Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku 

z w o ł u j ę 
na dzień 19 grudnia 2023 r. (wtorek ) o godz. 12:30 

posiedzenie Komisji Rady ds. Oświaty i Spraw Socjalnych które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim 


Tematem posiedzenia będzie:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały:
  • w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na terenie Gminy Maków Podhalański na lata 2024-2028;
  • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, tj. zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
  • w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
  • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2024 – 2028 Gminy Maków Podhalański;
  • w sprawie przystąpienia Gminy Maków Podhalański do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 realizowanego ze środków Funduszu
   Solidarnościowego;
  • w sprawie przystąpienia Gminy Maków Podhalański do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego;
  • w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
  • w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach treningowych i wspomaganych, schronisku dla osób bezdomnych,
   schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
  • w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi jak również trybu ich pobierania.
 2. Sprawy bieżące.


Przewodniczący Komisji
Kazimierz Polak


Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2023 r. poz.40) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy