Zadania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim.

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim została powołana do realizacji zadań własnych gminy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. Zadania te w szczególności obejmują:

 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,
 4. w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
 5. w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
 6. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 7. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
 8. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.


Zadania te realizowane są wg. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, które co roku są przyjmowane przez Radę Miejską w Makowie Podhalańskim w formie uchwały.


Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim w ramach swojej działalności wykonuje następujące czynności:

 • podejmuje działania zmierzające do orzeczenia zastosowania wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • prowadzi konsultacje z osobami uzależnionymi od alkoholu, których celem jest motywowanie ich do podjęcia leczenia odwykowego,
 • prowadzi konsultacje z członkami rodzin osób uzależnionych od alkoholu,
 • udziela wsparcia w postaci konsultacji dla osób dotkniętych następstwami nadużywania alkoholu przez członka rodziny,
 • wydaje opinie o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania z uchwałami Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim,
 • podejmuje czynności zmierzające do ograniczenia zjawiska uzależnienia na terenie gminy Maków Podhalański.


Skład Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim.

W skład Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Należą do nich:

 1. Józef Kurpiel - Przewodniczący Komisji
 2. Kazimierz Bałos - Z-ca Przewodn. Komisji
 3. Teresa Fujak - Członek Komisji
 4. Barbara Skubis-Tyszewska - Członek Komisji
 5. Bogumiła Jamróz - Członek Komisji
 6. Stanisława Świstek - Członek Komisji
 7. Żaneta Łopata - Członek Komisji


Dane kontaktowe.

Kontakt telefoniczny w godzinach pracy pod numerem telefonu:  +48 731 053 753

Poczta elektroniczna: profilaktyka@makow-podhalanski.pl


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (przekierowanie do serwisu zewnętrznego do Biuletynu Informacji Publicznej)
Zobacz pozostałe informacje dotyczące działalności GKPiRPA: