OGÓLNY OPIS SPRAWY

Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty zaległości podatkowej, umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek


SPRAWĘ ZAŁATWIA

Referat Finansowy
Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim
ul. Szpitalna 3
34-220 Maków Podhalański

biuro nr 9

Biuro Obsługi Klienta
telefon 33 874-97-00
email: urzad@makow-podhalanski.pl


DNI I GODZINY W JAKICH MOŻNA ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

W dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15

Wnioski i dokumenty należy przesyłać za pośrednictwem:

 • w formie papierowej:
  • listem na adres Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, ul. Szpitalna 3,
  • osobiście w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Makowie Podhalańskim,
 • w formie elektronicznej przez Internet poprzez skrzynkę EPUAP.


WYMAGANE DOKUMENTY 

Wykaz dokumentów i informacji dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, niezbędnych przy ubieganiu się o udzielenie ulgi w spłacie zaległości podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, w związku z negatywnymi skutkami epidemii COVID-19

Wniosek o ulgę powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko/nazwę podatnika,
  2. adres zamieszkania/siedzibę podatnika, dane kontaktowe,
  3. identyfikator podatkowy:
   • PESEL/NIP – w przypadku osób fizycznych,
   • NIP – w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych,
  4. treść wniosku:
   • odroczenie terminu płatności (należy wskazać okres, do kiedy podatnik wnioskuje o odroczenie),
   • rozłożenie na raty zaległości podatkowej (należy wskazać proponowaną ilość rat, ich wysokość i proponowane terminy spłaty),
   • umorzenie zaległości podatkowej lub (należy wskazać wysokość kwoty),
   • umorzenie odsetek
  5. uzasadnienie – wykazanie ważnego interesu podatnika (przede wszystkim w jaki sposób skutki epidemii wpłynęły na sytuację finansową oraz związany z tym brak możliwości opłacenia w terminie należności) lub interesu publicznego,
  6. własnoręczny oryginalny podpis osoby uprawnionej (nie może być kserokopia ani skan),

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z tym, że udzielenie ulgi stanowi dla przedsiębiorcy pomoc publiczną (pomoc de minimis).

Podstawowe wymagane dokumenty które należy dołączyć do wniosku :

  • oświadczenie o zaprzestaniu lub znacznym ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej w związku z epidemią COVID-19 i utracie płynności finansowej (zał. nr 1 do wniosku),
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. nr 2 do wniosku),
  • oświadczenie o wielkości uzyskanej pomocy de minimis lub jej braku (zał. nr 3 do wniosku), za rok bieżący oraz za 2 lata ubiegłe,
  • sprawozdania finansowe za okres: rok bieżący oraz 2 lata ubiegłe (np. zestawienie przychodów, rozchodów),
  • dokumenty finansowe za I kw. 2020 roku lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej,
  • załącznik o sytuacji - dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (zał. nr 4 do wniosku) - dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nie mających osobowości prawnej (zał. nr 5 do wniosku).


Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie


FORMULARZE DO POBRANIA

 1. Oświadczenie o zaprzestaniu lub znacznym ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej w związku z epidemią COVID-19 i utracie płynności finansowej,
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 3. Oświadczenie o wielkości uzyskanej pomocy de minimis lub jej braku, za rok bieżący oraz za 2 lata ubiegłe,
 4. Załącznik o sytuacji  - dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 5. Załącznik o sytuacji  - dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nie mających osobowości prawnej.