Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku, zwołuję

na dzień 28 grudnia 2022 r. /środa/ o godz. 13:00

posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju w Makowie Podhalańskim,
które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego


Tematem posiedzenia będzie:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał:
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok Nr XXXV.344.2021 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2021 roku;
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2022-2028.
  • w sprawie zwiększenia udziałów w Przedsiębiorstwie Wodno-Kanalizacyjnym „Eko-Skawa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na 2022 rok.
  • w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 roku.
  • w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu w 2023 roku.
  • w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański pomocy finansowej w 2023 roku dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku Białej.
  • w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców.
  • w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Maków Podhalański.
 2. Sprawy bieżące.


Przewodniczący Komisji
Spyrka Tomasz


Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2022 r. poz. 559) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy