OGÓLNY OPIS SPRAWY

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny


PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( DZ. U z 2019 r poz.1170 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.-Ordynacja podatkowa( Dz. U. z 2020 r. poz.1325 ze zmianami).


SPRAWĘ ZAŁATWIA

Referat Finansowy
Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim
ul. Szpitalna 3
34-220 Maków Podhalański

biuro nr 9

Biuro Obsługi Klienta
telefon 33 874-97-00
email: urzad@makow-podhalanski.pl


DNI I GODZINY W JAKICH MOŻNA ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

W dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15


TERMINY ZAŁATWIENIA SPRAWY

Na bieżąco 


OPŁATY

Czynność zwolniona z opłaty skarbowej.


TRYB ODWOŁAWCZY

Od złożenia deklaracji nie przysługuje odwołanie


WYMAGANE DOKUMENTY 

 • Deklaracja na podatek od nieruchomości dla osób prawnych,
 • Odpis KRS - dla osób prawnych,
 • Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach,
 • Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach.

Deklarację podatkową należy złożyć do  31 stycznia danego roku.


STAWKI PODATKÓW 

NA 2023 ROK

NA 2022 ROK


FORMULARZE NA 2022 ROK

Wszystkie poniższe formularze przeznaczone są do wypełnienia, wydrukowania i dostarczenia osobiście do urzędu. Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

UWAGA: formularze interaktywne poprawnie działają przy użyciu darmowego programu Adobe Acrobat Reader. W przypadku używania wtyczek do przeglądarek lub innych programów do obsługi plików w formacie PDF - formularze mogą nie działać poprawnie. 


PŁATNOŚCI PODATKÓW

Terminy:

Podatek należy uiścić bez wezwania w terminach:

  • dla osób prawnych - w miesięcznych ratach w terminie do 15 każdego miesiąca, a za miesiąc styczeń do 31 stycznia,
  • dla osób fizycznych w czterech ratach do:
   • 1 rata do 15 marca danego roku,
   • 2 rata do 15 maja danego roku,
   • 3 rata do 15 września danego roku,
   • 4 rata do 15 listopada danego roku.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza kwoty 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, tj. do 15 marca danego roku.

Płatności

Podatek od nieruchomości można zapłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim lub na rachunek bankowy gminy.

UWAGA: Informujemy, że zostały utworzone indywidualne rachunki bankowe dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego.

Podatnicy (osoby fizyczne) informację o nadanym indywidualnym numerze rachunku bankowego otrzymają w decyzjach podatkowych.

W przypadku regulowania kilku należności należy pamiętać, iż dla każdej należności został utworzony niepowtarzalny, oddzielny numer rachunku bankowego .

DLA POZOSTAŁYCH PŁATNIKÓW - obowiązuje poniższy numer rachunku bankowy

- podatek od środków transportowych, podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny;

- wpływy za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Bank Spółdzielczy w Jordanowie o/Maków Podhalański

Nr: 09 87990001 0010 0100 0114 0026
Dodatkowe/inne informacje: 

 1. Formularze do druku - podatki i opłaty lokalne - do pobrania bezpośrednio ze strony internetowej:  https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokaln...
 2. Jak załatwić sprawę - lista najważniejszych i  typowych spraw do załatwienia w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim posortowanych tematycznie
 3. Dotacje do wymiany systemów ogrzewania