZELNIKA
 • POLAK JACEK - GOSPODARZ
 • MIROCHA SZYMON - SEKRETARZ
 • PASIERBEK SZYMON - CZŁONEK ZARZĄDU


Ochotnicza Straż Pożarna w Białce

Białka - remiza
34-220 Maków Podhalański

KRS 0000008007
NIP 5521284528
REGON 35627420400000

email: ospbialka@gmail.com

Zarząd OSP:
 • KNAP JANUSZ - PREZES
 • WOŹNY ANDRZEJ - WICEPREZES
 • CEREMUGA PAWEŁ - GOSPODARZ
 • CHORĄŻY ŁUKASZ - SKARBNIK
 • ORLEWICZ KONRAD - KRONIKARZ
 • PUZIK WOJCIECH - SEKRETARZ
 • KUBASIAK STANISŁAW - NACZELNIK
 • WRÓBEL ZDZISŁAW - CZŁONEK ZARZĄDU
 • BOROWY ŁUKASZ - ZASTĘPCA NACZELNIKA


Ochotnicza Straż Pożarna w Juszczynie

Juszczyn 705
34-231 Juszczyn

KRS 0000007553
NIP 5521449219
REGON 35627103900000

e-mail: ospjuszczyn@gmail.com

Zarząd OSP:
 • SAŁAPATEK TADEUSZ - PREZES
 • SALA ŁUKASZ ARTUR - WICEPREZES
 • WICHEREK ANDRZEJ WICEPREZES - NACZELNIK
 • MIGAS ANDRZEJ ZBIGNIEW - CZŁONEK ZARZĄDU
 • KOZIEŁ TOMASZ - ZASTĘPCA NACZELNIKA
 • UCZNIAK ROBERT PIOTR - GOSPODARZ
 • CZARNY PAWEŁ - SKARBNIK
 • MAŁYSA MICHAŁ - SEKRETARZ
 • FURMANEK KATARZYNA BARBARA - CZŁONEK ZARZĄDU


Ochotnicza Straż Pożarna w Juszczynie Polany

Juszczyn Polany - remiza
34-231 Juszczyn

KRS 0000039854
REGON 35627099100000
Zarząd OSP:
 • BAŁOS DAMIAN - PREZES OSP
 • KACZMARCZYK WŁADYSŁAW - SKARBNIK
 • WOŹNY MAREK WICEPREZES - NACZELNIK
 • WOŹNY WIESŁAWA - GOSPODARZ
 • KACZMARCZYK MATEUSZ - CZŁONEK
 • OLEKSA SZYMON ZASTĘPCA - NACZELNIKA
 • KACZMARCZYK GABRIELA - SEKRETARZOchotnicza Straż Pożarna w Kojszówce

Kojszówka 255
34-231 Juszczyn

KRS 0000021992
NIP 5521490860
REGON 35627115700000
Zarząd OSP:
 • LIZAK KRZYSZTOF - PREZES ZARZĄDU
 • BACHUL MIECZYSŁAW - WICEPREZES (NACZELNIK)
 • LIZAK KAZIMIERZ - WICEPREZES
 • DZIAŁEK RAFAŁ - SEKRETARZ
 • BIZOŃ KAMIL - SKARBNIK
 • MOŁEK ADRIAN - ZASTĘPCA NACZELNIKA
 • DZIAŁEK KAZIMIERZ - CZŁONEK ZARZĄDU


Ochotnicza Straż Pożarna Maków Dolny

ul. Wolności 238
34-220 Maków Podhalański


KRS 0000031757
NIP 5521445322
REGON 35627098500000

tel. 796 360 322

Zarząd OSP:
 • SZKLARCZYK MATEUSZ - PREZES ZARZĄDU
 • DZIAŁOWY BOGUSŁAW - CZŁONEK ZARZĄDU
 • MOŻDŻEŃ PATRYCJA - CZŁONEK ZARZĄDU
 • ZAJDA DOMINIK-  WICEPREZES
 • BACA BOGUSŁAW JÓZEF - ZASTĘPCA NACZELNIKA
 • KLIMASARA ŁUKASZ - GOSPODARZ
 • KUDZIA WOJCIECH - SKARBNIK
 • GŁUSZEK GRZEGORZ - NACZELNIK
 • BĄBOL NATALIA - SEKRETAR


Ochotnicza Straż Pożarna w Makowie Podhalańskim

ul. Kościuszki 2
34-220 Maków Podhalański

KRS: 0000030019
NIP: 5521254846
REGON: 356265990

Zarząd OSP:
 • MUSIAŁ MACIEJ KRZYSZTOF - -PREZES ZARZĄDU
 • FLUDER PRZEMYSŁAW BARTŁOMIEJ - WICEPREZES ZARZĄDU
 • GAJEWSKI MARIUSZ NACZELNIKWINIARSKI PIOTR ZASTĘPCA - NACZELNIKA
 • FILA PIOTR - SKARBNIK
 • STOPKA TOMASZ - SEKRETARZ
 • HAJDYŁA ARTUR - GOSPODARZ


Ochotnicza Straż Pożarna w Wieprzcu

Wieprzec - remiza
34-231 Juszczyn

KRS 0000039646
NIP 5521261303
REGON 35627382500000
Zarząd OSP:
 • WRÓBEL KRYSTIAN - PREZES ZARZĄDU
 • STOPKA STANISŁAW - WICEPREZES NACZELNIK
 • ORAWIEC EDWARD - SKARBNIK
 • GWIAZDOŃ STANISŁAWA - SEKRETARZ
 • GWIAZDOŃ ARKADIUSZ - ZASTEPCA NACZELNIKA
 • ŚWISTEK MIECZYSŁAW - GOSPODARZ
 • KLIMALA MONIKA - CZŁONEK ZARZĄDU


Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnówce

Żarnówka - remiza
34-220 Maków Podhalański


Numer KRS 0000007709
NIP 5521495047
REGON 35626872900000

Zarząd OSP:
 • ZAJDA STANISŁAW - PREZES
 • TATARA JÓZEF - WICEPREZES-NACZELNIK GOSPODARZ
 • STOPA GABRIEL - SKARBNIK
 • DŁUGOSZ JÓZEF ZASTĘPCA - NACZELNIKA
 • WOŹNY GRZEGORZ - CZŁONEK ZARZĄDU
 • MOĆKO KRZYSZTOF - SEKRETARZ
 • SALA PAWEŁ GRZEGORZ - CZŁONEK ZARZĄDU

Zobacz również (przekierowanie do zewnętrznego serwisu):