Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku zwołuję

na dzień 27 października 2023 r. /piątek/ o godz. 8:00

posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju w Makowie Podhalańskim, które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego


Tematem posiedzenia będzie:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał:
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Nr XLVII.438.2022 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2022 roku;
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2023-2029.
  • w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 2. Informacja w sprawie podatku rolnego na rok podatkowy 2024 w Gminie Maków Podhalański.
 3. Informacja w sprawie podatku leśnego na rok podatkowy 2024 w Gminie Maków Podhalański.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał :
  • w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie Maków Podhalański.
  • w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Maków Podhalański.
  • w sprawie zatwierdzenia Studium Wykonalności dla projektu inwestycyjnego pn.: Ochrona Jeziora Mucharskiego na rzece Skawie poprzez budowę Aglomeracyjnej Oczyszczalni Ścieków i rozbudowę systemu zbierania w Aglomeracji Makowsko-Zawojskiej.
  • w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody – drzewa gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur).
 5. Sprawy bieżące.


Przewodniczący Komisji
Spyrka Tomasz


Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2023 r. poz. 40) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy