Na  podstawie  § 65  Statutu  Gminy  Maków  Podhalański  - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku

zwołuję  

na  dzień   29 marca 2023 r.  (środa ) o godz. 8:00

posiedzenie Komisji  Rady  ds. Oświaty i Spraw Socjalnych

które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim


Tematem  posiedzenia  będzie:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały :
    • w sprawie przyjęcia sprawozdania merytoryczno-finansowego oraz finansowego za 2022r. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim;
    • w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za okres 2022r. oraz potrzeby związane z realizacją zadań;
    • w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania/monitoringu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022–2026 Gminy Maków Podhalański za rok 2022;
    •  w sprawie przyjęcia sprawozdania-raportu-monitoringu rocznego i oceny stanu realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Maków Podhalański na lata 2021-2030 za okres 1 stycznia 2022 – 31 grudnia 2022

2.     Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 rok.

3.     Sprawy bieżące.

Przewodniczący  Komisji

Kazimierz PolakNa  podstawie  art.25  ust.3 ustawy  z  dnia  08  marca  1990r.   o  samorządzie  gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2023 r. poz.40)  pracodawca  obowiązany  jest  zwolnić  radnego  od  pracy  zawodowej  w  celu  umożliwienia  mu  brania  udziału  w  pracach  organów  gminy.