OGÓLNY OPIS SPRAWY

Podatek o środków transportowych

Osoby fizyczne i prawne obowiązane są do składania organowi podatkowemu deklaracji na podatek od środków transportowych sporządzony na formularzu DT-1 wraz z załącznikiem DT-1A (wzór w załącznikach ) w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności.


PODSTAWA PRAWNA

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (DZ.U. z 2021r, poz.1540, 1598, 2076, 2105, 2262, 2328)
  2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z 2021 r. poz. 401, 1558, 2192, 2290 )

SPRAWĘ ZAŁATWIA

Referat Finansowy
Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim
ul. Szpitalna 3
34-220 Maków Podhalański

biuro nr 9

Biuro Obsługi Klienta
telefon 33 874-97-00
email: urzad@makow-podhalanski.pl


DNI I GODZINY W JAKICH MOŻNA ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

W dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15


TERMINY ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej -  nie później niż w ciągu 2 miesięcy.


OPŁATY

Czynność zwolniona z opłaty skarbowej.


TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Makowa Podhalańskiego w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji.


WYMAGANE DOKUMENTY 

  • Deklaracja na podatek od środków transportowych 
  • Umowa kupna lub sprzedaży (w przypadku składania korekty deklaracji), decyzja o wycofaniu czasowym pojazdu z ruchu.

Do 15 lutego należy złożyć deklarację na podatek od środków transportowych (DT-1 wraz z załącznikiem DT - 1/A)


FORMULARZE NA 2022 ROK

Wszystkie poniższe formularze przeznaczone są do wypełnienia, wydrukowania i dostarczenia osobiście do urzędu. Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od środków transportowych.


STAWKI PODATKÓW NA 2022 ROK


PŁATNOŚCI PODATKÓW

Podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku.

Płatności

Podatek od nieruchomości można zapłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim lub na rachunek bankowy gminy.

Bank Spółdzielczy w Jordanowie o/Maków Podhalański
Nr: 09 87990001 0010 0100 0114 0026
Dodatkowe/inne informacje: 

  1. Formularze do druku - podatki i opłaty lokalne - do pobrania bezpośrednio ze strony internetowej:  https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokaln...
  2. Jak załatwić sprawę - lista najważniejszych i  typowych spraw do załatwienia w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim posortowanych tematycznie