Na  podstawie  § 65  Statutu  Gminy  Maków  Podhalański  - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku 

zwołuję 
na  dzień   25 stycznia  2023 r.  /środa/ o  godz. 8:00
posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju w Makowie Podhalańskim, 
które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego 

Tematem  posiedzenia będzie:
  1. Zaopiniowanie projektów uchwał:
    • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Nr XLVII.438.2022 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2022 roku.
    • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2023-2029.
    • w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu w 2023 roku.
  2. Sprawy bieżące.             


Przewodniczący Komisji

Spyrka Tomasz


Na  podstawie  art.25  ust.3 ustawy  z  dnia  08  marca  1990r. o  samorządzie  gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2023 r. poz. 40)  pracodawca  obowiązany  jest  zwolnić  radnego  od  pracy  zawodowej  w celu  umożliwienia  mu  brania  udziału  w  pracach  organów  gminy.