OGÓLNY OPIS SPRAWY

Wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie

Osoby świadczące usługi hotelarskie w innych obiektach niż obiekty hotelarskie zobowiązane są przed rozpoczęciem działalności zgłosić taki obiekt do ewidencji prowadzonej w gminie właściwej ze względu na miejsce położenia obiektu.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy świadczą usługi hotelarskie w obiektach, które nie są obiektami hotelarskimi (czyli nie są: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym). Zgodnie z ustawą usługi hotelarskie to: krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych. Inne obiekty mogące świadczyć usługi hotelarskie są to ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe, kwatery agroturystyczne, pokoje gościnne, internaty i szkoły zamienione w czasie wakacji i ferii na schroniska. Świadczeniem usług hotelarskich jest także wynajmowanie przez rolników pokoi i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych. Zatem należy pamiętać, iż rolnicy prowadzący gospodarstwa agroturystyczne są także zobowiązani do dokonania zgłoszenia.


PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 35 ust. 2 i 3, art. 38 ust. 2 i 3, art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019, poz. 238);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017, poz. 2166).


SPRAWĘ ZAŁATWIA

Biuro Obsługi Klienta
telefon 33 874-97-00
email: urzad@makow-podhalanski.pl

Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim
ul. Szpitalna 3
34-220 Maków Podhalański


DNI I GODZINY W JAKICH MOŻNA ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

W dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15


OPŁATY

Wpis do ewidencji – bezpłatnie
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji – 17 zł


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 14 dni od daty otrzymania wniosku


WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

Osoby/Podmioty prowadzące działalność gospodarczą podają:

  • nazwę rejestru (np. Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz numer wpisu o ile taki posiadają,
  • numer NIP

 

DOKUMENTY DO POBRANIA


TRYB ODWOŁAWCZY

 Nie przysługuje


INFORMACJA DODATKOWA

 • Na terenie Gminy Maków Podhalański ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi prowadzi Burmistrz Makowa Podhalańskiego. Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich:
  • hoteli,
  • moteli,
  • pensjonatów,
  • kempingów,
  • domów wycieczkowych,
  • schronisk i schronisk młodzieżowych.
 • Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji o następujących zmianach:
  • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
  • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego i nadaniu kategorii,
  • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
  • zmianie liczby miejsc noclegowych,
  • zmianie numeru telefonu, a także – o ile obiekt posiada - o zmianie nr faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej.