Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku zwołuję

na dzień 3 listopada 2022 r. /czwartek/ o godz. 8:00

posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju w Makowie Podhalańskim,
które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego


Tematem posiedzenia będzie:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał :
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok Nr XXXV.344.2021 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2021 roku;
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2022-2028.
  • w sprawie wysokości stawek od nieruchomości;
  • wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.
 2. Informacja w sprawie podatku rolnego na rok podatkowy 2023 w Gminie Maków Podhalański.
 3. Informacja w sprawie podatku leśnego na rok podatkowy 2023 w Gminie Maków Podhalański.
 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Maków Podhalański za I półrocze 2022 r.
 5. Sprawy bieżące.


Przewodniczący Komisji
Spyrka Tomasz


Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2022 r. poz. 559) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.