Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" ogłasza od dnia 11 września 2023 r. do 25 września 2023 r. konkurs na stanowisko: Specjalista ds. wdrażania Strategii Kierowanej przez Społeczność na lata 2014-2020.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • są obywatelami polskimi,
 • posiadają kwalifikacje zawodowe do wykonywania pracy na danym stanowisku,
 • posiadają stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 • nie były karane za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.


1. Stanowisko: Specjalista ds. Wdrażania Strategii Kierowanej przez Społeczność na lata 2014-2020

Wymiar czasu pracy: 1 x 1 pełny etat

Planowany zakres podstawowych obowiązków i odpowiedzialności:

  • prowadzenie ewidencji merytorycznej realizacji projektów,
  • prowadzenie i kompletowanie dokumentacji merytorycznej projektów,
  • praca z potencjalnymi beneficjentami,
  • przygotowywanie i organizacja spotkań, szkoleń, udzielanie pełnych informacji dotyczących realizacji działań związanych wdrażaniem LSR,
  • prowadzenie monitoringu w zakresie nowych wytycznych (rozporządzenia, ustawy) związanych z realizacją projektu,
  • składanie sprawozdań Dyrektorowi Biura LGD z przebiegu realizacji poszczególnych zadań,
  • ponoszenie pełnej odpowiedzialności za kompletność dokumentacji pod względem merytorycznym związanej z realizacją projektu,
  • powiadamianie bezpośrednich przełożonych o zauważonych nieprawidłowościach w realizacji projektu lub jego zagrożeniach.
  • prowadzenie dokumentacji organów stowarzyszenia,
  • gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji stowarzyszenia zgodne z obowiązującymi przepisami i procedurami,
  • udzielanie informacji beneficjentom działania wdrażane LSR,
  • tworzenie projektów dokumentów związanych z realizacją umowy dot. Funkcjonowania LGD zgodne z obowiązującymi przepisami i procedurami,
  • prowadzenie baz danych związanych z działalnością stowarzyszenia zgodne z obowiązującymi przepisami i procedurami,
  • wykonywanie obowiązków związanych z realizacją zadań wynikających z PROW 2014-2020 zgodne z obowiązującymi przepisami i procedurami,
  • gromadzenie danych sprawozdawczych,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
  • przestrzeganie regulaminu biura i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
  • przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
  • zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach.

 Wymagania formalne/umiejętności niezbędne do ubiegania się na dane stanowisko:

  • wykształcenie wyższe lub średnie,
  • znajomość zagadnień z zakresu PROW 2014-2020 w szczególności RLKS,
  • znajomość Strategii Kierowanej przez Społeczność LGD „Podbabiogórze”,

Wymagania formalne/umiejętności dodatkowe do ubiegania się na dane stanowisko:

  • pożądana znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym,
  • znajomość obsługi komputera w tym szczególnie aplikacji biurowych,
  • doświadczenie w rozliczaniu projektów, znajomość procedur projektowych,
  • umiejętność szybkiej i dokładnej analizy dokumentacji,
  • umiejętność interpretowania przepisów i stosowania ustaw,
  • umiejętność sprawnej komunikacji,
  • umiejętność współpracy z osobami i środowiskami działającymi na terenie działania obszaru LGD,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • obowiązkowość, terminowość i dyspozycyjność.
  • prawo jazdy Kat „B” gotowość dysponowania własnym samochodem osobowym do celów służbowych,
   • CV i list motywacyjny (winne być opatrzone klauzulą; wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)),
   • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
   • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
   • kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia,
   • pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
   • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji - załącznik nr 2 do procedury.

2. Wymagane dokumenty aplikacyjne dla wszystkich kandydatów:

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" (pok. 39-43, II piętro) budynek Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej lub za pośrednictwem poczty polskiej na adres:

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze"
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka

z dopiskiem: „Konkurs” w terminie od dnia 11 września 2023 r. do 25 września 2023 r. do godziny 16.00. Decyduje data wpływu dokumentów w Biurze Zarządu Stowarzyszenia.

Dokumenty, które wpłyną do Biura Zarządu LGD „Podbabiogórze” po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne (I etap) zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
(II etap).


Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” - www.lgdpodbabiogorze.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia.

Pytania dotyczące konkursu można kierować pocztą elektroniczną na adres: podbabiogorze@op.pl 

Informacji udziela również Prezes Stowarzyszenia Danuta Kawa:  bibpalcza@interia.pl lub pod nr tel. /33/ 874-01-35 lub 887-505-053.Do pobrania:

 1. Ogłoszenie
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji