Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku

z w o ł u j ę
na dzień 19 grudnia 2023 r. /wtorek/ o godz. 14:00

posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju w Makowie Podhalańskim, które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał :a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Nr XLVII.438.2022 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2022 roku;
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2023-2029;
  • w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 roku;
  • w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu w 2024 roku;
  • w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański pomocy finansowej w 2024 roku dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntu.
 2. Sprawy bieżące.


Przewodniczący Komisji
Spyrka Tomasz


Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2023 r. poz. 40) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy