REFERAT PROMOCJI I ROZWOJU - [PiR]p.o. kierownik referatu:

mgr inż. Andrzej Strączek
Telefon kontaktowy:


33 874-97-40 
33 874-97-00  (centrala)
Biuro:
pok. 12 (piętro 1)
Adres email:


pir@makow-podhalanski.pl
urzad@makow-podhalanski.pl (dziennik podawczy)Dane kontaktowe do pracowników Referatu Promocji i Rozwoju:

Nr wewnętrzny 

Nr bezpośredni 

Nr biura
Zakres spraw

40

33 874 97 40

12

Kierownik referatu - sprawy związane z inwestycjami gminy, zamówieniami publicznymi, pozyskiwaniem środków zewnętrznych przez gminę, bhp, gminnym rejestrem zabytków, energetyk gminny

27

33 874 97 27

17

Sprawy związane z transportem gminnym, działalnością gospodarczą

16

33 874 97 36 16 Informatyk, archiwum zakładowe, organizacje pozarządowe
Do zakresu działania Referatu Promocji i Rozwoju należy w szczególności:


Zadania z zakresu zamówień publicznych;

 1. Organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych we współpracy z innymi referatami i jednostkami organizacyjnymi gminy, które odpowiadają za ich część merytoryczną, w tym :
  • przygotowywanie projektu decyzji Burmistrza celem udzielenia zamówienia publicznego z określeniem wyboru trybu postępowania,
  • uzgadnianie składu komisji przetargowej i przygotowanie projektu decyzji Burmistrza w tej sprawie,
  • opracowywanie regulaminu pracy komisji przetargowej,
  • opracowywanie dokumentacji niezbędnej do dokonania zamówienia (m.in. specyfikacje warunków zamówienia, zaproszenia do składania ofert),
  • opracowanie dokumentacji dla prowadzonych postępowań,
  • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych i jej obsługa kancelaryjno-techniczna,
  • rozpatrywanie wnoszonych odwołań do prowadzonych postępowań przy udziale komisji przetargowej,
  • reprezentowanie urzędu w ramach udzielonych upoważnień w kontaktach z Urzędem Zamówień Publicznych oraz innymi instytucjami związanymi z realizacją ustawy o zamówieniach publicznych,
  • przygotowanie umów dla wykonawców będących rezultatem przeprowadzonych postępowań,
  • opisywanie faktur pod względem zgodności z przeprowadzonym postępowaniem, prowadzenie rejestru zamówień publicznych dla poszczególnych trybów przetargowych,
  • prowadzenie zbioru przepisów prawnych i interpretacji w zakresie zamówień publicznych,
  • archiwizowanie dokumentacji przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne,
  • sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach
  • przygotowywanie i publikowanie planów przewidzianych do realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych w danym roku budżetowym
  • skuteczne wdrażanie nowych rozwiązań procedur w ramach działań ustalonych w ustawie Pzp zwłaszcza elektronizacji.
  • Nadzorowanie działań dotyczących zamówień publicznych prowadzonych przez inne Referaty Urzędu oraz komórki organizacyjne i realizowanie innych zadań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zadania z zakresu pozyskiwania środków pomocowych;

 1. Prowadzenie stałego monitoringu w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych
 2. Analizowanie potencjalnych programów pomocowych z możliwością wykorzystania ich na terenie Gminy,
 3. Tworzenie bazy danych potencjalnych źródeł pozyskania środków pomocowych ze szczególnym uwzględnieniem środków Unii Europejskiej
 4. Kompleksowe opracowywanie danych niezbędnych do uzyskania pomocy strukturalnej.
 5. Przygotowywanie dokumentacji i wniosków w sprawie pozyskiwania środków pomocowych.
 6. Wnioskowanie do budżetu o zabezpieczenie wkładu własnego Gminy do wnioskowanych zadań.
 7. Kontrolowanie harmonogramów finansowych wnioskowanych zadań.
 8. Koordynacja działań służących pozyskiwaniu środków pomocowych zewnętrznych
 9. Pilotowanie złożonych wniosków w instytucjach pomocowych.
 10. Informowanie mieszkańców Gminy (Burmistrza, Radę) o możliwości pozyskania środków z konkretnego programu, funduszu, instytucji czy organizacji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na środki pomocowe z Unii Europejskiej.
 11. Prowadzenie rejestru podmiotów działających na obszarze Gminy objętych pomocą strukturalną.
 12. Pomoc mieszkańcom Gminy przy kompletowaniu wniosków w zakresie funduszy pomocowych.
 13. Działania w celu wypracowania wspólnych wniosków pomocowych z sąsiednimi gminami.
 14. Wszelkie inne działania mające na celu pozyskanie środków finansowych dla samorządu gminnego i jego mieszkańców.
 15. Koordynacja działań komórek organizacyjnych oraz gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie pozyskiwania środków, w tym ocena celowości składania wniosków o wsparcie finansowe.
 16. Organizowanie współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pozyskiwania środków pomocowych.
 17. Współpraca z komórkami organizacyjnymi i gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji ustawy o zamówieniach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowywania przetargów na zadania realizowane ze środków funduszy pomocowych.
 18. Prowadzenie dokumentacji administracyjno-biurowej z zakresu przynależności Gminy do związków gminnych, stowarzyszeń i fundacji.


Zadania z zakresu zdań związanych z rewitalizacją Gminy;

 1. Przygotowanie i realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji,
 2. Przygotowanie i koordynacja procesu rewitalizacji, w tym współpraca z interesariuszami rewitalizacji,
 3. Prowadzenie i koordynacja spraw związanych ze społeczno-gospodarczym aspektem rewitalizacji,
 4. Pozyskiwanie środków finansowych i rozliczanie nakładów poniesionych na realizację zadań rewitalizacyjnych.


Zadania z zakresu zadań związanych z energetyką

 1. Koordynacja i nadzór działań w zakresie oświetlenia ulicznego – właściwe funkcjonowanie, usuwanie awarii.
 2. Realizacja umów na dostawę energii i konserwacja oświetlenia ulicznego.
 3. Sprawy finansowania i rozliczeń kosztów oświetlenia ulicznego.
 4. Inne zadania wynikające z ustawy – Prawo energetyczne w zakresie należącym do kompetencji gminy;
 5. Współpraca z instytucjami w zakresie projektowania i rozbudowy sieci telekomunikacyjnej, teletechnicznej, gazowej i energetycznej


Zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej;

 1. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej (rejestru przedsiębiorców) oraz banku informacji i gromadzenie w nim danych dotyczących podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy,
 2. prowadzenie ewidencji innych obiektów w których mogą być świadczone usługi hotelarskie (działalność hotelarska rolnika – agroturystyka) oraz wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,
 3. przygotowywanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji, o zmianie wpisu do ewidencji, zwieszeniu działalności gospodarczej,
 4. przygotowywanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji, o odmowie wpisu do ewidencji,
 5. wykonywanie funkcji kontrolnych wynikających z ustawy – Prawo działalności gospodarczej,
 6. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, polegających na zapewnieniu zainteresowanym :
 7. wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), urzędowych formularzy, wniosków wymaganych ustawą, umożliwiających rejestr osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą i spółek jawnych,
 8. wydawanie licencji na świadczenie usług w zakresie przewozu osób,
 9. współpraca w realizacji w/w zadań z GUS, ZUS, US,
 10. współpraca z instytucjami, podmiotami gospodarczymi i organizacjami w zakresie społeczno-gospodarczego rozwoju Gminy;
 11. podejmowanie działań i kierowanie inicjatyw lokalnych na rzecz programów zmierzających do aktywizacji gospodarczej Gminy i przeciwdziałaniu bezrobociu
 12. wykonywanie określonych czynności (zadań) związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego — trybie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (j.t. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn.zm.)


Zadania z zakresu organizowania transportu publicznego przewozu osób na terenie Gminy

 1. Koordynacja działań z przewoźnikami, dbanie o prawidłową realizację umów transportu publicznego, aktualizacja rozkładów jazdy, dbałość o otoczenie miejsc przesiadkowych oraz przystanków, pozyskiwanie wsparcia finansowego dla zwiększenia ilości kursów i zmniejszenia opłat przewozowych dla mieszkańców,
  • przygotowanie wniosku o dotację do urzędu wojewódzkiego,
  • przygotowanie szacunkowej wartości zadania,
  • analizowanie wpływających wniosków,
  • wydawanie zaświadczeń uprawniających Operatora do wykonywania publicznego transportu zbiorowego.
  • udział w przygotowaniu wzorów umów z operatorami,
  • przyjmowanie sprawozdań z wykonania zleconych usług,
  • rozliczanie umów wykonawczych za usługi świadczone przez Operatorów;
  • prowadzenie spraw związanych z rekompensatą dla operatorów publicznego transportu zbiorowego
 2. Nadzór nad utrzymywanie w należytym stanie technicznym i estetycznym wiat przy przystankach komunikacyjnych.
 3. Opinie i uzgodnienia oraz nadzór nad lokalizacją przystanków komunikacji publicznej.
 4. Koordynacja rozkładów jazdy przewoźników


Zadania z zakresu budżetu obywatelskiego;

 1. kompleksowe działania związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego na terenie Gmin w danym roku poprzez promowanie, informowanie i planowanie wszystkich związanych z tym działań
 2. współpraca z Wnioskodawcami w ramach planowanych zadań;
 3. weryfikacja złożonych wniosków
 4. przeprowadzenie i udział w organizowanych spotkaniach,
 5. opracowanie projektów aktów prawnych w zakresie Budżetu Obywatelskiego.
 6. prowadzenie reklam i promocji budżetu obywatelskiego,
 7. przygotowanie procedury i przeprowadzenie głosowania nad zadaniami zgłoszonymi do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego;
 8. przekazanie wyników głosowania i wybranych projektów do komórek odpowiedzialnych za realizację i wykonanie zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego.


W zakresie ochrony dóbr kultury, kultury, sportu, turystyki:

 1. współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie wpisu do rejestru dóbr kultury, podejmowania niezbędnych działań zabezpieczających zabytek w nagłych wypadkach przed zniszczeniem lub uszkodzeniem;
 2. współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie wpisu do rejestru dóbr kultury nieruchomych oraz kolekcji;
 3. wydawanie zarządzeń w celu zabezpieczenia zabytków w nagłych przypadkach i niezwłoczne zawiadomienie o tym właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
 4. zgłaszanie Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków przedmiotów zasługujących na wciągnięcie do rejestru zabytków;
 5. składanie wniosków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury nieruchomych oraz kolekcji;
 6. przyjmowanie zawiadomień o ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytków;
 7. przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska;
 8. niezwłoczne zawiadomienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o otrzymaniu wiadomości o znalezieniu lub odkryciu przedmiotu archeologicznego;
 9. Współdziałanie w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie użytkowania obiektu zabytkowego z zasadami opieki nad zabytkami w sposób odpowiadający jego wartości zabytkowej;
 10. zapewnienie prawnych, organizacyjnych i finansowych warunków dla ochrony dóbr kultury;
 11. określenie zespołu dawnej zabudowy wymagającej uporządkowania ze środków państwowych.


W zakresie ustawy o grobach i cmentarzach wojennych w tym:

 1. realizacja zadań związanych z remontem i konserwacją grobów i cmentarzy wojennych;
 2. współpraca z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi wpisanymi do rejestru zabytków.


Zadania z zakresu rozwoju, promocji, kultury, sportu, turystyki ;

 1. opracowywanie projektów strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy, jej aktualizowanie i monitorowanie;
 2. współpraca z instytucjami, podmiotami gospodarczymi i organizacjami w zakresie społeczno-gospodarczego rozwoju Gminy;
 3. podejmowanie działań i kierowanie inicjatyw lokalnych na rzecz programów zmierzających do aktywizacji gospodarczej Gminy i przeciwdziałaniu bezrobociu;
 4. inicjowanie działań jednostek organizacyjnych i innych organizacji, stowarzyszeń w zakresie upowszechniania sportu, turystyki, kultury;
 5. sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną polegającego na wspieraniu i promocji twórców,
 6. edukacji i oświaty kulturalnej, inicjatyw kulturalnych i ochrony dziedzictwa kultury,
 7. Koordynacja organizacji, tworzenia, likwidacji placówek kulturalnych na terenie Gminy,
 8. prowadzenie rejestru instytucji kultury i nadzór nad ich działalnością,
 9. koordynowanie współpracy między wszystkimi instytucjami i placówkami kulturalnymi na terenie Gminy,
 10. poszukiwanie innowacyjnych metod i środków promujących Gminę.
 11.  promocja Gminy, między innym poprzez:
  • współdziałanie z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie organizowania imprez i uroczystości lokalnych o charakterze promocyjnym a także kulturalno-rekreacyjnym;
  • prowadzenie kalendarza istotnych wydarzeń w Gminie;
  • przygotowywanie materiałów promocyjnych i uczestnictwo w misjach gospodarczych, targach i wystawach;
  • współpraca z mediami;
  • przygotowywanie informacji do prasy
  • organizacja konkursów poprawiających wizerunek gminy
  • planowanie i zakup materiałów promocyjnych;
 12. wspieranie inicjatyw w celu upowszechniania turystyki i agroturystyki w gminie;
 13. współpraca międzygminna, regionalna i międzynarodowa w tym nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z gminami partnerskimi.


Zadania z zakresu prowadzenia archiwum zakładowego;

 1. przyjmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego;
 2. przechowywanie i zabezpieczenie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji;
 3. przeprowadzenie skontrum dokumentacji;
 4. przeprowadzanie kwerend archiwalnych;
 5. inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu;
 6. przygotowanie materiałów archiwalnych celem przekazania do właściwego archiwum państwowego;
 7. systematyczne rejestrowanie wilgotności i temperatury w pomieszczeniach archiwum;
 8. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym.


