Na  podstawie  § 65  Statutu  Gminy  Maków  Podhalański  - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku 

zwołuję 

na  dzień   28 marca 2023 r.  /wtorek/o  godz.13:30 

posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju w Makowie Podhalańskim, 

które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego 

Tematem  posiedzenia będzie:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał :
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Nr XLVII.438.2022 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2022 roku.
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2023-2029.
  • w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu w 2023 roku;
  • w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański w roku 2023 dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim;
  • w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowie Podhalańskim;
  • w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieprzcu;
  • w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański pomocy finansowej Gminie Zawoja w 2023 roku;
  • w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maków Podhalański w 2023 roku”.
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomość gminną.
  • w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Makowie Podhalańskim przy ul. Kolejowej. 
  • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Juszczynie.
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu oraz wyrażenia zgody na wykonanie trwałej zabudowy.
  • w sprawie upoważnienia Zarządu Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego Eko-Skawa sp. z o.o. w Makowie Podhalańskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz do wykonywania w imieniu gminy Maków Podhalański niektórych zadań w zakresie nieczystości ciekłych i oczyszczania ścieków komunalnych.
  • w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Makowa Podhalańskiego w sprawie budżetu obywatelskiego na 2024 r.
  • w sprawie uchwalenia VII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków Podhalański.
  • w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków Podhalański.
  • w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański dla obszaru obejmującego miejscowość Grzechynia.
  • w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański dla obszaru obejmującego miejscowość Kojszówka.
  • w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Kojszówka w gminie Maków Podhalański.
  • w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański.
  • w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Maków Podhalański w gminie Maków Podhalański.
  • w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Żarnówka w gminie Maków Podhalański.

2.   Sprawy bieżące.                                                           Przewodniczący Komisji

Spyrka Tomasz


Na  podstawie  art.25  ust.3 ustawy  z  dnia  08  marca  1990r. o  samorządzie  gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2023 r. poz. 40)  pracodawca  obowiązany  jest  zwolnić  radnego  od  pracy  zawodowej  w celu  umożliwienia  mu  brania  udziału  w  pracach  organów  gminy.