Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim w ramach swojej działalności wykonuje następujące czynności:

  1. podejmuje działania zmierzające do orzeczenia zastosowania wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
  2. prowadzi konsultacje z osobami uzależnionymi od alkoholu, których celem jest motywowanie ich do podjęcia leczenia odwykowego,
  3. prowadzi konsultacje z członkami rodzin osób uzależnionych od alkoholu,
  4. udziela wsparcia w postaci konsultacji dla osób dotkniętych następstwami nadużywania alkoholu przez członka rodziny,
  5. wydaje opinie o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania z uchwałami Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim,
  6. podejmuje czynności zmierzające do ograniczenia zjawiska uzależnienia na terenie gminy Maków Podhalański.
Aktualności związane z działalnością Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim:

13 kwietnia 2022

Rozstrzygnięcie konkursu "Kartka Wielkanocna z życzeniami"

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim w dniu 08.04.2022 r. rozstrzygnęła konkurs „Kartka Wielkanocna z życzeniami”.  Otrzymaliśmy ponad 300 prac z następujących szkół: SP Żarnówka, SP Wieprzec, SP Grzechynia, SP Juszczyn, SP Maków Podhalański, SP Białka. Każda z prac została nagrodzona drobnym upominkiem, które zostały przekazane do w/w szkół w dniu 13.04.2022 r.  Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy za piękne prace, zaangażowanie i wielkie serca włożone w wspaniałe życzenia.  Otrzymane kartki świąteczne zostały przekazane dla osób starszych i chorych.  Dzięki Waszym pracom ktoś poczuje się pamiętany i ważny.  Gratulujemy!

30 marca 2022

Warsztaty „Spokojny nauczyciel - spokojny uczeń”

W marcu 2022 r. odbyły się warsztaty profilaktyczne pt. „Spokojny nauczyciel - spokojny uczeń”. Celem warsztatów była szeroko rozumiana profilaktyka wspierająca rozwój kadry nauczycielskiej pracującej w szkołach podstawowych na terenie Gminy Maków Podhalański. Nauczyciele biorący w nich udział zostali wyposażeni w wiedzę oraz praktykę własną w zakresie mechanizmów działania stresu, a także strategii radzenia sobie z nim. W naszej ocenie wpłynie to korzystnie zarówno na nauczycieli biorących udział w warsztacie, jak również na uczniów, z którymi będą oni na co dzień pracować budując relacje opartą na zaufaniu i zaangażowaniu. Obierając taki rodzaj profilaktyki pragniemy wyposażać specjalistów pracujących z dziećmi w narzędzie pozwalające uchronić ich samych, a także dzieci i młodzież, z którymi pracują przed uzależnieniami od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, a także innych uzależnień (behawioralnych).  Warsztaty prowadzone były przez Panią Monikę Witkowską Coach, T

17 marca 2022

Kartka Wielkanocna z życzeniami

Zbliża się wiosna, a wraz z nią Wielkanoc. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pragnie zaprosić uczniów ze szkół podstawowych do udziału w konkursie „Kartka Wielkanocna z życzeniami”. Pragniemy zaznaczyć, że pracę uczniów zostaną nagrodzone, a kartki przekazane osobom chorym i samotnym. Czekamy na prace uczniów mieszkających lub uczących się na terenie gminy Maków Podhalański. Gotowe prace konkursowe należy składać do Biura Obsługi Urzędu w Makowie Podhalańskim do dnia 06.04.2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 08.04.2022 r. Prace mogą zostać wykonane dowolną techniką plastyczną. Należy je włożyć do koperty i opatrzyć następującymi danymi umieszczonymi na kopercie: imię i nazwisko autora kartki, nazwa i nr szkoły, klasa. Prace bez wskazanego wyżej opisu nie będą oceniane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem mailowym profilaktyka@makow-podhalanski.pl

