Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku 

zwołuję na dzień 26 września 2022 r. (poniedziałek ) o godz. 13:00 posiedzenie Komisji Rady ds. Oświaty i Spraw Socjalnych które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim 


Tematem posiedzenia będzie: 

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały:
    • w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.170.2020 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród
  2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Maków Podhalański w roku szkolnym 2021/2022.
  3. Sprawy bieżące.


Przewodniczący Komisji

Kazimierz Polak


Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2022 r. poz.559) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.