Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku


zwołuję
na dzień 21 czerwca 2022 r. /wtorek/ o godz. 7:30
posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju w Makowie Podhalańskim,
które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego


Tematem posiedzenia będzie:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał :
  • w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Maków Podhalański za 2021 r.;
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok Nr XXXV.344.2021 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2021 roku;
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2022-2028.
  • w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowie Podhalańskim;
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa - Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Gminą Maków Podhalański;
  • w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Makowa Podhalańskiego w sprawie budżetu obywatelskiego na 2023 r.;
  • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Makowie Podhalańskim;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne;
  • w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański dla obszaru obejmującego miejscowość Grzechynia w gminie Maków Podhalański;
  • w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Grzechynia w gminie Maków Podhalański.
 2. Sprawy bieżące.


Przewodniczący Komisji
Spyrka Tomasz


Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2022 r. poz. 559) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.