Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku 

zwołuję na dzień 30 listopada 2022 r. (środa) o godz. 8:30 

posiedzenie Komisji Rady ds. Oświaty i Spraw Socjalnych które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim.


Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały:
    • w sprawie w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
    • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 – 2025.
  2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji
Kazimierz Polak



Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2022 r. poz.559) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.