Na podstawie § 65 Statutu Gminy Maków Podhalański - Uchwała Nr XXXVIII.380.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 października 2018 roku
zwołuję na dzień 6 grudnia 2023r. /środa/ o godz. 14:00 
wspólne posiedzenie wszystkich Komisji, które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim. 


Tematem posiedzenia będzie:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał:
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok Nr XLVII.438.2022 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2022 roku;
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maków Podhalański na lata 2023-2029;
  • w sprawie zwiększenia udziałów w Przedsiębiorstwie Wodno-Kanalizacyjnym „EkoSkawa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na 2023 rok.
  • w sprawie zmiany uchwały nr XXX.290.2021 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia imiennego wykazu inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  • w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych (Juszczyn os. Bory PKP);
  • w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych ( Juszczyn os. Bory);
  • w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII.211.2020 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maków Podhalański.
  • w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.
  • w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
  • w sprawie zobowiązania Burmistrza Makowa Podhalańskiego do indywidualnego określania szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych w przypadku wystąpienia użytkownika wieczystego z żądaniem sprzedaży tej nieruchomości na jego rzecz;
  • w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2024-2027;
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Maków Podhalański w roku szkolnym 2022/2023
 3. Analiza projektu budżetu Gminy Maków Podhalański na 2024 rok.
 4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Orawiec


Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity (tekst jedn. Dz. U z 2023 r.40 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.