Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Spółka z o.o.
ul. 3 Maja 40a
34-220 Maków Podhalański


Prezes Zarządu Spółki: Mark Guzik


Godziny otwarcia:

- poniedziałek       7:00 - 15:00
- wtorek                 7:00 - 15:00
- środa                   7:00 - 15:00
- czwartek              7:00 - 15:00
- piątek                  7:00 - 15:00
- sobota                 nieczynne
- niedziela             nieczynne


telefon: 33 87-71-628    (link zewnętrzny: dane kontaktowe) 
telefon: 33 87-71-259
faks:      33 87-70-045


e-mail: ekoskawa_makowpodh@vp.pl

wwwwww.ekoskawa.pl

BIPhttps://bip.malopolska.pl/ekoskawa

eBOK: Internetowe Biuro Obsługi Klienta (eBOK)

Biuro Obsługi Klientahttps://www.ekoskawa.pl/index.php/zaatwienie-spraw


NIP:         552-166-57-79
REGON:  120570492


Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Jordanowie O/Maków Podhalański
Nr konta: 98 8799 0001 0017 0103 0498 0001
O Spółce Eko-Skawa

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała na podstawie Aktu Założycielskiego z dnia 22.10.2007 r. Udziałowcem spółki jest Gmina Maków Podhalański.

Spółka zarejestrowana jest w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000292335.

Przedsiębiorstwo na bazie majątku wniesionego aportem przez Gminę Maków Podhalański do Spółki po zlikwidowanym Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji. Spółka eksploatuje 2 ujęcia wody wraz z siecią wodociągową na terenie miasta Maków Podhalański, 2 ujęcia wody i sieć wodociągową w miejscowości Grzechynia. Spółka eksploatuje sieć kanalizacji sanitarnej na w Makowie Podhalańskim, Białce oraz sieć kanalizacyjną wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w Juszczynie. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej Spółka działa zgodnie z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zawartym w tekście uchwały nr XXXVII.368.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 września 2018 roku.

Ponadto Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” sp. z o.o. zajmuje się m.in. odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców i przedsiębiorstw na terenie Gminy Maków Podhalański, administracją cmentarza komunalnego w Juszczynie.
Przedmiot działalności Spółki Eko-Skawa

 1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00. Z),
 2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00. Z),
 3. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),
 4. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),
 5. Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),
 6. Pozostała działalność usługowa , gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z),
 7. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
 8. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
 9. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
 10. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
 11. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
 12. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),
 13. Wykonanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
 14. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
 15. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
 16. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30 Z),
 17. Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z),
 18. Pogrzeby i działalność pokrewna (PKD 96.03.Z),
 19. Działalność obiektów sportowych (PKD 93.22.Z).
Zobacz również


 1. Aplikacja mobilna "Kiedy śmieci" 2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych