Burmistrz Makowa Podhalańskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, którego przedmiotem jest oddanie w najem na okres 3 lat nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą nr KR1B/00012506/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w Makowie Podhalańskim (jednostka ewidencyjna 121506_4, Maków Podhalański, obręb 0001-Maków Podhalański, nr jednostki rej. G.1948), składającej się z działek nr 9151, 9152, 9153 zabudowanych obiektem Ośrodka Usług Turystyczno-Wypoczynkowych JAZY w Makowie Podhalańskim. Oddanie w najem następuje z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka turystycznego, zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości. 

Opis, przeznaczenie oraz sposób zagospodarowania nieruchomości:

Nieruchomość położona w Makowie Podhalańskim przy ul. Jazy, zlokalizowana na działkach nr 9151, nr 9152, nr 9153, zabudowana obiektem Ośrodka Usług Turystyczno-Wypoczynkowych JAZY w Makowie Podhalańskim. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1,6009 ha, z czego do oddania w najem przeznaczono pow. 1.5984 ha, w tym:

  • pow. działki nr 9151: 0,9943 ha, użytek Bi;
  • pow. działki nr 9152: 0,1182 ha, użytek Bi;
  • pow. działki nr 9153: 0,4884 ha (z działki nr 9153 wyłączeniu podlega pow. 0,0025 ha, na której zlokalizowany jest otwór badawczy – piezometr, eksploatowany przez PIG, w związku z czym do najmu przeznacza się powierzchnię 0,4859 ha, użytek Bi

W skład kompleksu wchodzą pole namiotowe oraz następujące zabudowania:

  • dwukondygnacyjny budynku hotelowy „A” o pow. 395,90 m2
  • dwukondygnacyjny budynek hotelowy „B” o pow. 523,00 m2
  • parterowy budynek kuchni turystycznej i dawnej recepcji o pow. 90,90 m2
  • parterowy budynek sanitariatów, umywalni, hydroforni i zaplecza warsztatowego o łącznej pow. 102,50 m2

Dla przedmiotowego terenu brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - teren położony w południowo-wschodniej części miasta, która została wyłączona z opracowania na mocy uchwały nr XXXII/340/06 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 czerwca 2006 r.

Termin zagospodarowania nieruchomości: przekazanie Ośrodka nastąpi od dnia 20.04.2023 roku.

Czynsz wywoławczy: 2.500,00 zł /słownie: dwa tysiące pięćset złotych/.

Czynsz najmu płatny jest z góry, do 15dnia każdego miesiąca. Czynsz nie uwzględnia opłat dodatkowych, które Najemca będzie pokrywał we własnym zakresie, na które składają się:

  • podatek od nieruchomości;
  • opłaty za energię elektryczną, dostarczanie wody i odbiór nieczystości płynnych, odbiór odpadów, ogrzewanie oraz inne media;
  • koszt rocznych przeglądów technicznych;
  • inne koszty i opłaty związane z utrzymaniem przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie wynikające z prawidłowej gospodarki oraz koszty bieżących napraw i drobnych remontów;

Minimalna wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% czynszu wywoławczego tj. 25,00 zł /słownie: dwadzieścia pięć złotych/.

Informacja o podatku VAT:

Do czynszu naliczany będzie podatek VAT w wysokości 23%.

Obciążenia nieruchomości: brak

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: na działce nr 9153 zlokalizowany jest otwór badawczy – piezometr, eksploatowany przez PIG

Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2023 r. /wtorek/o godz. 10.00 w sali nr 28 /Sala Konferencyjna - II piętro/ w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim ul. Szpitalna 3.

Warunki przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 250,00 zł /słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych/ na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim nr 75 8799 0001 0010 0100 0114 0002Bank Spółdzielczy Jordanów O/Maków Podhalański w terminie do dnia 31 marca 2023 r. w tytule wpłaty wpisując: „Wadium – Jazy”.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz warunkami przetargu (druk oświadczenia do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego).


Nieruchomość można oglądać po uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim pod nr tel. /33/ 874-97-46.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej i należy je przedłożyć w oryginale.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej czynszu wywoławczego.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu najmu. Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone w kwocie nominalnej na konto wskazane przez uczestnika przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Umowa najmu zostanie zawarta nie później niż 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Niepodpisanie umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał powoduje przepadek wadium na rzecz Gminy Maków Podhalański.

Burmistrz Makowa Podhalańskiego z ważnych powodów może odwołać ogłoszony przetarg niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu oraz przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości.

Szczegółowych informacji związanych z przetargiem udziela Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim Referat Gospodarki Komunalnej II piętro pok. 20, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie pod nr /33/ 874-97-46.Do pobrania: 

 1. Ogłoszenie
 2. OŚWIADCZENIE  o zapoznaniu się z aktualnym stanem faktycznym oraz prawnym nieruchomości oraz warunkami przetargu