Realizacja zadań z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu; 

 1. Przygotowywanie programów, sprawozdań, zarządzeń, uchwał i innych aktów prawnych dotyczących współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego; 
 2. Organizacja otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, przygotowanie projektów umów z podmiotami wyłonionymi w drodze konkursu, zlecanie zadań w trybie pozakonkursowym; 
 3. Dokonywanie merytorycznej i formalno–rachunkowej kontroli przedkładanych przez organizacje pożytku publicznego sprawozdań z realizacji zadań zgodnie z zawartymi umowami oraz przepisami prawa; 
 4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi o charakterze pozafinansowym, organizowanie spotkań, szkoleń inicjowanych przez Urząd.


Realizacja zadań związanych z obsługa informatyczną Urzędu;

 1. nadzór nad całością prac związanych z prawidłową informatyzacją Urzędu,
 2. sprawowanie nadzoru technicznego nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem,
 3. nadzór nad wdrażaniem systemów informatycznych, modułów i programów, archiwizowanie danych, koordynacja realizacji zadań w systemie informatycznym na poszczególnych stanowiskach pracy,
 4. prowadzenie prac nad uruchomieniem i rozbudową sieci informatycznej,
 5. instalowanie i uruchamianie nowego oprogramowania na urządzeniach Urzędu
 6. prowadzenie dokumentacji oprogramowania,
 7. obsługa informatyczna (serwis) oraz doradztwo informatyczne dla pracowników Urzędu,
 8. administrowanie siecią komputerową Urzędu, w tym zarządzanie systemem dostępu do zbiorów danych i zapewnieniem prawidłowej realizacji ustaw i przepisów szczególnych w tym zakresie,
 9. zapewnienie bezpieczeństwa danych zawartych w komputerowych zbiorach danych Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi przyjętymi w Urzędzie,
 10. zabezpieczenie dostępu do sprzętu informatycznego oraz pomieszczeń przed dostępem osób nieuprawnionych, kradzieżą, uszkodzeniem,
 11. wdrożenie i koordynowanie spraw z zakresu publikacji urzędowego serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej oraz jego aktualizacja,
 12. kontrola wykorzystania oprogramowania pod katem przestrzegania legalności i warunków eksploatacji,
 13. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania „poligrafii” w Urzędzie,
 14. zapewnienie łączności telefonicznej, faksowej oraz internetowej
 15. zapewnienie kompleksowego serwisu napraw i konserwacji urządzeń systemów informatycznych oraz urządzeń techniki biurowej i łączności.
 16. wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych dotyczących obowiązków zabezpieczenia danych osobowych w systemie informatycznym, w tym w szczególności przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu, w którym są przetwarzane dane osobowe oraz podejmowanie działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń.
 17. koordynacja działań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem sesji Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim pod względem transmisji danych, łączności i archiwizacji
 18. monitoring oraz wprowadzanie nowych możliwości teletechnicznych dostępnych na rynku
 19. wdrożenie działań szkoleniowych związanych z upowszechnianiem wiedzy, umiejętności obsługi zastosowanych systemów i rozwiązań teleinformatycznych,
 20. Obsługa i zabezpieczenie łączności telefonicznej, telefaksowej i radiowej na potrzeby urzędu;


W zakresie spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego;

 1. Przyjmowanie zgłoszeń o organizowaniu zgromadzeń na otwartej przestrzeni.
 2. Wydawanie zezwoleń na organizowanie imprez masowych.
 3. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiórki publicznej na terenie Gminy.
 4. Współpraca z Policją i udzielanie pomocy Policji i Służb Przygranicznych.
 5. Realizacja zadań Gminy w zakresie pomocy repatriantom i cudzoziemcom.
 6. Opieka nad pomnikami walki i męczeństwa narodu polskiego.
 7. Występowanie i sporządzanie wniosków o odznaczenia mieszkańców Gminy
 8. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem Honorowego Obywatela Gminy Maków Podhalański.


W zakresie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy;

 1. prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych pracowników z zakresu bhp,
 2. opracowywanie planów poprawy warunków pracy w Urzędzie,
 3. dbałość o dostosowanie stanowisk pracy w Urzędzie do wymogów określonych ergonomią pracy,
 4. dbałość o stan urządzeń (dopuszczenie do pracy urządzeń posiadających certyfikaty na znak bezpieczeństwa),
 5. prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami w drodze do i z pracy oraz w pracy.