Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim w ramach swojej działalności wykonuje następujące czynności:

  1. podejmuje działania zmierzające do orzeczenia zastosowania wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
  2. prowadzi konsultacje z osobami uzależnionymi od alkoholu, których celem jest motywowanie ich do podjęcia leczenia odwykowego,
  3. prowadzi konsultacje z członkami rodzin osób uzależnionych od alkoholu,
  4. udziela wsparcia w postaci konsultacji dla osób dotkniętych następstwami nadużywania alkoholu przez członka rodziny,
  5. wydaje opinie o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania z uchwałami Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim,
  6. podejmuje czynności zmierzające do ograniczenia zjawiska uzależnienia na terenie gminy Maków Podhalański.
Aktualności związane z działalnością Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim:

9 stycznia 2024

Nie ryzykuje, nie biorę

Kampania powstała z inicjatywy Eksperta Wojewódzkiego ds Informacji o Narkotykach i Narkomanii, przy wsparciu Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej.   Więcej informacji na www.profilaktykawmalopolsce.pl

11 grudnia 2023

Jestem życzliwy dla siebie i innych. Jestem wolny od uzależnień

W dniach 1-15 grudnia 2023 r. realizowany jest przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim Program Profilaktyczno-Edukacyjny „Jestem życzliwy dla siebie i innych. Jestem wolny od uzależnień".  Celem Programu jest wzmacnianie kompetencji społecznych, wspieranie aktywności prospołecznych, budowanie zdrowych sieci wsparcia, ograniczenie zachowań ryzykownych zmierzających do sięgania po alkohol wśród dzieci i młodzieży, promocja budowania i utrzymywania prawidłowych relacji międzyludzkich, promocja zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień. W ramach Programu w dniach 5 i 6 grudnia 2023 r. w Makowskim Centrum Kultury w Makowie Podhalańskim odbyły się warsztaty profilaktyczno-edukacyjne oraz animacje i zabawy dla dzieci z klas 1-3 z terenu całej Gminy.  Z uwagi na okoliczności wydarzeniu towarzyszyła atmosfera Świąt Bożego Narodzenia.  Dzieci przy okazji wydarzenia otrzymały paczki świąteczne zorganizowane prz

17 października 2023

Tydzień dla Rodziny

W okresie od 6.10.2023 r. do 13.10.2023 r. w Makowskim Centrum Kultury codziennie odbywały się wydarzenia o charakterze profilaktycznym dla dzieci, młodzieży a także osób dorosłych. Ich organizatorem był Burmistrz Makowa Podhalańskiego wraz z Gminną Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim. Część tych wydarzeń odbywała się w związku z realizacją Lokalnego Międzysektorowego Programu Przeciwdziałania Negatywnym Skutkom Spożywania Alkoholu „Tydzień dla Rodziny”, którego celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu poprzez różnego rodzaju działania profilaktyczne oraz zapobiegawcze. Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Maków Podhalański. Swoimi działaniami obejmuje szeroki zakres tematyczny związany z problemem uzależniania oraz nadużywania alkoholu, m.in.: problematyka uzależnienia od alkoholu, ryzykowne picie alkoholu, rodzina z problemem alkoholowym, problemy emocjonalne osób dorosłych, które mogą być przycz

28 września 2023

Tydzień dla Rodziny 2023

W dniach 07-14.10.2023 r. będzie realizowany Lokalny Międzysektorowy Program Przeciwdziałania Negatywnym Skutkom Spożywania Alkoholu „Tydzień dla Rodziny”. To już drugie takie wydarzenie. W ubiegłym roku również mieliśmy przyjemność realizować ten Program. „Tydzień dla Rodziny” to autorski program GKPiRPA, którego celem jest przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Program skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Maków Podhalański. Swoimi działaniami będzie obejmować szeroki zakres tematyczny związany z problemem uzależniania oraz nadużywania alkoholu, m.in.: problematyka uzależnienia od alkoholu,  ryzykowne picie alkoholu, rodzina z problemem alkoholowym,  problemy emocjonalne osób dorosłych, które mogą być przyczyną/konsekwencją nadużywania alkoholu,  profilaktyka kobiet w ciąży, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka FASD/FAS, dorosłe dzieci alkoholików (DDA), wsparcie prawne osób/rod

20 czerwca 2023

Wypełnij ankietę do diagnozy problemów społecznych w Gminie Maków Podhalański

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim oraz  Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpoczynają prace nad nowym Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2028. Prace nad Programem poprzedzi wykonanie kompleksowej diagnozy zagrożeń dotykających mieszkańców gminy. Diagnoza zbuduje obraz gminy w zakresie występowania m.in. uzależnień behawioralnych, przemocy domowej, uzależnień od alkoholu oraz narkotyków, problemów szkolnych (kondycja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży), wpływu covid na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.   Badaniem zostaną objęci uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, dorośli mieszkańcy, a także sprzedawcy napoi alkoholowych. Gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców do wypełnienia krótkiej ankiety. Jej wyniki pomogą wskaza

12 maja 2023

Uzależnieniom mówię NIE! Wybieram ZDROWIE!

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Juszczynie realizuje Program „Uzależnieniom mówię NIE! Wybieram ZDROWIE!”    W okresie kwiecień-czerwiec 2023 r.   Celem głównym Programu jest  promowanie alternatywnych form spędzania czasu, wolnego od uzależnień od substancji psychoaktywnych (alkohol i narkotyki), a także uzależnień behawioralnych (np. nadużywanie sieci, telefonów komórkowych, gier komputerowych). Ponadto Program przewiduje następujące cele szczegółowe m.in. wzmacnianie kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, kształtowanie prawidłowych nawyków w zakresie spędzania wolnego czasu,  redukcja stresu, kształtowanie wzorców regulacji emocji,  zwiększanie umiejętności w zakresie budowania prawidłowych więzi międzyludzkich, integracja zespołu młodzieżowej drużyny pożarniczej, doskonalenie współpracy w grupie, rozbudzanie i

20 kwietnia 2023

Szczęśliwa kobieta to zdrowa rodzina

Program Profilaktyczny „Szczęśliwa kobieta to zdrowa rodzina” realizowany jest we współpracy z Kołem Gospodyń w Białce w okresie marzec-maj 2023 r.  Celem Programu jest wzmacnianie kompetencji społecznych kobiet, wspieranie aktywności społecznych i prospołecznych, budowanie zdrowych sieci wsparcia, ograniczenie zachowań ryzykownych zmierzających do sięgania po alkohol, promocja budowania i utrzymywania prawidłowych relacji międzyludzkich, kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich.   W ramach Programu zrealizowane zostały warsztaty profilaktyczne podczas, których zostały poruszane następujące tematy:  Człowiek w zdrowej rodzinie Charakterystyka rodziny z problemem alkoholowym Dzieci i ich role w rodzinie z problemem alkoholowym (bohater rodziny, kozioł ofiarny, maskotka, dziecko we mgle) Rodzaje i formy pomocy i wsparcia  Ponadto zostały zorganizowane zajęcia gimnastyczne dla kobiet.  Zajęcia odbywać się będą w Szkole Podstawowej

17 lutego 2023

Ogólnodostępny alkomat do badania trzeźwości

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim informuje, iż w budynku, w którym znajduje się Punkt Konsultacyjny przy GKPiRPA w Makowie Podhalańskim (ul. Rynek 11, 34-220 Maków Podhalański) na parterze zainstalowany został ogólnodostępny alkomat do badania trzeźwości. Osoby zainteresowane  mogą poddać się badaniu w godzinach pracy instytucji znajdujących się w budynku.  Celem zadania jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.  mgr Żaneta Łopata Pełnomocnik Burmistrza ds problemów alkoholowych i narkotykowych 

17 stycznia 2023

Pierwsze kroki w cyberświecie - zróbmy je razem

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim zaprasza do zapoznania się z kampanią aktualnie prowadzona przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom „Pierwsze kroki w cyberświecie - zróbmy je razem”. Celem kampanii jest ograniczenie używania urządzeń cyfrowych przez dzieci w wieku przedszkolnym.  Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z wartościowymi materiałami - https://pierwszekroki.net/

21 października 2022

Rozstrzygnięcie konkursu „W Rodzinie Siła. Rodzina wolna od uzależnienia od alkoholu”

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Podhalańskim w związku z realizacją Lokalnego Międzysektorowego Programu Przeciwdziałania Negatywnym Skutkom Spożywania Alkoholu „Tydzień dla Rodziny” ogłosiła konkurs dla uczniów klas Szkół Podstawowych na terenie Gminy Makow Podhalanski pt. „W Rodzinie Siła. Rodzina wolna od uzależnienia od alkoholu”. Otrzymaliśmy prace ze szkół: Grzechynia, Juszczyn, Kojszówka, SPSK Maków Podhalański, Białka, Żarnówka. Dziękujemy wszystkim uczniom za ogromne zaangażowanie i piękne pracę.  Żaneta Łopata Pełnomocnik Burmistrza ds. problemów alkoholowych i narkotykowych