24 stycznia 2022

Trudne czasy - nowe wyzwania

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim ma swoją historię. Rozpoczęła działanie w latach, kiedy burmistrzem był Pan Zdzisław Nowak. Zawsze skupiała się na problemach uzależnień, leczeniu choroby alkoholowej, wspieraniu rodzin uwikłanych w alkoholizm. W pewnym momencie jej działalność poszerzyła się o rozwiązywanie problemów z narkomanią. Patronowała akcjom prorodzinnym, skupiała się na trzeźwych kierowcach, szkoleniu sprzedawców, przestrzeganiu ,,Ustawy o wychowaniu w trzeźwości", programach profilaktycznych w szkołach, wakacyjnym i zimowym wypoczynku dzieci. Czas epidemii, lockdownu, depresyjnych nastrojów też znalazł odbicie w jej aktywności. Pod kierownictwem Pana Józefa Kurpiela, z Pełnomocnikiem Burmistrza na czele, Komisja realizuje kolejne wyzwania. Mimo ograniczeń technicznych (zakaz spotykania się, przestrzeganie zaleceń epidemicznych, zmiany lokali), udało się zrealizować wszystkie zaplanowane na 2021 rok zamierzenia (oprócz k

21 grudnia 2021

Szkolenie dla specjalistów z zakresu FAS/FASD

W dniu 10 grudnia 2021 roku o godz. 14.00 odbyło się spotkanie nt. „FAS dylematy diagnostyczne i terapeutyczne (formy pomocy dla dziecka i rodziny)”. Uczestniczyli w nim nauczyciele, kuratorzy, pracownicy medyczni oraz inni specjaliści pracujący z dziećmi i ich rodzinami. Podczas spotkania psycholog przedstawił specyfikę alkoholowego zespołu płodowego, ryzyko jego wystąpienia, sposób funkcjonowania osób z FAS/FASD, formy pomocy jakie może otrzymać osoba dotknięta zaburzeniem, a także jej rodzina. Zadaniem Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim jest wspieranie specjalistów/osób pracujących w obszarze pomocy dziecku i rodzinie. Wyposażyliśmy również osoby uczestniczące w spotkaniu w materiały edukacyjne i profilaktyczne.

18 grudnia 2021

Konkurs wspierający relacje rodzinne

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim w listopadzie 2021r. zorganizowała konkurs pt. „Dobre relacje w rodzinie to najlepsza profilaktyka dla wszystkich jej członków. Przygotuj z mamą i z tatą niedzielny obiad z deserem. Opisz menu i podział pracy (co zrobiłaś/eś TY, co rodzic). Do opisu dołącz 2 zdjęcia Waszych potraw-efektu wspólnej pracy". Jednym z obszarów działalności Komisji jest profilaktyka, która obejmuje całe rodziny, wspiera je w budowaniu prawidłowych więzi i relacji rodzinnych. Prawidłowo funkcjonująca rodzina jest fundamentem w wspieraniu rozwoju dzieci. Stwarzanie okazji do wspólnych działań, zabawy i aktywności, która ma na celu budowanie wspierających relacji miedzy członkami rodziny, stało się celem naszego konkursu. Do udziału w konkursie zostali zaproszeni uczniowie klas 0-8 szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Otrzymaliśmy 57 wspaniałych prac. Wszystkie zostaną nagrodzone, a otrzymane nagrody

6 września 2021

Rozstrzygnięcie konkursu "Aktywnie spędzam wakacje"

W m-cu lipiec 2021r. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim zorganizowała konkurs pt. „Aktywnie spędzam wakacje” w ramach programu „Bezpieczne wakacje. Zdrowy styl życia wolny od nałogów”. Do udziału w konkursie zostały zaproszone dzieci w wieku przedszkolnych z terenu naszej gminy. Zgłosiły się 3 oddziały przedszkolne. Komisja otrzymała kilka zbiorowych prac oraz jedną pracę indywidualną. Zwycięską pracę przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej SPSK im. św. Dzieci z Fatimy w Makowie Podhalańskim. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni za wspaniałą pracę i zaangażowanie. Gratulujemy.