Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku 

zwołuję 
na dzień 12 maja 2023 r. /piątek/ o godz. 14:15 

posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim. 


Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zapoznanie się z uchwałą Nr S.O.XVI.423.4.2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 18 kwietnia 2023 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Maków Podhalański za 2022 rok oraz informacją o stanie mienia Gminy Maków Podhalański na dzień 31.12.2022 rok.
  2. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Gminy Maków Podhalański oraz informacji o stanie mienia Gminy za 2022 rok.
  3. Wystąpienie z wnioskiem do Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego za 2022 rok.
  4. Sprawy bieżące.


Przewodniczący Komisji
Zbigniew Bach


Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity ( tekst jedn. Dz. U z 2023 poz.40) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.