Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku

z w o ł u j ę

na dzień 30 sierpnia 2023 r. (środa ) o godz. 8:15

posiedzenie Komisji Rady ds. Oświaty i Spraw Socjalnych które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały:
    • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2023 – 2027 Gminy Maków Podhalański;
    • w sprawie określenia tryby i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Maków Podhalański.
  2. Sprawy bieżące.


Przewodniczący Komisji
Kazimierz Polak


Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2023 r. poz.40) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.