Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej 
w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku 

zwołuję 

na dzień 26 marca 2024 r. /wtorek/ o godz. 13:00 

posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju w Makowie Podhalańskim, 
które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał:
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok Nr LVIII.549.2023 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 grudnia 2023 roku ;
  • w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański;
  • w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu w 2024 roku
  • w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu w 2024 roku;
  • w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu w latach 2024-2025;
  • w sprawie zwiększenia udziałów w Przedsiębiorstwie Wodno-Kanalizacyjnym „Eko-Skawa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na 2024 rok;
  • w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie dopłaty na pokrycie straty do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „Eko-Skawa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  Suchej Beskidzkiej;
  • w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowie Podhalańskim w 2024 roku;
  • w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarnówce w 2024 roku;
  • w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzechyni w 2024 roku;
  • w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Juszczynie w 2024 roku;
  • w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowie Dolnym w 2024 roku;
  • w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białce w 2024 roku;
  • w sprawie udzielenia przez Gminę Maków Podhalański pomocy finansowej Gminie Zawoja w 2024 roku;
  • w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Maków Podhalański;
  • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Grzechyni. (droga);
  • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Grzechyni. (szkoła);
  • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kojszówce;
  • w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maków Podhalański w 2024 roku”;
  • w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Makowa Podhalańskiego w sprawie budżetu obywatelskiego na 2025 rok.
 2. Sprawy bieżące.


Przewodniczący Komisji
Spyrka Tomasz


Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2023 r. poz. 40) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy