ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków Podhalański

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), w związku z art. 66 ust.
2 i art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023
r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLIX.468.2023 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim
z dnia 29 marca 2023 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków Podhalański
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 06.06.2024 r. do 26.06 2024 r., w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański,
pokój numer 28 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w
Makowie Podhalańskim https://bip.malopolska.pl/ummakowpodhalanski

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany części miejscowego planu
odbędzie się w dniu 13.06.2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański, pokój numer 28 o godzinie 14:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może
wnieść uwagi. Uwagę należy złożyć na formularzu pisma dotyczącego aktu planowania
przestrzennego dostępnego na stronie BIP gminy oraz w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim

Uwagi należy składać do Burmistrza Makowa Podhalańskiego:
  1. w formie pisemnej na adres: Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy;
  2. formie elektronicznej poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej e-PUAP, opatrzoną podpisem kwalifikowanym lub podpisaną przy pomocy profilu zaufanego e-PUAP,


w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.07.2024 r.


Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko projekt zmiany części miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z
zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia go do publicznego wglądu.
Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie
do przepisu art. 54 ust. 3 w/w ustawy – należy składać do Burmistrza Makowa Podhalańskiego na zasadach i w terminie określonym powyżej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Makowa Podhalańskiego.


Burmistrz Makowa Podhalańskiego


Klauzula informacyjna RODO dostępna na stronie: https://www.makow-podhalanski.pl/gmina-urzad-miejski/urzad-
miejski/regulaminy-deklaracje-polityki-rodo/klauzula-informacyjna-rodoZałączniki do pobrania:

  1. ogłoszenie_tablica.doc(doc, 38.00KB)
  2. Zmiana MPZP Białka uzg i opiniowanie.rar(rar, 3,683.85KB)