Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku.

zwołuję na dzień 21 grudnia 2022r. /środa/ o godz. 9:00

wspólne posiedzenie wszystkich Komisji, które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim.


Tematem posiedzenia będzie:

  1. Analiza projektu budżetu Gminy Maków Podhalański na 2023 rok.
  2. Sprawy bieżące.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Orawiec


Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2022 r. poz.559 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.